Zákon č. 100/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej podpore malého a stredného podnikania

Čiastka 35/1995
Platnosť od 31.05.1995 do31.12.1999
Účinnosť od 01.06.1995 do31.12.1999
Zrušený 231/1999 Z. z.

100

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 3. mája 1995

o štátnej podpore malého a stredného podnikania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Účelom tohto zákona je upraviť štátnu podporu malého a stredného podnikania (ďalej len „podpora“), ktorej cieľom je rozvoj a stabilizácia tohto podnikania v štruktúre národného hospodárstva.

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) malým podnikateľom1) fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo na území Slovenskej republiky, ak zamestnávajú najviac 24 zamestnancov,

b) stredným podnikateľom1) fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo na území Slovenskej republiky, ak zamestnávajú najviac 500 zamestnancov.

§ 3

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvo“) prijímajú opatrenia na podporu malého a stredného podnikania, najmä zabezpečujú poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zriaďujú organizácie na podporu tohto podnikania (ďalej len „organizácia“).

(2) Prostriedky zo štátneho rozpočtu2) sa poskytujú malým a stredným podnikateľom z prostriedkov vyčlenených na tento účel v rámci rozpočtových kapitol ministerstiev na základe schválených programov podpory (§ 4).

Programy a zásady podpory

§ 4

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) schvaľuje programy podpory malého a stredného podnikania (ďalej len „program podpory“) a určuje zásady a podmienky poskytovania podpory.

(2) Program podpory určí najmä

a) predmet, účel, zásady a podmienky poskytnutia podpory,

b) príjemcu podpory,

c) výšku jednotlivých podpôr na jeden podnikateľský zámer,

d) ministerstvo alebo organizáciu, ktorá vyhlási program podpory,

e) ministerstvo alebo organizáciu, ktorá poskytne podporu,

f) náležitosti žiadosti o poskytnutie podpory a spôsob jej predloženia,

g) dobu trvania programu podpory.

(3) Program podpory uverejňuje ministerstvo alebo organizácia v Obchodnom vestníku3) a v dennej tlači.

§ 5

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory sa predkladá príslušnému ministerstvu alebo na ten účel zriadenej organizácii.

(2) Posudzovanie a výber žiadostí malých a stredných podnikateľov o poskytnutie podpory uskutočňuje príslušné ministerstvo alebo na ten účel zriadená organizácia.

(3) Podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom alebo organizáciou alebo finančnou inštitúciou. Zmluva obsahuje najmä účel, výšku a podmienky poskytnutia podpory, dobu čerpania podpory a sankcie za porušenie podmienok zmluvy a podmienok poskytnutia podpory, ak osobitný zákon neustanovuje inak4).

(4) Ak žiadateľ použil prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu neoprávnene alebo v rozpore s podmienkami poskytnutia podpory (odsek 3), je povinný odviesť finančné prostriedky v rovnakej výške do štátneho rozpočtu a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.5)

Účel a formy podpory

§ 6

Podpora sa poskytuje najmä na tieto účely:

a) zakladanie a rozvoj podnikov malých a stredných podnikateľov,

b) vytváranie nových spoločensky účelných pracovných miest,

c) prijímanie do pracovného pomeru absolventov stredných škôl a vysokých škôl a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

d) rozvoj vedy a techniky a na zavedenie ich výsledkov do praxe,

e) využívanie progresívnych výrobkov a technológií,

f) ochrana životného prostredia,

g) podpora vývozu výrobkov, výkonov, služieb,

h) rozvoj cestovného ruchu,

i) podnikanie v regiónoch obzvlášť postihnutých následkami reštrukturalizácie národného hospodárstva a s vysokou mierou nezamestnanosti,

j) zabezpečovanie výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedenia malých a stredných podnikov,

k) výchova žiakov odborných učilíšť a stredných odborných učilíšť,

l) poskytovanie poradenských služieb pre malých a stredných podnikateľov,

m) získavanie, spracovanie a sprostredkovanie informácií pre potreby malých a stredných podnikateľov.

§ 7

Formy podpory sú najmä

a) poskytovanie úverov,

b) záruky na úvery,

c) úhrada úrokov alebo časti úrokov,

d) príspevky podľa osobitných predpisov,6)

e) návratná finančná výpomoc,

f) dotácia.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Kontrolu použitia podpory v súlade so schváleným programom podpory a s uzavretou zmluvou (§ 5 ods. 3) vykonáva príslušné ministerstvo. Kontrola podľa osobitných predpisov7) nie je týmto zákonom dotknutá.

(2) Ten, komu bola poskytnutá podpora podľa tohto zákona, je povinný poskytnúť kontrolnému orgánu potrebné informácie a podklady.

§ 9

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky koordinuje a usmerňuje programy rozvoja malého a stredného podnikania v súlade so štátnou politikou podpory rozvoja malého a stredného podnikania.

(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá vláde ročne správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania vrátane vyhodnotenia účinnosti podporných opatrení a hospodárnosti využívania prostriedkov štátneho rozpočtu podľa tohto zákona.

(3) Vláda predkladá ročne správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 Obchodného zákonníka.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku.

4) § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 210/1994 Z. z., ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác.

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené