Zákon č. 245/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 01.11.1994

245

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) udržiavať a užívať majetok obce, ktorý bol k 2. januáru 1993 vo vlastníctve Slovenskej republiky a prešiel na základe § 16, tak, aby splnili podmienky nevyhnutné pre potreby obrany štátu.“.

2. V § 14 ods. 2 sa slová „v evidencii nehnuteľností" nahrádzajú slovami „podľa osobitného zákona.24a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a) znie:

24a) Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 14 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 25a), 25b) a 25c) znejú:

(3) Pozemkové úpravy v súvislosti s § 16 sa vykonajú podľa osobitného predpisu.25a) Hranice územia v tejto súvislosti zmení vláda podľa osobitného predpisu.25b)

(4) Ak to v nevyhnutných prípadoch vyžadujú potreby obrany štátu, Slovenská republika je oprávnená a obce, ktoré nadobudli majetok podľa § 16, sú povinné do 30. júna 1995 uzatvoriť zámenné zmluvy o prevode vlastníctva, na základe ktorých tento nadobudnutý majetok obcí získa do vlastníctva štát a obce získajú do vlastníctva majetok rovnakého druhu v primeranej vzdialenosti a kvalite.25c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a), 25b) a 25c) znejú:

25a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

25b) § 3 zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

25c) § 611 Občianskeho zákonníka.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

4. Za § 15e sa vkladajú nové § 16 a 17, ktoré znejú:

㤠16

Ustanovenia tohto zákona o prechode vlastníctva na obce sa s účinnosťou od 1. novembra 1994 použijú aj vo vzťahu k tomu majetku, ktorého vlastníkom sa Slovenská republika stala v období od účinnosti zákona do 2. januára 1993.

§ 17

Majetok, ktorý obec nadobudla podľa § 16 tohto zákona, môže ďalej užívať pre potreby plnenia svojich úloh Armáda Slovenskej republiky až do uzatvorenia zámenných zmlúv podľa § 14 ods. 4 tohto zákona.“.

Doterajší § 16 sa označuje ako § 18.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.