Oznámenie č. 184/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

Čiastka 61/1995
Platnosť od 25.08.1995
Uzavretie zmluvy 26.06.1995
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpísania, t. j. 26. júna 1995, na základe článku 10.

184

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 1995 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov.

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpísania, t. j. 26. júna 1995, na základe článku 10.

ZMLUVA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou zachovať funkčnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania informačných fondov registrov trestov a v záujme uskutočnenia postupnej výmeny informačných fondov obsiahnutých v registroch trestov oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany si poskytujú informácie o obsahu trestného listu o právoplatnom odsúdení štátneho občana dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy v evidencii registra trestov dožiadanej zmluvnej strany.

(2) Dožiadanie podáva a vybavuje za Slovenskú republiku Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a za Českú republiku Register trestov so sídlom v Prahe.

Článok 2

Dožiadanie obsahuje údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa týkajú požadované informácie. Na účely preukazovania štátneho občianstva je určujúca právna úprava dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 3

Podľa rovnakých zásad, ako sú uvedené v článkoch 1 a 2 tejto zmluvy, sa postupuje pri vyžiadaní informácií o obsahu trestných listov o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá nemá štátne občianstvo žiadnej zo zmluvných strán.

Článok 4

Dožiadanie podľa tejto zmluvy a vyhotovené písomnosti nie je potrebné prekladať.

Článok 5

Vzájomné poskytovanie informácií podľa tejto zmluvy je bezodplatné.

Článok 6

Zmluvné strany zabezpečia poskytnutým informáciám ochranu podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov v informačných systémoch.

Článok 7

Generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky dohodnú vo vykonávacom protokole k tejto zmluve postup orgánov oboch zmluvných strán pri odovzdávaní informácií.

Článok 8

Táto zmluva sa nedotýka záväzkov, ktoré pre zmluvné strany vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv.

Článok 9

Táto zmluva sa uzatvára na dobu piatich rokov a jej platnosť sa automaticky predlžuje vždy o ďalší rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Článok 10

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dané v Bratislave 26. júna 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Michal Vaľo v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Cyril Svoboda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.