Zákon č. 232/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 281/1996 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 80/1995
Platnosť od 02.11.1995
Účinnosť od 01.07.2016
Rozhodnutia súdov 1

232

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. septembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) sa mení takto:

1. V § 9 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „na návrh komory“.

2. V § 10 ods. 1 sa slová „na návrh komory“ nahrádzajú slovami „na základe výberového konania“.

3. V § 10 ods. 2 znie:

(2) Komora vyhlási vždy výberové konanie, ak ide o zvýšenie počtu notárskych úradov.“.

4. V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „na návrh komory“.

5. V § 14 ods. 2 sa slová „Komora navrhne ministrovi odvolanie notára“ nahrádzajú slovami „Minister môže odvolať notára“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

V Sadzobníku súdnych poplatkov v položke 16 sa na konci spoločnej poznámky k položkám 1, 6, 7, 9, 14 a 16 pripája táto veta:

„Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, že dovolanie podané účastníkom podľa § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bolo bezdôvodné, účastník je povinný dodatočne zaplatiť súdny poplatok z dovolania.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.