Vyhláška č. 196/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z.

Čiastka 89/1997
Platnosť od 21.07.1997
Účinnosť od 21.07.1997

OBSAH

196

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. júla 1997,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z. sa zrušuje.

§ 2

(1) Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav (ďalej len „správca“), uzatvorí do troch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky s bankou, ktorá prijala dovozné depozitum (ďalej len „banka“), dodatok k zmluve o bezúročnom uložení prostriedkov z dovozných depozít uzatvorenej podľa doterajších predpisov;1) v tomto dodatku k zmluve správca a banka dohodnú vrátenie dovozných depozít prijatých správcom do správy najneskôr do siedmich pracovných dní od uzatvorenia tohto dodatku k zmluve.

(2) Banka vráti dovozné depozitum deklarantovi alebo jeho zástupcovi,2) ktorý dovozné depozitum zložil, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vrátenia dovozného depozita banke správcom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3a ods. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z.

2) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.