Zákon č. 134/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti

Čiastka 45/1995
Platnosť od 30.06.1995 do30.06.2002
Účinnosť od 01.07.1995 do30.06.2002
Zrušený 281/2002 Z. z. (nepriamo)

134

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. júna 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a) a 2b) znie:

(3) Nárok na prídavky na deti okrem prípadov uvedených v odseku 2 nevzniká, ak spoločne posudzovaná osoba s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na prídavky na deti, v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje, nemala príjem za viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov z dôvodu, že nebola v tomto čase zamestnaná a nebola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To neplatí, ak spoločne posudzovaná osoba v tomto období

a) bola invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok, alebo

b) sa osobne, celodenne a riadne starala

1. o nezaopatrené dieťa do desiatich rokov jeho veku, alebo

2. o nezaopatrené dieťa, ktoré je podľa rozhodnutia príslušného orgánu dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v zariadení sociálnej starostlivosti alebo v inom zariadení s celoročným alebo nepretržitým pobytom, alebo

3. o plnoletú blízku osobu,2a) ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna, ak nebola umiestnená v zariadení sociálnej starostlivosti a ak spoločne posudzovaná osoba v tomto období poberala príspevok pri starostlivosti o blízku osobu,2b) alebo

c) spĺňala podmienky nezaopatrenosti dieťaťa, alebo sa sústavne pripravovala na budúce povolanie štúdiom, najdlhšie do dovŕšenia 28 rokov jej veku, alebo

d) vykonávala vojenskú základnú (náhradnú) alebo civilnú službu, alebo

e) bola vo výkone trestu odňatia slobody.

Skutočnosti uvedené v písmenách a) až e) je oprávnená osoba povinná preukázať.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a) a 2b) znejú:

2a) § 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

2b) § 50 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 4 ods. 1 slová „25 rokov“ sa nahrádzajú slovami „28 rokov“.

3. V § 4 poznámka pod čiarou k odkazu3) znie:

3) § 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.“.

4. V § 4 poznámka pod čiarou k odkazu8) znie:

8) Napríklad § 98 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 578/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.“.

5. V § 5 ods. 1 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „alebo ďalšej služby“.

6. V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

7. § 7 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 13), 13a), 13b), 13c), 13d), 13e), 13f) a 13g) znie:

㤠7

Príjem a spôsob zisťovania príjmu

(1) Za príjem na účely tohto zákona sa považujú

a) príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu13) po odpočítaní

1. poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

2. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

3. sumy na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom práce podľa osobitného predpisu,13a)

4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,13b)

b) štipendiá s výnimkou prospechového štipendia žiaka, konkurzného, mimoriadneho, sociálneho a športového štipendia študenta vysokej školy.

(2) Z príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,13c) sa za príjem na účely tohto zákona považujú

a) príjem poskytovaný formou dávok

1. z nemocenského poistenia okrem podpory pri narodení dieťaťa a pohrebného,

2. z dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a ďalších dávok poskytovaných dôchodcom13d) a

3. z Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

b) príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa zákona o rodine,

c) štátne dávky upravené osobitnými predpismi,13e)

d) sociálne dávky podľa zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov a dávky súvisiace so skončením služobného pomeru príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov s výnimkou jednorazových dávok,

e) plnenia plynúce zo zdrojov Organizácie Spojených národov poskytované príslušníkom ozbrojených síl, ktorí pôsobia v zostavách mierových síl Organizácie Spojených národov v zahraničí,

f) valutová časť platu zamestnancov zahraničnej služby.

(3) V prípade straty13f) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

(4) Za príjem na účely tohto zákona sa považuje aj príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí; to platí aj pre peňažné plnenie, ktoré má obdobný účel ako príjem uvedený v odseku 2 písm. a) až c) alebo obdobný účel ako prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti.

(5) Za príjem sa nepovažujú

a) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania a príplatok žiakom podľa osobitného predpisu,13g)

b) zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania,10) ktoré nezakladá pravidelný príjem.

(6) Od príjmu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 4 sa odpočíta

a) výživné a príspevok na výživu platené iným osobám, ku ktorým má spoločne posudzovaná osoba vyživovaciu povinnosť,

b) úhrada alebo jej časť za pobyt nezaopatreného dieťaťa v zariadení s celoročným pobytom, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za nezaopatrené dieťa, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, s výnimkou prípadov, ak je dôvodom takéhoto umiestnenia nezaopatreného dieťaťa liečenie, plnenie povinnej školskej dochádzky alebo sústavná príprava na povolanie; to platí aj vtedy, ak ide o úhradu alebo jej časť za pobyt v zariadení s celoročným pobytom, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť.

(7) Kalendárnym rokom, za ktorý sa zisťuje príjem, je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na prídavky na deti. Tento príjem sa zisťuje vždy v júli bežného kalendárneho roka a platí pri posudzovaní nároku na prídavky na deti až do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

(8) Príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok pripadajúceho na spoločne posudzované osoby v čase posudzovania nároku na prídavky na deti. Takto vypočítaný príjem sa zaokrúhľuje na desiatky korún smerom nadol.

(9) Ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo, za jeho príjem sa považuje pomerná časť príjmu vypočítaná zo súčtu príjmu tohto nezaopatreného dieťaťa, príjmu jeho manžela a ich nezaopatrených detí.

(10) Podrobnosti o spôsobe zisťovania príjmu oprávnenej osoby ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13), 13a), 13b), 13c), 13d), 13e), 13f) a 13g) znejú:

13) § 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.

13a) § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

13b) Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

13c) § 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.

13d) § 7 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb.

13e) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
§ 145e, § 145h a § 145i zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

13f) § 5 ods. 3 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.

13g) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.“.

8. § 8 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 14), 14a) a 14b) znie:

㤠8

Okruh spoločne posudzovaných osôb na účely zisťovania príjmu

(1) Ak je oprávnenou osobou rodič nezaopatreného dieťaťa, spoločne s ním sa posudzuje

a) rodič, ktorý je manželom rodiča nezaopatreného dieťaťa, a ich nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti,

b) manžel rodiča nezaopatreného dieťaťa, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa oprávnenej osoby, ak s ním žije v domácnosti,14) a ich nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti,

c) rodič, ktorý nie je manželom rodiča nezaopatreného dieťaťa, a ich spoločné nezaopatrené deti, ktoré sú v ich starostlivosti,

d) nezaopatrené dieťa, ktoré je v starostlivosti rodiča nezaopatreného dieťaťa.

(2) Ak je oprávnenou osobou rodič nezaopatreného dieťaťa, spoločne s ním sa posudzuje aj nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo, ak si oprávnená osoba uplatňuje nárok na prídavky na deti na toto dieťa.

(3) Ak je oprávnenou osobou rodič nezaopatreného dieťaťa, spoločne s ním sa neposudzuje

a) rodič, ktorému bola voči nezaopatrenému dieťaťu uvedenému v odseku 1 písm. a) a c) upravená vyživovacia povinnosť14a) alebo sa o nej koná,

b) manžel rodiča nezaopatreného dieťaťa, ktorému bola voči rodičovi nezaopatreného dieťaťa upravená vyživovacia povinnosť14b) alebo sa o nej koná,

c) nezaopatrené dieťa, ktoré nespĺňa podmienky nároku na prídavky na deti podľa § 3 ods. 1 písm. c) a odseku 2 písm. b) a c).

(4) Ak je oprávnenou osobou osoba uvedená v § 2 ods. 2 písm. b) alebo c), zohľadňuje sa na nárok na prídavky na deti len príjem nezaopatreného dieťaťa, ktorý nesmie prevýšiť sumu vypočítanú podľa § 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14), 14a) a 14b) znejú:

14) § 115 Občianskeho zákonníka.

14a) § 86 zákona o rodine.

14b) § 92 zákona o rodine.“.

9. Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Opätovné posúdenie nároku na prídavky na deti a príjmu

(1) Ak je v okruhu spoločne posudzovaných osôb nezaopatrené dieťa, ktoré

a) dovŕšilo vek rozhodujúci pre zmenu výšky prídavkov na deti, alebo

b) podľa rozhodnutia príslušného orgánu12) je, alebo nie je dlhodobo ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom vyžadujúcim mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, alebo

c) uzavrelo manželstvo alebo jeho manželstvo zaniklo alebo sa v tomto manželstve narodilo alebo zomrelo nezaopatrené dieťa,

nárok na prídavky na deti sa opätovne posúdi.

(2) Ak sa okruh spoločne posudzovaných osôb uvedených v § 8 ods. 1 a 2 zúži najmä z dôvodu

a) rozvodu manželstva alebo smrti,

b) zániku podmienok nezaopatrenosti niektorého z detí, na ktoré mala oprávnená osoba nárok na prídavky na deti,

c) umiestnenia nezaopatreného dieťaťa do zariadenia s celoročným pobytom s výnimkou prípadov, ak je dôvodom takéhoto umiestnenia nezaopatreného dieťaťa liečenie, plnenie povinnej školskej dochádzky alebo sústavná príprava na povolanie, alebo umiestnenia inej osoby s výnimkou nezaopatreného dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom,

d) nástupu na základnú (náhradnú) vojenskú službu alebo civilnú službu,

e) výkonu trestu odňatia slobody,

f) uzavretia manželstva nezaopatreného dieťaťa, na ktoré si oprávnená osoba už neuplatňuje nárok na prídavky na deti,

príjem zistený podľa § 7 sa opätovne posúdi tak, že sa na príjem osôb, o ktoré sa okruh spoločne posudzovaných osôb zúžil, neprihliada.

(3) Ak sa okruh spoločne posudzovaných osôb uvedených v § 8 ods. 1 a 2 rozšíri najmä

a) narodením dieťaťa alebo právoplatným osvojením nezaopatreného dieťaťa,

b) uzavretím manželstva oprávnenej osoby,

c) o nezaopatrené dieťa manželky alebo manžela a o ich nezaopatrené deti, ktoré im boli zverené do výchovy na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

d) o dieťa oprávnenej osoby, ktoré opätovne spĺňa podmienky nezaopatrenosti,

e) o nezaopatrené dieťa uvedené v § 3 ods. 2 písm. b) a c), ak zanikli dôvody, pre ktoré naň nevznikol nárok na prídavky na deti,

f) o inú osobu s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorá sa vrátila zo zariadenia sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom a patrí podľa § 8 ods. 1 do okruhu spoločne posudzovaných osôb,

g) o spoločne posudzovanú osobu, ktorá ukončila základnú (náhradnú) vojenskú službu alebo civilnú službu alebo výkon trestu odňatia slobody,

h) o nezaopatrené dieťa, ktoré žije v manželstve a na ktoré si oprávnená osoba uplatňuje nárok na prídavky na deti,

príjem zistený podľa § 7 sa opätovne posúdi tak, že sa do príjmu spoločne posudzovaných osôb započíta aj príjem osôb, o ktoré sa ich okruh rozšíril.“.

10. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „v regionálnej národnej poisťovni“ nahrádzajú slovami „v pobočke Sociálnej poisťovne“.

11. V § 10 ods. 4 písm. a) bode 1 sa slová „regionálna národná poisťovňa“ nahrádzajú slovami „pobočka Sociálnej poisťovne“.

12. V § 10 ods. 4 písm. b) bode 1 sa slová „Národná poisťovňa“ nahrádzajú slovami „ústredie Sociálnej poisťovne“.

13. V § 18 sa slová „uplynutím troch rokov“ nahrádzajú slovami „uplynutím jedného roka“.

14. V § 21 sa slová „navzájom spolupracujú a poskytujú“ nahrádzajú slovami „sú povinní spolupracovať a oznamovať“.

15. Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Na kontrolu účelného vynakladania prostriedkov na prídavky na deti a na príplatok k prídavkom na deti vykonávanú Sociálnou poisťovňou sa vzťahujú predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov.“.

16. § 23 znie:

㤠23

Pri zisťovaní príjmu za kalendárny rok 1993, 1994 a 1995 sa na prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti, na výchovné vrátane výchovného k dôchodkom a príplatok k výchovnému k dôchodkom, štátny vyrovnávací príspevok a dávky sociálnej starostlivosti neprihliada.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.