Nariadenie vlády č. 180/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

Čiastka 81/1997
Platnosť od 28.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

180

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. júna 1997

o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

(1) V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Mojmírovce na obec Mojmírovce a obec Štefanovičová.

(2) V okrese Topoľčany sa rozdeľuje obec Topoľčany na obec Topoľčany a obec Kuzmice.

(3) V okrese Žilina sa rozdeľuje obec Rajec na obec Rajec a obec Šuja.

(4) V okrese Žiar nad Hronom sa rozdeľuje obec Kremnica na obec Kremnica a obec Horná Ves.

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

1. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 44 zaraďuje obec Štefanovičová; obce pod doterajšími poradovými číslami 44 až 57 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 45 až 58.

2. V Nitrianskom kraji v okrese Topoľčany sa pod poradové číslo 23 zaraďuje obec Kuzmice; obce pod doterajšími poradovými číslami 23 až 53 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 24 až 54.

3. V Žilinskom kraji v okrese Žilina sa pod poradové číslo 46 zaraďuje obec Šuja; obce pod doterajšími poradovými číslami 46 až 52 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 47 až 53.

4. V Banskobystrickom kraji v okrese Žiar nad Hronom sa pod poradové číslo 8 zaraďuje obec Horná Ves; obce pod doterajšími poradovými číslami 8 až 34 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 9 až 35.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené