Zákon č. 206/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti

(v znení č. 387/1996 Z. z.(nepriamo), 311/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 73/1996
Platnosť od 12.07.1996
Účinnosť od 01.04.2002
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 1 až 23, 25 až 29, 31 až 58, 60 až 63, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. VIII a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997

206

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. júna 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 písm. b) sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:

5. príspevky právnickým osobám alebo fyzickým osobám na prípravu na prácu ich zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo uchádzačov o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou,

6. poskytovanie podpory po dobu zaškoľovania a po dobu prípravy na prácu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.

Doterajšie body 5 až 7 sa označujú ako body 7 až 9.

2. V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „predpíše platobným výmerom a“ a na konci sa pripája táto veta:

„Odvolanie proti rozhodnutiu o úhrade príspevku nemá odkladný účinok.“.

3. Za § 23a sa vkladá nový § 23b, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12a) znie:

㤠23b

Pri výkone kontrolnej činnosti podľa § 23 a 23a fond primerane postupuje podľa osobitného predpisu.12a)

12a) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.

4. V § 25 ods. 6 sa slová „podľa § 25“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 a 25“.

Čl. VIII

Vo všetkých ustanoveniach pracovnoprávnych predpisov sa slovo „pracovník“ nahrádza slovom „zamestnanec“, slovo „pracovníčka“ slovom „zamestnankyňa“, slovo „občan“ slovom „fyzická osoba“; kde je slovo „organizácia“ použité v zmysle právnickej osoby, ktorá zamestnáva občanov v pracovnoprávnych alebo v obdobných pracovných vzťahoch, sa toto slovo nahrádza slovom „zamestnávateľ“.


Čl. IX

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 14/1991 Zb. s výnimkou § 8,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 233/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení,

3. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní,

4. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 183/1992 Zb.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1996 s výnimkou čl. I bodov 1 až 23, 25 až 29, 31 až 58, 60 až 63, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. VIII a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.