Nariadenie vlády č. 194/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v čase od 1. júla 1996 do 30. júna 1997

Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Účinnosť od 01.07.1996

OBSAH

194

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. júna 1996,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v čase od 1. júla 1996 do 30. júna 1997

Vláda Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 7 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Porovnateľný zárobok na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v čase od 1. júla 1996 do 30. júna 1997 sa zvyšuje za posledný rok výplaty čiastočného invalidného dôchodku a v prípade, že bezprostredne pred priznaním tohto dôchodku občan poberal invalidný dôchodok, aj za dobu výplaty tohto invalidného dôchodku, ak bol čiastočný invalidný dôchodok vymeraný z rovnakého priemerného mesačného zárobku ako invalidný dôchodok, o 22 %.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené