Zákon č. 22/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Čiastka 8/1996
Platnosť od 25.01.1996 do31.05.2009
Účinnosť od 01.02.1996 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z. (nepriamo)

22

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. decembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 znie:

(2) Zákon sa vzťahuje na odrody všetkých druhov a rodov rastlín, na plemená tých druhov zvierat, ktorých zoznam ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 515/1991 Zb.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zákon sa nevzťahuje na priemyselné produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty získavané ich pomocou, ktoré sú patentovateľné.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 4 písm. c) zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.“.

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia, možno

1. definovať prejavom znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo z kombinácie genotypov,

2. odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín prejavom najmenej jedného z uvedených znakov,

3. považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,

b) množiteľským materiálom odrôd osivo, sadivo, ako aj rastliny a ich časti určené na ďalšie rozmnožovanie,

c) plemenom populácia zvierat jednotného pôvodu, charakteristických morfologických a fyziologických vlastností, schopná reprodukovať sa; okrem plemena zahŕňajú sa sem aj jeho nižšie taxóny – rázy, kmene a línie, ako aj ich hybridy, prípadne úžitkové typy zvierat,

d) rozmnožovacím materiálom plemien živé zvieratá, spermy, oocyty, embryá a vajíčka určené na ďalšie rozmnožovanie,

e) vytvorením odrody alebo plemena v rámci činnosti slovenskej organizácie vytvorenie, vyvinutie alebo objavenie odrody alebo plemena v súvislosti s plnením úloh z pracovného, členského alebo obchodného pomeru k tejto organizácii alebo za jej hmotnej podpory,

f) obchodným využívaním odrôd a plemien výroba na predaj, úprava na účely množenia, ponúkanie na predaj, predaj množiteľského materiálu odrôd, zberaného materiálu a množiteľského materiálu plemien a jeho skladovanie,

g) šľachtiteľom

1. fyzická osoba, ktorá objavila, vyvinula alebo vlastnou tvorivou činnosťou vytvorila odrodu alebo plemeno

1.1. mimo rámca činnosti slovenskej organizácie na vlastné náklady a vo vlastnom mene, alebo ktorá si na vlastné náklady zmluvne zabezpečila vo vlastnom mene objavenie, vyvinutie alebo vytvorenie novej odrody alebo plemena treťou osobou,

1.2. v rámci činnosti slovenskej organizácie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na náklady tejto organizácie a v jej mene (ďalej len „pôvodca“),

pričom postavenie fyzickej osoby má aj viac osôb, ak sa na objavení, vyvinutí alebo vytvorení odrody alebo plemena zúčastnili vlastnou tvorivou činnosťou,

2. právnická osoba, ktorá

2.1. je zamestnávateľom fyzickej osoby uvedenej v bode 1.2. tohto písmena a náklady na objavenie, vyvinutie alebo vytvorenie novej odrody alebo plemena hradila v plnej výške alebo sčasti,

2.2. má vlastnícke právo alebo právo správy k odrode alebo k plemenu,

pričom postavenie právnickej osoby má aj viac osôb, ak odroda alebo plemeno boli objavené, vyvinuté alebo vytvorené za ich hmotnej podpory,

3. právny nástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v bode 1 alebo 2,

4. zahraničná fyzická osoba alebo zahraničná právnická osoba, ktorá má právo nakladať s odrodou alebo s plemenom a ktorá má zmluvného zástupcu na území Slovenskej republiky,1b)

h) prihlasovateľom šľachtiteľ, ktorý je oprávnený podať prihlášku na ochranu odrody alebo plemena, pričom fyzická osoba je oprávnená na podanie takejto prihlášky iba vtedy, ak odrodu alebo plemeno objavila, vyvinula alebo vytvorila vlastnou tvorivou činnosťou, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, mimo rámca činnosti slovenskej organizácie; prihlasovateľom môžu byť aj viacerí šľachtitelia, ak odroda alebo plemeno boli objavené, vyvinuté alebo vytvorené za ich hmotnej podpory,

i) majiteľom šľachtiteľského osvedčenia ten, komu bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie, alebo jeho právny nástupca.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) znie:

1b) § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.“.

4. V § 3 ods. 1 sa slová „Šľachtiteľovi alebo jeho právnemu nástupcovi (ďalej len „prihlasovateľ“)“ nahrádzajú slovom „Prihlasovateľovi“.

5. V § 3 ods. 2 písm. c) znie:

c) majiteľ šľachtiteľského osvedčenia uvedením jeho obchodného mena a sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo mena, priezviska a miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,“.

6. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Podmienky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia na odrodu

(1) Podmienky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia na odrodu sú splnené, ak je odroda

a) odlišná,

b) vyrovnaná,

c) stála,

d) nová.

(2) Odroda je odlišná, ak sa zreteľne odlišuje prejavom aspoň v jednom opísateľnom a dobre rozpoznateľnom významnom znaku (vlastnosti) alebo kombináciou znakov (vlastností) od akejkoľvek inej odrody všeobecne známej ku dňu podania prihlášky.

(3) Odroda je vyrovnaná, ak zostáva dostatočne rovnorodá v prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú skúškami na odlišnosť, ako aj v prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v opise odrody okrem odchýlok, ktoré môžu vyplývať z určitých osobitostí jej rozmnožovania.

(4) Odroda je stála, ak si zachováva v každej generácii alebo po každom cykle množenia svoje pôvodné rozlišovacie znaky.

(5) Odroda je nová, ak sa jej množiteľský alebo zberaný materiál nepredával alebo inak neposkytol inej osobe

a) na území Slovenskej republiky pred viac ako jedným rokom pred podaním prihlášky (§ 16),

b) na území iného štátu,

1. ak ide o odrody ovocných stromov, lesných alebo okrasných drevín alebo viniča hroznorodého pred viac ako šiestimi rokmi pred podaním prihlášky,

2. ak ide o odrody ostatných druhov pred viac ako štyrmi rokmi pred podaním prihlášky.

(6) Odrody druhov a rodov rastlín, na ktoré sa doposiaľ tento zákon nevzťahoval, sa považujú za nové, aj keď nespĺňajú podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku.

(7) Za novú odrodu sa považuje aj odroda, ktorej množiteľský alebo zberaný materiál sa predával, alebo inak poskytol inej osobe bez súhlasu šľachtiteľa.

(8) Odroda sa na účely tohto zákona nepredávala, alebo inak neposkytla inej osobe a považuje sa za novú aj v prípadoch, ak jej množiteľský alebo zberaný materiál sa

a) poskytol za podmienok ustanovených zákonom Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním určenému odbornému orgánu či organizácii na účely zisťovania znakov a vlastností odrody,

b) použil na objavenie, vyvinutie alebo vytvorenie inej odrody,

c) vyrábal, rozmnožoval, upravoval po zbere alebo skladoval u tretej osoby na základe zmluvy1c) za predpokladu, že šľachtiteľ si zachoval výhradné právo disponovať týmto množiteľským materiálom odrody; to neplatí, ak sa množiteľský materiál použil ako komponent na výrobu hybridnej odrody, ktorá sa predávala alebo inak poskytla inej osobe,

d) poskytol osobe, ktorá sa spolupodieľala vlastnou činnosťou alebo hmotnou podporou na objavení, vyvinutí alebo vytvorení odrody, ak táto osoba ju ďalej nepredávala, ani inak neposkytla inej osobe,

e) použil treťou osobou na experimentálne účely,

f) vystavil na úradnej alebo úradne uznanej výstave podľa medzinárodnej zmluvy.1d)

(9) Na účely zisťovania podmienok na udelenie šľachtiteľského osvedčenia na odrodu sa akákoľvek iná odroda stáva všeobecne známou v Slovenskej republike alebo v zahraničí, ak výsledkom zisťovania bude udelenie šľachtiteľského osvedčenia alebo zápis do listiny povolených odrôd.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c) a 1d) znejú:

1c) § 527 a § 536 Obchodného zákonníka.

1d) Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928 (Zbierka zákonov a nariadení štátu československého č. 46/1932).“.

7. Odkaz 1) sa označuje ako odkaz 1e) a poznámka pod čiarou k odkazu 1e) znie:

1e) Zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 256/1991 Zb.
Zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve v znení zákona č. 229/1991 Zb.“.

8. V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

9. V § 6 ods. 1 znie:

(1) Každá odroda a plemeno musia byť označené názvom, ktorý je ich všeobecným pomenovaním. Ak bola odroda alebo plemeno povolené alebo registrované v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov,2) má názov určený v súlade s týmito predpismi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb.“.

10. V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „Československej socialistickej“ nahrádzajú slovom „Slovenskej“ a slovo „rodu“ sa nahrádza slovom „druhu“.

11. V § 6 ods. 3 znie:

(3) Zahraničným odrodám alebo plemenám sa ponecháva pôvodný názov. Iný názov možno použiť len vtedy, ak pôvodný názov nezodpovedá požiadavkám uvedeným v odseku 2.“.

12. § 6 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Právo prednosti tretích osôb na názov odrody alebo plemena nesmie byť dotknuté. Ak prihláška na ochranu odrody alebo plemena sa dotýka práva prednosti (§ 16 ods. 2) na názov odrody alebo plemena tretej osoby, postupuje sa podľa § 17 ods. 1.

(5) Ministerstvo je povinné informovať verejnosť o návrhu názvu novej odrody alebo plemena na účely zabezpečenia ochrany práva prednosti na názov odrody alebo plemena tretích osôb. Táto povinnosť je splnená včasným uverejnením prihlášky podľa § 18 ods. 1.

(6) Pri obchodnom využívaní odrody alebo plemena môže byť súčasťou názvu odrody ochranná známka, obchodné meno alebo obdobné označenie. Pomenovanie odrody alebo plemena musí byť jednoznačne a zreteľne odlíšiteľné a ľahko rozpoznateľné.“.

13. § 7 vrátane nadpisu znie:

„ § 7

Práva šľachtiteľa

(1) Práva šľachtiteľa vyplývajúce zo šľachtiteľského osvedčenia nesmú byť treťou osobou obmedzované okrem výnimiek ustanovených v zákone.

(2) Obchodné využívanie odvodenej alebo určitej inej odrody je možné s písomným súhlasom majiteľa šľachtiteľského osvedčenia vzťahujúceho sa na pôvodnú odrodu. Majiteľ pôvodnej odrody má minimálne právo na odmenu z obchodného využívania odvodenej odrody.

(3) Odvodenou odrodou je odroda, ktorá je podstatne odvodená od chránenej odrody, pričom chránená odroda nie je sama osebe podstatne odvodenou odrodou, alebo je druhotne odvodená z odrody, ktorá sama je podstatne odvodená z pôvodnej odrody a

a) udržiava si základné znaky, ktoré vyplývajú z genotypu alebo z kombinácie genotypov pôvodnej odrody,

b) je zreteľne odlíšiteľná od pôvodnej odrody,

c) v podstate zodpovedá pôvodnej odrode v prejave základných znakov, ktoré vyplývajú z genotypu alebo z kombinácie genotypov pôvodnej odrody s výnimkou rozdielov, ktoré vyplývajú z odvodzovania.

(4) Určitou inou odrodou je odroda,

a) ktorá nie je zreteľne odlíšiteľná od chránenej odrody [§ 4 ods. 1 písm. a)],

b) ktorej výroba si vyžaduje opakované použitie odrody, na ktorú bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie.

(5) Na odvodené odrody a určité iné odrody sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na chránené odrody, pričom

a) v šľachtiteľskom osvedčení sa uvedie aj majiteľ pôvodnej odrody [§ 3 ods. 2 písm. c)],

b) pred začatím obchodného využívania odvodenej alebo určitej inej odrody jej majiteľ alebo každý používateľ písomne dohodne s majiteľom pôvodnej odrody výšku odmeny z obchodného využívania odvodenej alebo určitej inej odrody (§ 8 ods. 1 a § 7 ods. 2), inak nie je oprávnený obchodne ju využívať.

(6) Šľachtiteľ, ktorý objavil, vyvinul alebo vytvoril odrodu alebo plemeno v rámci činnosti slovenskej organizácie, má právo, aby bol uvedený na šľachtiteľskom osvedčení ako jej pôvodca, pričom toto právo je neprevoditeľné.

(7) Ak sa na objavení, vyvinutí alebo vytvorení odrody alebo plemena podieľalo vlastnou tvorivou činnosťou viac šľachtiteľov, podieľajú sa na svojich právach v tom pomere, v akom sa podieľali na ich vytvorení. Ak nemožno podiely jednotlivých šľachtiteľov určiť, predpokladá sa, že ich podiely sú rovnaké.

(8) Šľachtiteľ, ktorý objavil, vyvinul alebo vytvoril odrodu alebo plemeno v rámci činnosti slovenskej organizácie, má voči majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia právo na podiel na licenčných poplatkoch, prípadne na finančnom prínose z obchodného využívania odrody alebo plemena (právo na odmenu). Dohoda o odmene musí mať písomnú formu.“.

14. V § 8 ods. 2 sa slovo „československé“ nahrádza slovom „slovenské“ a slovo „československá“ sa nahrádza slovom „slovenská“.

15. § 8 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

(5) Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia udeľuje súhlas (licenciu) na vykonávanie týchto úkonov:

a) výrobu alebo rozmnožovanie množiteľského materiálu odrody alebo plemena,

b) úpravu na účely množenia,

c) ponuku na predaj,

d) predaj alebo inú formu obchodovania,

e) vývoz,

f) dovoz,

g) skladovanie na účely uvedené v písmenách a) až f).

(6) Súhlas na vykonávanie niektorého z úkonov uvedených v odseku 5 môže majiteľ šľachtiteľského osvedčenia podmieniť alebo obmedziť.

(7) Súhlas majiteľa šľachtiteľského osvedčenia je potrebný aj na vykonávanie úkonov uvedených v odseku 5 písm. a) až g), ktoré sa týkajú zberaného materiálu odrody alebo plemena.

(8) Výrobky z množiteľského materiálu odrody alebo plemena a zo zberaného materiálu odrody, na ktoré bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie, možno vyrábať len po písomnom súhlase majiteľa šľachtiteľského osvedčenia.

(9) Udelenie súhlasu na vykonávanie úkonov podľa odsekov 5, 6 a 8 je potrebné aj pri odvodených odrodách a určitých iných odrodách.“.

16. V § 9 ods. 1 sa slovo „československých“ nahrádza slovom „slovenských“.

17. V § 10 ods. 1 sa slová „Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“ a slovo „všeobecnom“ sa nahrádza slovom „verejnom“.

18. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Ďalšie obmedzenia šľachtiteľského osvedčenia

(1) Obmedzením práv majiteľa šľachtiteľského osvedčenia nie sú činnosti vykonávané

a) na nepodnikateľské účely,

b) na pokusné účely,

c) na účely vytvorenia, vyvinutia alebo objavenia inej odrody.

(2) Práva majiteľa šľachtiteľského osvedčenia nebudú dotknuté, ak samostatne hospodáriaci roľníci2a) rozmnožujú na svojich vlastných pozemkoch odrody, na ktoré bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie a ktorých množiteľský materiál získali výsevom alebo výsadbou a zberom na svojich vlastných pozemkoch. Podmienky tohto obmedzenia upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) Ochrana práv majiteľa šľachtiteľského osvedčenia sa podľa tohto zákona neposkytne, ak množiteľský alebo zberaný materiál odrody bol majiteľom šľachtiteľského osvedčenia alebo s jeho súhlasom poskytnutý tretej osobe, ktorá ho nepoužije

a) na rozmnožovanie okrem prípadov, keď takéto rozmnožovanie bolo úmyslom pri jeho poskytnutí,

b) na vývoz okrem prípadov, keď vyvezený materiál je určený na konečnú spotrebu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) § 12a až 12h zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.“.

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.“.

20. V § 12 písm. a) sa číslo „25“ nahrádza číslom „30“ a v písmene b) sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.

21. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Zrušenie šľachtiteľského osvedčenia

(1) Ministerstvo zruší šľachtiteľské osvedčenie, ak

a) odroda alebo plemeno už nevykazuje znaky vyrovnanosti alebo stálosti zistené v dobe udelenia šľachtiteľského osvedčenia,

b) nebude dodaný riadne a včas biologický a dokumentačný materiál pre overovacie skúšky (§ 22), a to ani v určenej náhradnej lehote,

c) nebude v určenej lehote zaplatená úhrada za vykonanie overovacích skúšok,

d) majiteľ šľachtiteľského osvedčenia nezaplatí včas správny poplatok,3)

e) majiteľ šľachtiteľského osvedčenia písomne oznámi, že sa šľachtiteľského osvedčenia vzdáva,

f) majiteľ šľachtiteľského osvedčenia nenavrhne v určenej lehote nový názov odrody alebo plemena, ak pôvodný bol zrušený.

(2) Zrušenie šľachtiteľského osvedčenia sa vyznačí v registri chránených odrôd alebo v registri chránených plemien a uverejňuje sa vo Vestníku ministerstva (ďalej len „Vestník“) do troch mesiacov odo dňa jeho zrušenia.“.

22. V § 14 sa v prvej vete slovo „aj“ nahrádza slovom „a“. V druhej vete sa slovo „rodu“ nahrádza slovom „druhu“.

23. V § 15 ods. 1 sa slovo „československé“ nahrádza slovom „slovenské“.

24. V § 15 ods. 2 sa slová „Československá socialistická republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.

25. V § 16 ods. 1 sa „(§ 3)“ nahrádza „[§ 2 písm. h)]“.

26. V § 16 ods. 4 znie:

(4) Ministerstvo zapisuje prihlášky v poradí, v akom boli doručené, do zoznamu prihlášok nových odrôd alebo do zoznamu prihlášok nových plemien. Ak prihlasovateľ nezaplatí správny poplatok3) pri podaní prihlášky alebo najneskôr v lehote určenej ministerstvom, ministerstvo zruší zápis prihlášky v zozname prihlášok a prihlasovateľa o tom ihneď písomne upovedomí. Zároveň ministerstvo uverejní vo Vestníku oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok. Vykonaním zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok nezaniká prihlasovateľovi právo podať novú prihlášku na ochranu tej istej odrody alebo plemena.“.

27. V § 18 ods. 1 prvá veta znie:

„Ministerstvo uverejňuje oznámenie o podaných prihláškach vo Vestníku do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky, pričom toto oznámenie musí obsahovať údaje o prihlasovateľovi, názov odrody alebo plemena, názov druhu a údaje o novosti.“.

28. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Zmena údajov uvedených v prihláške, ktoré sa uverejňujú, musí byť uverejnená vo Vestníku do troch mesiacov odo dňa tejto zmeny.“.

29. V nadpise § 19 sa slovo „československých“ nahrádza slovom „slovenských“.

30. V § 19 ods.1 znie:

(1) Prihláška na ochranu slovenskej odrody alebo plemena sa môže v zahraničí podať aj pred jej podaním v Slovenskej republike, ako aj vtedy, ak túto prihlášku v Slovenskej republike prihlasovateľ vôbec nepodá.“.

31. V § 19 ods. 2 sa slovo „československej“ nahrádza slovom „slovenskej“.

32. V § 21 ods. 1 znie:

(1) Po doručení posudku odborného orgánu alebo organizácie, prípadne rozhodnutia príslušného orgánu rozhodne ministerstvo do troch mesiacov o udelení šľachtiteľského osvedčenia. Ak na základe posudku ministerstvo neudelí šľachtiteľské osvedčenie, upovedomí o tom písomne bez meškania prihlasovateľa a najneskôr do troch mesiacov odo dňa prijatia posudku uverejní vo Vestníku rozhodnutie o zamietnutí prihlášky na ochranu odrody alebo plemena. Toto rozhodnutie podlieha preskúmaniu súdom.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

3a) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 180/1990 Zb. a zákona č. 519/1991 Zb.“.

33. V § 21 ods. 2 sa slovo „Československý“ nahrádza slovom „Slovenský“.

34. V § 21 ods. 3 sa pred bodkočiarkou vkladajú slová „do troch mesiacov odo dňa jeho udelenia“.

35. § 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23

Neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia

(1) Šľachtiteľské osvedčenie je neplatné, ak

a) dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na jeho udelenie,

b) bolo udelené osobe, ktorá naň nemá nárok,

v oboch prípadoch sa na šľachtiteľské osvedčenie hľadí, akoby nebolo udelené.

(2) Neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia sa vyznačuje v registri chránených odrôd alebo v registri chránených plemien a uverejňuje sa vo Vestníku do troch mesiacov odo dňa zistenia neplatnosti šľachtiteľského osvedčenia podľa odseku 1. Neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia pri odrodách sa zapisuje aj do štátnej odrodovej knihy.4)“.

36. V § 25 sa za slovo „súdy“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „alebo hospodárska arbitráž podľa svojej právomoci.“.

37. V nadpise § 27 sa vypúšťa slovo „organizáciám“.

38. V § 27 ods. 1 znie:

(1) Podnikateľovi,6a) ktorý

a) v dobe platnosti šľachtiteľského osvedčenia

1. obchodne využíva odrodu alebo plemeno bez súhlasu majiteľa šľachtiteľského osvedčenia,

2. pri obchodnom využívaní odrody alebo plemena nepoužíva pre ne ich registrovaný názov, alebo používa ich registrovaný názov pre inú odrodu, alebo plemeno toho istého, alebo príbuzného druhu,

b) neoznámi ministerstvu, že prihlásil slovenskú odrodu alebo plemeno na ochranu v zahraničí (§ 19 ods. 2),

môže ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Sk. Ak sa podnikateľ opakovane dopustí niektorého z konaní uvedených v písmene a) alebo b), môže mu ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do výšky 2 000 000 Sk v lehotách uvedených v § 27 ods. 3 tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

6a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

39. V § 27 ods. 4 sa vypúšťa slovo „federácie“.

40. § 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Priestupky

(1) Ten, kto neoprávnene obchodne využíva odrodu alebo plemeno, na ktoré bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie, alebo neoznámi ministerstvu, že prihlásil odrodu alebo plemeno v zahraničí (§ 19 ods. 2), sa dopustí priestupku, za ktorý mu ministerstvo môže uložiť pokutu až do výšky 20 000 Sk.7) Ak sa niektorého z uvedených konaní dopustí opakovane, môže mu ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk.

(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z.“.

41. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

㤠30a

(1) Podiel pôvodcu na finančnom prínose z obchodného využívania odrôd a plemien, ktoré boli prihlásené na právnu ochranu pred účinnosťou tohto zákona, sa určí podľa doterajších právnych predpisov.

(2) Pôvodca a slovenská organizácia si písomne dohodnú výšku odmeny, spôsob jej vyplácania a splatnosť za odrody a plemená, ktoré budú prihlásené na právnu ochranu po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a s ktorých vytváraním sa začalo ešte pred dňom jeho účinnosti, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Ak v stanovenej lehote neuzatvoria takúto dohodu, šľachtiteľ má nárok na odmenu minimálne vo výške podľa doterajších právnych predpisov.“.


Čl. II

Zrušuje sa odbor ochrana odrôd rastlín a plemien zvierat v prílohe A zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 132/1989 Zb., ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.