Nariadenie vlády č. 190/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/1994
Platnosť od 29.07.1994 do31.03.2002
Účinnosť od 29.07.1994 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

190

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. mája 1994,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 Zákonníka práce nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. sa dopĺňa takto:

§ 3 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) s pracovníkmi na výkon pestovných prác v lesníctve, ktoré sa podľa svojej povahy alebo so zreteľom na vplyvy počasia nemôžu vykonávať počas celého roka, a so sezónnymi pracovníkmi na ručné zberové práce v poľnohospodárstve.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené