Zákon č. 200/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.)

Čiastka 68/1995
Platnosť od 30.09.1995
Účinnosť od 01.10.1995

OBSAH

200

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. septembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. c) bode 1 sa slová „psychoterapeutov a“ nahrádzajú slovami „psychológov a psychoterapeutov,2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.“.

2. V prílohe č. 2 zákona v SKUPINE 213 – Stavebníctvo v stĺpci 1 Živnosť sa slová „Projektová činnosť v investičnej výstavbe“ nahrádzajú slovami

„Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Projektovanie stavieb

Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb

Výkon činnosti stavbyvedúceho

Výkon činnosti stavebného dozoru

Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb“.

V stĺpci 2 Preukaz spôsobilosti sa slová „oprávnenie na projektovú činnosť (preukaz osobitnej spôsobilosti) alebo vysokoškolské lesnícke vzdelanie“ nahrádzajú slovami „preukaz o odbornej spôsobilosti“.

V stĺpci 3 Poznámka sa slová „§ 2 a 5 vyhl. č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“.

3. V prílohe č. 2 zákona v SKUPINE 214 – Ostatné sa v stĺpci 1 Živnosť vypúšťajú slová „Psychologické služby neklinického charakteru“ a v stĺpci 2 Preukaz spôsobilosti slová „vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.