Zákon č. 231/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/1994
Platnosť od 05.09.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 05.09.1994 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z. (nepriamo)

231

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. augusta 1994,

ktorým sa mení zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. sa mení takto:

§ 4 znie:

㤠4

(1) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách1); v iných ako štátnych školách sa môže poskytovať vzdelávanie za úhradu.

(2) Bezplatne sa zapožičiavajú školské učebnice a učebné texty na povinné vyučovacie predmety žiakom základných škôl a stredných škôl (§ 5, 7, 17a, 28 a § 57b).

(3) Spôsob používania školských učebníc a učebných textov uvedených v odseku 2 ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.".


Čl. II

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/1993 Z. z. o poskytovaní učebníc žiakom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 5. septembrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 42 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.