Nariadenie vlády č. 85/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

(v znení č. 300/2002 Z. z.)

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH

85

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. marca 1996

o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Odvod za vznik poľnohospodárskeho pozemku alebo lesného pozemku, ktorý vznikol z jestvujúceho pozemku vo výmere a za podmienok uvedených v zákone1) (ďalej len „odvod“), sa platí jednorazovo pred vkladom2) alebo pred záznamom3) vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností.

§ 2

(1) Odvod sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Dokladom o zaplatení odvodu je pri platení

a) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa vedeného v banke výpis z tohto účtu,

b) v hotovosti poštová poukážka.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

2) § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

3) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené