Zákon č. 260/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/1995
Platnosť od 05.12.1995 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1996 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z. (nepriamo)

260

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) štátnym zdravotníckym zariadením,2a) ktoré je finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia.2b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a) a 2b) znejú:

2a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.

2b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z.“.

2. V § 4 ods. 2 znie:

(2) Pre platové triedy platia tieto minimálne platové tarify:

Platová trieda Minimálna platová tarifa
&nbsp Sk mesačne
1 2 450
2 2 660
3 2 900
4 3 180
5 3 500
6 3 860
7 4 250
8 4 700
9 5 190
10 5 750
11 6 350
12 7 030".

3. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Obec môže zamestnancom, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce,6a) na základe noriem spotreby práce6b) poskytovať plat v závislosti od výsledkov ich práce; pritom vychádza z týchto hodinových platových taríf:

Platová trieda Platová tarifa
&nbsp Sk za hodinu
1 13, 30
2 14, 40
3 15, 70
4 17, 20
5 18, 90
6 20, 90
7 23, 00".

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znejú:

6a) § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.

6b) § 16 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.“.

4. V § 5 vrátane nadpisu, v § 6 a v § 10 ods. 2 sa slová „za vedenie“ nahrádzajú slovami „za riadenie“.

5. V § 5 ods. 1 znie:

(1) Vedúcemu zamestnancovi7) zamestnávateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy na čele s ministrom, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad vlády Slovenskej republiky, patrí podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za riadenie, ktorý je:

Stupeň riadenia Funkcia Príplatok za riadenie Sk mesačne
1. štátny tajomník, vedúci Úradu vlády Slovenskej republikyod 6 000 do 10 000
2. vedúci úradu, 7a) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky od 5 000 do 7 500
3. vedúci zamestnanec zodpovedný za činnosť úseku (sekcie), ktorému sú podriadení vedúci zamestnanci uvedení v 4. stupni riadenia v písmene a) alebo v 5. stupni riadeniaod 4 000 do 6 200
4. a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarovod 1 500 do 3 800
    b) zástupca vedúceho zamestnanca v 3. stupni riadenia určených z vedúcich zamestnancov uvedených v písmene a)
5. vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov a je v priamej podriadenosti ministrovi, predsedovi alebo podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo vedúcemu zamestnancovi v 1. až 3. stupni riadeniaod 500 do 3 100
6. a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov
    b) zástupca vedúceho zamestnanca v 4. stupni riadenia určený z vedúcich zamestnancov uvedených v písmene a)od 500 do 1 900".
    c) zástupca vedúceho zamestnanca v 5. stupni riadenia

6. V § 5 ods. 2 tabuľka znie:

„Funkcia Príplatok za riadenia Sk mesačne
1. štatutárny orgán od 1 600 do 7 500
2. zástupca štatutárneho orgánu od 1 200 do 5 000
3. riaditeľ odboru od 800 do 2 800
4. vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) od 300 do 1500".

7. V § 9 ods. 1 sa značka „Kčs“ nahrádza značkou „Sk“.

8. Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Platové zvýhodnenie

(1) Na ocenenie spoločenskej priority možno zamestnancovi vo vybraných činnostiach, povolaniach a kategóriách poskytnúť platové zvýhodnenie.

(2) Platové zvýhodnenie sa poskytuje popri ďalších plneniach vyplývajúcich z tohto zákona najviac dvakrát ročne.

(3) Okruh vybraných činností, povolaní alebo kategórií zamestnancov, výšku a podmienky na poskytovanie platového zvýhodnenia ustanoví vykonávací predpis vydaný podľa § 23.“.

9. V § 17 ods. 1 a v § 21 sa slová „česko-slovenskej“ nahrádzajú slovom „slovenskej“.

10. V § 22 sa za slová „§ 16 až 18“ vkladajú slová „a § 21“.

11. § 23 znie:

㤠23

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením

a) katalógy prác a kvalifikačné predpoklady v súlade s charakteristikami platových tried vrátane spôsobu zaraďovania do týchto tried, stupnice platových taríf, prípadne spôsob ich určenia,

b) úpravu stupnice platových taríf vydanej podľa písmena a) v závislosti od predpokladaného vývoja miezd v podnikateľskej sfére v bežnom roku s účinnosťou 1. januárom nasledujúceho roka po prerokovaní s reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov,14)

c) príplatky za riadenie podľa § 5 ods. 2 a 3,

d) hodnostné príplatky podľa § 9,

e) podmienky na poskytovanie a výšku osobitného príplatku podľa § 11 a podmienky na poskytovanie osobného príplatku a jeho maximálnu výšku podľa § 12,

f) podmienky na poskytovanie odmien podľa § 13,

g) v školstve mieru vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov,

h) osobitné jednorazové peňažné náležitosti pre príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a služieb v služobnom pomere,

i) postup a spôsob zistenia východiskových údajov o mzdách podľa písmena b),

j) okruh vybraných činností, povolaní a kategórií zamestnancov, výšku a podmienky na poskytovanie platového zvýhodnenia podľa § 13a.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:

14) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z.“.

12. Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:

㤠23a

Ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky môže rozhodnúť o tom, ktoré vybrané príspevkové organizácie môžu uplatniť pri odmeňovaní svojich pracovníkov zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.