Vyhláška č. 222/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

Čiastka 98/1997
Platnosť od 14.08.1997
Účinnosť od 28.11.2001

222

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. augusta 1997

o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


§ 1

Zákaz neobchodného vývozu vecí

(1) Neobchodný vývoz vecí1) uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky je zakázaný.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa uplatní s výnimkami uvedenými v prílohe č. 1.

§ 2

Zákaz neobchodného dovozu vecí

(1) Neobchodný dovoz vecí1) uvedených v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, nadobudnutých v zahraničí a dovážaných cestujúcim alebo zasielaných v zásielkách je zakázaný.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa uplatní s výnimkami uvedenými v prílohe č. 2.

§ 3

Zákaz neobchodného vývozu vecí podľa § 1 a zákaz neobchodného dovozu vecí podľa § 2 sa nevzťahuje na veci prevážané colným územím Slovenskej republiky v priamom tranzite2) a na veci prepustené do colného režimu dočasného použitia.3)


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 1997.


Karol Česnek v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 222/1997 Z. z.

VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ VÝVOZ JE ZAKÁZANÝ

1. Kultúrne pamiatky.4)

2. Veci múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.5)

3. Archívne dokumenty.6)

Zákaz dovozu sa nevzťahuje na:

1. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 1 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Komisiou pre ochranu kultúrneho dedičstva pri Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti.

2. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

3. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 3 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Príloha č. 2

k vyhláške č. 222/1997 Z. z.

VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ DOVOZ JE ZAKÁZANÝ

1. Výbušniny.7)

2. Pyrotechnické výrobky.8)

3. Chladničky, mrazničky kompresorové, aj absorpčné na elektrický a plynový pohon a klimatizačné zariadenia, aj zabudované, napr. v automobiloch, obsahujúce látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme.

4. Použité chladničky a mrazničky.

5. Použité kuchynské roboty, práčky a umývačky riadu.

6. Ojazdené pneumatiky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecného záväzného právneho predpisu.9)

7. Použitá spodná bielizeň.

8. Použitý pančuchový tovar, tričká, košele a iné odevné výrobky, ktoré sa dostanú priamo do styku s ľudským telom.

9. Použitá posteľná bielizeň.

10. Použité odevy.

11. Iné použité textilné výrobky.

12. Použitá obuv.

13. Použitý čalúnený nábytok.

14. Použité hračky.

15. Použité elektroprístroje a výrobky spotrebnej elektroniky, napr. televízne prijímače, rádioprijímače, magnetofóny, videorekordéry, videoprehrávače, záznamové prístroje, fotokopírovacie prístroje, počítače a ich komponenty, rezačky, kosačky, drviče papiera, šijacie a žehliace stroje.

Zákaz dovozu sa nevzťahuje na:

1. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní pri dovoze zápaliek a pištoľových kapslí do detských pištolí.

2. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4 a 5 sa neuplatní, ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska alebo ako zariadenie domácnosti určené na vybavenie jej domácnosti v mieste jej prechodného pobytu.

3. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 7 až 9 sa neuplatní, ak ide o veci osobnej potreby dovážané cestujúcim alebo zasielané v súvislosti s jeho pobytom v zahraničí alebo ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska.

4. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 10 až 14 sa neuplatní,

a) ak ide o veci osobnej potreby dovážané cestujúcim alebo zasielané v súvislosti s jeho pobytom v zahraničí,

b) ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska,

c) pri dovoze týchto vecí právnickou osobou alebo fyzickou osobou na charitatívne účely, ak dovozca priloží doklad z krajiny vývozu o dezinfekcii alebo o odbornom vyčistení vecí a súhlas na ich dovoz od príslušného orgánu na ochranu zdravia Slovenskej republiky.

5. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 15 sa neuplatní, ak ide o

a) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia,

b) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú sa ako zariadenie domácnosti, určené na vybavenie jej domácnosti v mieste prechodného pobytu,

c) veci darované školským zariadeniam,10) základným školám, stredným školám, vysokým školám, štátnym orgánom, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam,

d) dovoz darov venovaných v rámci medzinárodných vzťahov11).

6. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 7 až 12 sa neuplatní, ak ide o veci v balíkových zásielkach v poštovom styku zasielané fyzickou osobou zo zahraničia v primeranom množstve fyzickej osobe v tuzemsku.

7. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4, 5, 10, 11, 13 až 15 sa neuplatní, ak ide o veci preukázateľne získané v zahraničí dedením.

Poznámky pod čiarou

1) § 52 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

2) § 99 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

3) § 147 až 156 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

4) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

5) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

6) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

8) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.

9) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

11) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.