Zákon č. 324/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl

(v znení č. r1/c86/1997 Z. z., 131/2002 Z. z.(nepriamo), 455/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 113/1996
Platnosť od 20.11.1996
Účinnosť od 01.09.2004

324

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. októbra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/1992 Zb. o rozdelení Nitrianskej univerzity sa mení takto:

V § 1 ods. 1 sa slová „Vysoká škola pedagogická“ nahrádzajú slovami „Univerzita Konštantína Filozofa“ a slová „Vysoká škola poľnohospodárska“ sa nahrádzajú slovami „Slovenská poľnohospodárska univerzita“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 121/1979 Zb. o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline sa mení takto:

V § 1 sa slová „Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline“ nahrádzajú slovami „Žilinská univerzita v Žiline“.

Čl. IV

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky sa mení takto:

V § 1 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.


Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.