Zákon č. 43/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z.

(v znení č. 424/1991 Zb.(nepriamo))

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2001 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z. (nepriamo)

43

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 2. februára 1994,

ktorým sa mení zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 47/1993 Z. z. sa mení takto:

§ 18 ods. 1 znie:

(1) Strana a hnutie sú povinné každoročne predložiť Národnej rade Slovenskej republiky do konca februára výročnú finančnú správu za predchádzajúci rok.".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.