Vyhláška č. 62/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994
Účinnosť od 01.04.1994

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. marca 1994

o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive ustanovuje:


§ 1

(1) Telesná a zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva je súhrn telesných a zdravotných predpokladov.

(2) Špeciálna psychická spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva je súhrn psychických vlastností a schopností.

(3) Spôsobilosť podľa odsekov 1 a 2 sa zisťuje na návrh1) žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo jeho držiteľa (ďalej len „žiadateľ“).

§ 2

(1) Telesná a zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva sa zisťuje lekárskou prehliadkou.

(2) Špeciálna psychická spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva sa zisťuje špeciálnym psychologickým vyšetrením.

§ 3

(1) Lekársku prehliadku vykonáva a posudok o telesnej a zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva (ďalej len „lekársky posudok“) vydáva územný alebo závodný obvodný lekár2) (ďalej len „praktický lekár“).

(2) Špeciálne psychologické vyšetrenie vykonáva a posudok o špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva (ďalej len „psychologický posudok“) vydáva psychológ3) zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „psychológ“).

§ 4

(1) Súčasťou lekárskej prehliadky je anamnéza zameraná na kontraindikácie telesnej a zdravotnej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) Ak má praktický lekár pochybnosti o povahe ochorenia žiadateľa, odošle ho na odborné vyšetrenie.

(3) Praktický lekár pri posudzovaní telesnej a zdravotnej spôsobilosti prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.

(4) Podľa výsledku lekárskej prehliadky vydá praktický lekár lekársky posudok; zapíše ho aj do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.

(5) Ak sa lekárskou prehliadkou nezistilo ochorenie alebo kontraindikácia, ktoré znemožňujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, uvedie praktický lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ je telesne a zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

(6) Ak sa lekárskou prehliadkou zistilo ochorenie alebo chyba takej povahy, ktorá znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie praktický lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ nie je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

§ 5

(1) Súčasťou špeciálneho psychologického vyšetrenia je anamnéza zameraná na kontraindikácie špeciálnej psychickej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(2) Podľa výsledku špeciálneho psychologického vyšetrenia vydá psychológ psychologický posudok; zapíše ho aj do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.

(3) Ak sa špeciálnym psychologickým vyšetrením zistí taká psychická spôsobilosť, ktorá dáva predpoklad na bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie psychológ v psychologickom posudku, že žiadateľ je psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

(4) Ak sa špeciálnym psychologickým vyšetrením zistí taký nedostatok psychickej spôsobilosti, ktorý znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie psychológ v psychologickom posudku, že žiadateľ je psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

§ 6

(1) Praktický lekár a psychológ overujú totožnosť žiadateľa podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti4).

(2) V lekárskom posudku ani v psychologickom posudku sa neuvádzajú výsledky vyšetrenia a diagnostický záver.

§ 7

Zdravotnícke služby, ktoré sú spojené s vydávaním lekárskeho posudku a psychologického posudku, hradí žiadateľ5).


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.


Irena Belohorská v. r.


Príloha č. 1
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 62/1994 Z. z.

KONTRAINDIKÁCIE TELESNEJ A ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA

1. Zrak

Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 (s korekciou). Ak ide o jednookosť, zníženie zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 (s korekciou).

2. Sluch

Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu - pri členenom šepote - pod dva metre.

Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu - pri členenom šepote - na jednom uchu pod dva metre; na druhom uchu pod tri metre.

3. Duševné poruchy a poruchy správania

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca minimálne tri roky.

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.

Afektívne poruchy.

Mentálna retardácia.

Paranoidná, dissociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti (F60-F69) a neurotické poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy (F40-F48) po individuálnom posúdení anamnézy a klinického obrazu odborným lekárom psychiatrom.

4. Nervové choroby

Všetky záchvatové ochorenia spojené s poruchami vedomia.

Poruchy rovnováhy.

Epilepsia.

Narkolepsia.

5. Choroby pohybového aparátu

Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môže byť prekážkou bezpečného ovládania strelnej zbrane.

6. Cukrovka

Opakované výskyty kómy; stav, ktorý obmedzuje telesnú a psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

7. Kardiovaskulárne choroby

ISCH - ťažké formy s častým zlyhávaním.

Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).

Ťažké formy angíny pectoris.

Esenciálna hypertenzia III. WHO.

Sekundárna hypertenzia III. WHO.

Stavy po NCMP s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

Príloha č. 2
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 62/1994 Z. z.

KONTRAINDIKÁCIE ŠPECIÁLNEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA

1. a) intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie,

b) zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie,

c) analfabetizmus.

2. výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuo-motorická koordinácia).

3. rizikové faktory v štruktúre osobnosti

a) nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania,

b) agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti,

c) abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania,

d) impulzivita, explozivita, emotívna labilita,

e) nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne),

f) egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania,

g) zvýraznené pocity insuficiencie (ako dôvod žiadosti o zbrojný preukaz),

h) sklon k regresným prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii,

ch) nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

2) § 33 ods. 1 a § 80 ods. 2 a 5 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.

3) § 45 ods. 1 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

5) § 7 ods.4 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené