Zákon č. 153/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 20.06.1997

153

ZÁKON

z 15. mája 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 711 ods. 1 písmeno c) znie:

c) ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome;“.

2. V § 711 ods. 1 písmene i) sa bodka na konci textu nahrádza bodkočiarkou a odsek 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) ak nájomca využíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome.“.

3. § 712 vrátane nadpisu znie:

„Bytové náhrady

§ 712

(1) Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.

(2) Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.

(3) Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.

(4) Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených,5a) a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu5a) znie:

5a) § 754 Občianskeho zákonníka.“.

4. Za § 712 sa vkladajú § 712a, 712b a 712c, ktoré znejú:

㤠712a

(1) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 písm. a), b), e), f) alebo i), nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením a umiestnením primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby.

(2) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 písm. c), d) alebo j), nájomca má právo len na náhradné ubytovanie.

(3) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v odseku 2, nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne sa mu náhradný byt, ale v horšej kvalite a s menšou obytnou plochou, akú má byt, ktorý má vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu od pracoviska nájomcu musí však umožniť dennú dochádzku do práce.

(4) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v odseku 2 opätovne alebo ak u nájomcu nie je záruka riadneho platenia nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním bytu, poskytne sa mu namiesto náhradného bytu alebo náhradného ubytovania iba prístrešie. Ak však ide o nájomcu s maloletým dieťaťom alebo s bezvládnou osobou, ktorí sú členmi jeho domácnosti, musí sa pred vyprataním bytu zabezpečiť umiestnenie jeho maloletého dieťaťa5b) alebo bezvládnej osoby.

(5) Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 písm. g) alebo h), nájomca nemá právo na bytovú náhradu.

(6) Ak ide o prípady podľa § 705 ods. 2 prvej vety, stačí rozvedenému manželovi, ktorý je povinný byt vypratať, poskytnúť náhradné ubytovanie; súd však z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo na náhradný byt.

(7) Ak ide o prípady podľa § 705 ods. 1 a 2 druhej vety, môže súd, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie.

(8) Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu. Osobitný zákon môže ustanoviť, kedy aj v týchto prípadoch má nájomca právo na bytovú náhradu.5c)

§ 712b

Súd neprivolí k výpovedi nájmu bytu z dôvodu uvedeného v § 711 ods. 1 písm. d), ak sa nájomca a jeho domácnosť ocitli bez vlastného zavinenia v hmotnej núdzi, kým sa jeho hmotná núdza neodstráni.

§ 712c

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu.

(2) Ustanovenia osobitného zákona5d) o zabezpečení bytovej náhrady a prístrešia platia primerane.

(3) Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b), 5c) a 5d) znejú:

5b) Napríklad § 45 a 46 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, § 176 Občianskeho súdneho poriadku.

5c) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.

5d) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.“.

5. V deviatej časti sa za šiestu hlavu vkladá siedma hlava, ktorá znie:

„SIEDMA HLAVA

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júna 1997

§ 879b

Začaté konanie o privolenie súdu k výpovedi z nájmu bytu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí súd podľa doterajších predpisov. Na zabezpečenie bytovej náhrady sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.