Vyhláška č. 188/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Čiastka 85/1997
Platnosť od 04.07.1997
Účinnosť od 04.07.1997 do30.09.2019
Zrušený 80/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 281/2019 Z. z. vložil do zákona č. 80/1997 Z. z. nový § 42e, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 188/1997 Z. z.

188

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. júla 1997

o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Na účely úhrady príspevkov vývozcov a príspevkov dovozcov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“) sa rozumie

a) vývozcom a dovozcom deklarant1) a pri nepriamom zastúpení osoba zastúpená,

b) objemom jednotlivého vývozu a objemom jednotlivého dovozu cena obchodnej parity.2)

§ 2

(1) Vývozca pred uskutočnením vývozu3) uhrádza príspevok vývozcu do záručného fondu z objemu jeho jednotlivého vývozu

a) bezhotovostným prevodom na účet záručného fondu Eximbanky,

b) v hotovosti poštovou poukážkou na účet záručného fondu Eximbanky.

(2) Dovozca pred uskutočnením dovozu4) uhrádza príspevok dovozcu do dovozného fondu z objemu jeho jednotlivého dovozu

a) bezhotovostným prevodom na účet dovozného fondu Eximbanky,

b) v hotovosti poštovou poukážkou na účet dovozného fondu Eximbanky.

(3) Ak je cena obchodnej parity2) vyjadrená v cudzej mene, prepočíta sa podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň uskutočnenia úhrady príspevku.

(4) Vývozca alebo dovozca môže uhradiť príspevok do príslušného fondu aj súhrnne za viac predpokladaných jednotlivých vývozov alebo dovozov vopred, a to bezhotovostným prevodom na účet záručného fondu alebo dovozného fondu Eximbanky.

§ 3

(1) Vývozca alebo dovozca predkladá colným orgánom potvrdenie o úhrade príspevku podľa vzorov, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 k tejto vyhláške. V prípade úhrady príspevku poštovou poukážkou sa za potvrdenie o úhrade príspevku považuje štvrtý diel poštovej poukážky. Skutočnosť, že deklarant a pri nepriamom zastúpení osoba zastúpená nie je vývozcom alebo dovozcom podľa § 1, môže preukázať čestným vyhlásením.5)

(2) Ak sa vývoz alebo dovoz uskutočňuje na základe zjednodušeného colného vyhlásenia, vývozca alebo dovozca predkladá potvrdenie o úhrade príspevku, prípadne podá čestné vyhlásenie podľa odseku 1 pri podaní dodatočného colného vyhlásenia.6)


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1997 Z. z. o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 188/1997 Z. z.

Vzor 01 - Potvrdenie o úhrade príspevku vývozcu do záručného fondu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Príloha č. 2 k vyhláške č. 188/1997 Z. z.

Vzor 02 - Potvrdenie o úhrade príspevku do dovozného fondu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Poznámky pod čiarou

1) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) Odsek 46 prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.

3) § 2 písm. k) bod 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

4) § 2 písm. k) bod 1 a § 122 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

5) § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok).

6) § 83 až 85 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.