Vyhláška č. 83/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o štátnych prírodných rezerváciách

Čiastka 25/1993
Platnosť od 26.04.1993
Účinnosť od 01.06.2016

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 23. marca 1993

o štátnych prírodných rezerváciách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody ustanovuje:


§ 1

(1) Na ochranu prírodných ekosystémov1) alebo ich častí významných najmä pre zachovanie pestrosti rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, vzácnych alebo ohrozených druhov a ich genofondu zriaďujú sa štátne prírodné rezervácie (ďalej len „rezervácia“) uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Príloha vymedzuje taktiež územia rezervácií a ich ochranné pásma.

(2) Územie rezervácie a jej ochranného pásma vyznačia orgány geodézie, kartografie a katastra v katastri nehnuteľností. Mapy, v ktorých je zakreslené územie rezervácií a ich ochranných pásiem, sa uložia na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskom ústave ochrany prírody, na strediskách štátnej ochrany prírody, správach národných parkov, okresných a obvodových úradoch životného prostredia, v obvode ktorých sa rezervácie nachádzajú, ako aj na územných orgánoch geodézie, kartografie a katastra.

§ 3

Na území ochranných pásiem rezervácií možno podnikateľskú a inú činnosť vykonávať iba takým spôsobom, aby nedochádzalo k ohrozovaniu, narúšaniu a poškodzovaniu prírody a jej častí v rezerváciách, najmä znečisťovaním ovzdušia, vody a pôdy ťažbou, používaním chemických látok, umiestňovaním skládok, usmrcovaním živočíchov, ničením rastlín, zakladaním ohňa, vykonávaním úprav vodných tokov a plôch, stavebnou činnosťou alebo pozemkovými úpravami.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1993.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha vyhlášky č. 83/1993 Z. z.

1. Rezervácia Alúvium Gidry je v katastrálnom území Budmerice, okres Bratislava - vidiek, v ktorom zahŕňa parcely číslo 2575/23, 2580, 2581, 2575/19, podľa stavu v roku 1988, o celkovej výmere 2,6274 ha.

2. Rezervácia Alúvium Žitavy je v katastrálnych územiach Martovce a Hurbanovo, okres Komárno, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 429, 430, 431, 432, podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 32,53 ha.

4. Rezervácia Baranovo je v katastrálnom území Jakub, okres Banská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 43 a, b, c, podľa stavu k 1. januáru 1989, o celkovej výmere 15,83 ha.

5. Rezervácia Biela skala je v katastrálnom území Blatnica, okres Martin, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 324, 325, 326, 327, 328, 338, 341, 342, 344, 345; nelesné plochy číslo 175, 176, 180 (časť), 166, 167, 165, 161, podľa stavu k 1. januáru 1980, o celkovej výmere 185,07 ha.

6. Rezervácia Bogdalický vrch je v katastrálnom území Suchohrad, okres Bratislava - vidiek, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 301 i, j, k, l, m, podľa stavu k 1. januáru 1977, o celkovej výmere 33,20 ha.

7. Rezervácia Borsučiny je v katastrálnych územiach Ruský Potok, Zboj a Uličské Krivé, okres Humenné, v ktorých zahŕňa ochranné lesy lesných porastov číslo 269, 272, 273, 274, 277; funkčných lesných plôch číslo 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 83,72 ha.

8. Rezervácia Búčske slanisko je v katastrálnom území Búč, okres Komárno, v ktorom zahŕňa parcely číslo 1421 (časť - pasienok), 1423/5 (vodný tok), podľa stavu v roku 1989, o celkovej výmere 20,3995 ha (z toho pasienok 20,0713 ha).

9. Rezervácia Bzaná je v katastrálnom území Kolbasov, okres Humenné, v ktorom zahŕňa časť parcely číslo 538 (pasienok), podľa stavu v roku 1990, o výmere 15,46 ha.

10. Rezervácia Čačínska cerina je v katastrálnom území Čačín, okres Banská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesný porast číslo 72, podľa stavu v roku 1986, o výmere 2,56 ha.

11. Rezervácia Čachtický hradný vrch je v katastrálnych územiach Višňové a Čachtice, okres Trenčín, kde v katastrálnom území Višňové zahŕňa parcely 1559/1, 1551, 1401/1, 1401/3, 1563/6, 1535 (pasienky), zastavanú plochu hradu - parcela číslo 72, lesné porasty 217 b, c, d; v katastrálnom území Čachtice lesný porast číslo 217 e, podľa stavu k 1. januáru 1978, o celkovej výmere 56,17 ha.

12. Rezervácia Čenkovská step je v katastrálnom území Mužla, okres Nové Zámky, v ktorom zahŕňa nelesnú plochu číslo 185, podľa stavu k 1. januáru 1984, o výmere 3,57 ha.

13. Rezervácia Čertov je v katastrálnom území Lazy pod Makytou, okres Považská Bystrica v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 341b, 344b, 345, 346, 347 a, b, 348, 349, 350, 351, 352; nelesnú plochu číslo 82, 99, podľa stavu k 1. januáru 1981, o celkovej výmere 84,62 ha.

14. Rezervácia Čertova dolina je v katastrálnom území Tisovec, okres Rimavská Sobota, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 356a, b, 363a, b, 364a, b, c, 365, 366, 368, 370, podľa stavu k 1. januáru 1983, o celkovej výmere 49,02 ha.

16. Rezervácia Dlhé Tice je v katastrálnych územiach Svinice, Zatín a Rad, okres Trebišov, kde v katastrálnom území Svinice zahŕňa parcely číslo 169, 191 (lúky), 167 (vodná plocha), 164 (ostatná plocha); v katastrálnom území Zatín parcely číslo 1479, 1543 (lúky), 1478, 1513, 1544 (vodné plochy), 1581, 1622, 1651 (ostatné plochy); v katastrálnom území Rad parcelu číslo 236 (ostatná plocha), podľa stavu k 24. júnu 1982. Celková výmera chráneného územia je 46,8237 ha (z toho lúky 11,1324 ha, vodné plochy 25,0930 ha a ostatné plochy - močiar 10,5983 ha).

17. Rezervácia Dobročský prales je v katastrálnom území Čierny Balog, okres Banská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 126, 127, 128 a (časť), 132, 184, 185, 186 a, b, c, podľa stavu v roku 1987, o celkovej výmere 103,85 ha. Ochranné pásmo rezervácie v katastrálnom území Čierny Balog zahŕňa lesné porasty číslo 125a, b, c, 128 a (časť), b) 129a, b, 130a, b, 131, 133, 183a, b, c, d, 187, 188a, b, 189a, b, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 100,44 ha.

18. Rezervácia Dreveník je v katastrálnych územiach Spišské Podhradie a Žehra, okres Spišská Nová Ves, kde v katastrálnom území Spišské Podhradie zahŕňa parcely číslo 4488/2, 4488/5, 4491/2, 4493/2, 4493/5 (pasienky); parcely číslo 4484 (časť), 4490, 4530/2 (ostatné plochy); 4483/1, 4483/2, 4489/1 (lesné porasty) a v katastrálnom území Žehra parcely číslo 461/2, 463, 464, 470/2, 471/2 (pasienky); parcely číslo 465 (časť), 468, 469/2, 470/1 (ostatné plochy); 467, 471/1 (lesné porasty), podľa stavu k 1. januáru 1991. Celková výmera chráneného územia je 101,8186 ha (z toho ochranné lesy 53,3007 ha, pasienky 23,0578 ha a ostatné plochy 25,4601 ha).

19. Rezervácia Drieň je v katastrálnom území Hlivištia, okres Michalovce, v ktorom zahŕňa ochranný les číslo 349, podľa stavu k 1. januáru 1979, o výmere 11,25 ha.

20. Rezervácia Dubník je v katastrálnom území Vinohrady nad Váhom, okres Galanta, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 341A, B, 342, 343, 344, 345, 346A, B, 347, 348, 349, 350, 351A, B, 352A, B, C, 353, 354A, B, 355, 356, 357, 358A, B, podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 165,19 ha.

21. Rezervácia Dubový vŕšok je v katastrálnom území Nová Lehota, okres Trenčín, v ktorom zahŕňa ochranný les porastu číslo 81, podľa stavu k 1. januáru 1983, o výmere 6,24 ha.

22. Rezervácia Ďurova mláka je v katastrálnom území Zemplínske Hámre, okres Humenné, v ktorom zahŕňa lesný porast číslo 3 D4; nelesnú plochu (rašelinisko) číslo 3 D2, podľa stavu k 10. decembru 1987, o celkovej výmere 2,1375 ha.

23. Rezervácia Fialková dolina je v katastrálnom území Devín, obvod Bratislava IV, v ktorom zahŕňa parcely číslo 1704 (ostatná plocha), 2267/2 (potok), 2301/4 (záhrada), 2302 (ostatná plocha), 2303/1 (les), 2309/3 (les), 2317/2 (orná pôda), 2318/1 (záhrada), 2320/2 (lúka), podľa stavu v roku 1988, lesné porasty číslo 62c (časť), d,e, (časť), 112d (časť), podľa stavu k 1. januáru 1986, o celkovej výmere 20,5879 ha (z toho les 16,5193 ha, lúka 0,4989 ha, záhrady 2,2378 ha, orná pôda 0,1469 ha, potok 0,3715 ha, ostatná plocha 0,8135 ha).

24. Rezervácia Gazdoráň je v katastrálnom území Starina, okres Humenné, v ktorom zahŕňa nelesnú plochu číslo 203, podľa stavu k 1. januáru 1990, o výmere 17,30 ha.

25. Rezervácia Gémeš je v katastrálnom území Martovce, okres Komárno, v ktorom zahŕňa časť parcely číslo 4310 (les) a parcelu číslo 4311 (lúka), podľa stavu v roku 1988, o celkovej výmere 11,8729 ha (z toho les 9,9039).

26. Rezervácia Hetmén je v katastrálnom území Lehnice, okres Dunajská Streda, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 409b, c, d, podľa stavu k 1. januáru 1987, o celkovej výmere 14,71 ha.

27. Rezervácia Hostovické lúky je v katastrálnom území Hostovice, okres Humenné, v ktorom zahŕňa parcelu číslo 737/2 (lúka), podľa stavu v roku 1987, o výmere 4,6861 ha.

28. Rezervácia Hranovnická dubina je v katastrálnom území Spišské Bystré, okres Poprad, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 348, 353a, b, c, 355, 360, podľa stavu k 1. januáru 1987, o celkovej výmere 66,49 ha.

29. Rezervácia Hrončecký grúň je v katastrálnych územiach Hronec a Valaská, okres Banská Bystrica, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 298, 299, 300, 301, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 55, 30 ha. Ochranné pásmo rezervácie v katastrálnych územiach Hronec a Valaská zahŕňa lesné porasty číslo 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 305, 306a, b, c, 307a, b, 308a, b; ostatné plochy 139 (časť), 140 o celkovej výmere 112,83 ha.

30. Rezervácia Jankov vŕšok je v katastrálnom území Uhrovec, okres Topoľčany, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 155, 146, 145A, B, 144, 143, 173, 139, 140, 141, 142; nelesné plochy číslo 51, 52, 50,E4, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 103,42 ha.

31. Rezervácia Jánošíkova kolkáreň je v katastrálnych územiach Ružomberok a Ľubochňa, okres Liptovský Mikuláš, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 118k, l, 123d, e, f, g, h, i, p, 124 a; nelesné plochy číslo 148, 149, 150, podľa stavu k 1. januáru 1986; lesné porasty číslo 145a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 140e; nelesnú plochu číslo 227, podľa stavu k 1. januáru 1978, o celkovej výmere 243,37 ha.

32. Rezervácia Jarabá skala je v katastrálnych územiach Runina, Zboj a Ruské, okres Humenné, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 201, 208, 209, 210, 211, 218, 219, 220, 221, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 251a, b, 263, 264, 265, 266, 267, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 286; nelesné plochy číslo 132, 133, 135, 145, 168, 171, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 359,94 ha (z toho hospodárske lesy 32,67 ha, ochranné lesy 320,49 ha a nelesné plochy - lúka 6,78 ha).

33. Rezervácia Jasenovská bučina je v katastrálnom území Jasenov, okres Humenné, v ktorom zahŕňa ochranný les číslo 17, podľa stavu k 1. januáru 1981, o výmere 21,47 ha.

34. Rezervácia Javorinka je v katastrálnom území Zázrivá, okres Dolný Kubín, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 1a, b, 2, 3a, 4b, podľa stavu k 1. januáru 1980, o celkovej výmere 35,52 ha.

35. Rezervácia Jurovský les je v katastrálnom území Jurová, okres Dunajská Streda, v ktorom zahŕňa parcelu číslo 810 (lesný porast 311p), podľa stavu k 29. júnu 1989, o výmere 2,1369 ha.

36. Rezervácia Jurský chlm je v katastrálnom území Mužla, okres Nové Zámky, v ktorom zahŕňa parcelu číslo 12956/5, podľa stavu v roku 1982, o výmere 5,8003 ha.

37. Rezervácia Kamenný jarok je v katastrálnych územiach Repište a Banky, okres Žiar nad Hronom, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 225, 226/1, 226/2, 230, 231/1, 231/2, 234, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2; nelesnú plochu číslo 100, 104, podľa stavu k 1. januáru 1988, o celkovej výmere 65,10 ha.

38. Rezervácia Kašvár je v katastrálnom území Ladmovce, okres Trebišov, v ktorom zahŕňa parcely číslo 1299/1, 1299/13, 1299/14 (pasienky), podľa stavu v roku 1991, o výmere 116,4264 ha.

39. Rezervácia Klapy je v katastrálnom území Udiča, okres Považská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesný porast číslo 501, podľa stavu k 1. januáru 1980, o výmere 6,22 ha.

40. Rezervácia Klátovské rameno je v katastrálnych územiach Dolná Potôň, Dolné Topoľníky, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Horné Topoľníky, Jahodná, Malé Blahovo, Ohrady, Orechová
Potôň, Trhová Hradská, Veľké Blahovo, Vydrany, okres Dunajská Streda, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 205A, B, C1, C2, 407C, 408A, B, C, D, E, F, G, H, 377J, K, M, 375A, B, B1, B2, 376F, G, H, I, J, K, L, M, 185A, B, C, D, E, 261A, B1, B2, D, G, 262A, B, C, 374A, B, C, D, E, F, 373A1, A2, A3, A4, D1, D2, 263A, B, C, D, E, 188A, B, E, F,182A, B, C, D, E, 174A, B, C, D, E, F, 259B, 171G, I, J, L, M, 256I, podľa stavu k 1. januáru 1987; v katastrálnom území Dolné Topoľníky zahŕňa parcelu číslo996 (vodná plocha); v katastrálnom území Dunajský Klátov zahŕňa parcely číslo 149, 128, 254, 279 (vodné plochy), 249, 242/2 (ostatná plocha); v katastrálnom území Horné Mýto zahŕňa parcely číslo 734/1, 745, 954, 955, 1082, 1211 (vodné plochy); v katastrálnom území Horné Topoľníky zahŕňa parcely číslo 627/8, 633, 634, 635 (vodné plochy); v katastrálnom území Jahodná zahŕňa parcely číslo 1204/1, 1204/2, 1205, 1257, 1706 (vodné plochy), 1648 (ostatná plocha); v katastrálnom území Malé Blahovo zahŕňa parcely číslo 1157, 1158, 1159, 1160, 1165, 110, 111 (ostatná plocha); v katastrálnom území Ohrady zahŕňa parcely číslo 1467, 1884 (vodné plochy), 1762/1 (ostatná plocha); v katastrálnom území Trhová Hradská zahŕňa parcely číslo 1213, 1214, 1375 (vodné plochy); 1367 (ostatná plocha); v katastrálnom území Vydrany zahŕňa parcely číslo 1768/1,1768/2, 1796/1, 1796/2, 1875/1, 1875/2, 1670/1, 1670/2, 2047/1, 2047/2, 2080/1, 2080/2(vodné plochy), 1670/3, podľa stavu v roku 1987. Celková výmera chráneného územia je 306,44 ha (z toho les 179,17 ha, vodné plochy 123,81 ha a ostatné plochy 3,46 ha).

42. Rezervácia Kloptaň je v katastrálnych územiach Vyšný Medzev, okres Košice-vidiek, a Prakovce, okres Spišská Nová Ves, v ktorých zahŕňa lesný porast číslo 232, nelesnú plochu číslo 44, podľa stavu k 1. januáru 1981; lesné porasty číslo 583, 584, nelesnú plochu číslo 307, podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 27,07 ha.

43. Rezervácia Kovarská hôrka je v katastrálnom území Kovarce, okres Topoľčany, v ktorom zahŕňa lesný porast číslo 310, podľa stavu k 1. januáru 1973, o výmere 4,40 ha.

44. Rezervácia Kozí chrbát je v katastrálnom území Liptovská Osada, okres Liptovský Mikuláš, v ktorom zahŕňa ochranné lesné porasty číslo 561, 562, podľa stavu k 1. januáru 1989, o celkovej výmere 37,43 ha.

45. Rezervácia Kozol je v katastrálnych územiach Turie a Poluvsie, okres Žilina, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 338, 339a, b, 351, 276, 277, 278; nelesnú plochu číslo 129, 242, 243, 244, podľa stavu k 1. januáru 1981, o celkovej výmere 91,58 ha.

46. Rezervácia Krátke Tice je v katastrálnych územiach Vojka a Zatín, okres Trebišov, kde v katastrálnom území Vojka zahŕňa parcelu číslo 764, v katastrálnom území Zatín parcely číslo 1500, 1501, podľa stavu k 24. júnu 1982, o celkovej výmere 17,4064 ha (z toho vodná plocha 6,4319 ha a lúka 5,6698 ha).

47. Rezervácia Kremnický Štós je v katastrálnom území Kremnica, okres Žiar nad Hronom v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 163a (časť), b, podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 18,77 ha.

48. Rezervácia Krivín je v katastrálnom území Rybník, okres Levice, v ktorom zahŕňa pasienok číslo 20, lesné porasty číslo 219a, b, 32a, b, podľa stavu k 1. januáru 1975, o celkovej výmere 54,15 ha (z toho ochranné lesy 53,05 ha, pasienok 1,10 ha).

49. Rezervácia Kvačianska dolina je v katastrálnych územiach Kvačany, Dlhá Lúka a Veľké Borové, okres Liptovský Mikuláš, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 156d, 158, 159, 160, 161a, b, 162a, b, 164, 166a, b, 167, 168a, b, c, d, 169, 170a, b, 171a, b, c, 173a, b, 175a, b, 179, 499b (časť), 500, 502, 503a, b, 504a, b, c, 505a, b, 506, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521, 522, 523, 524a, b; nelesnú plochu číslo 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 177, 183, 184, 185, 187 (časť), 190, 191; parcely číslo 613 (časť), 616 (časť), 617 (časť), 373, 376, 377, 378, 382, podľa stavu k 1. januáru 1987, o celkovej výmere 461,79 ha (z toho les 444,65 ha, nelesná plocha 10,15 ha, pasienok 6,9879 ha).

51. Rezervácia Lančársky Dubník je v katastrálnych územiach Dolný Lopašov a Lančár, okres Trnava, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 90, 91; časť parcely číslo 46 a parcelu číslo 1012/1-1 (pasienky), podľa stavu k 1. januáru 1983, o celkovej výmere 27,0240 ha (z toho pasienky 8,7840 ha, les 18, 24 ha).

52. Rezervácia Lohotský močiar je v katastrálnom území Kameničná, okres Komárno, v ktorom zahŕňa parcely číslo 2817 (vodná plocha), 2740/2 (ostatná plocha), podľa stavu v roku 1986, a lesný porast číslo 743, podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 24,1336 ha (z toho vodná plocha 16,0990 ha, les 5,48 ha, ostatná plocha 2,5546 ha).

53. Rezervácia Lysá je v katastrálnych územiach Podhoroď a Choňkovce, okres Michalovce, v ktorom zahŕňa ochranný les číslo 190, podľa stavu k 1. januáru 1979, o výmere 3,95 ha.

54. Rezervácia Lysák je v katastrálnom území Remetské Hámre, okres Michalovce, v ktorom zahŕňa ochranný les číslo 338, podľa stavu k 1. januáru 1979, o výmere 4,28 ha.

55. Rezervácia Ľadonhora je v katastrálnych územiach Horný Vadičov, Dolný Vadičov a Lopušné Pažite, okres Čadca, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 165a, b, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172a, b, 173, 174, 175, 176, 193a, b, 194, 195a, b, 199a, b, 203a, b, 208a, b, 209, 211; nelesnú plochu číslo 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39/1, podľa stavu k 1. januáru 1980, o celkovej výmere 285,74 ha.

56. Rezervácia Ľutovský Drieňovec je v katastrálnych územiach Timoradza, Podlužany a Ľutov, okres Topoľčany, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 107, 41-1, 42-2, 43A, B, C, 44A, B, 45A, B, 46A, B, 47A, 79, 80, 82, 83A, B, 84, 85, 86, 87, 42 A1, B, A2; nelesné plochy číslo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 27, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 260,04 ha.

57. Rezervácia Mačinová je v katastrálnom území Očová, okres Zvolen, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 406a, b, podľa stavu k 1. januáru 1976, o celkovej výmere 4,86 ha.

58. Rezervácia Mačková je v katastrálnom území Medzibrod, okres Banská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 2350, 2351, 2352a, c, 2353, 2355, podľa stavu k 1. januáru 1990, o celkovej výmere 42, 23 ha.

59. Rezervácia Malé jazerá je v katastrálnom území Osturňa, okres Poprad, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 816a, b, c, 817, vodnú plochu číslo 257, 258, podľa stavu k 1. januáru 1988, o celkovej výmere 7,06 ha(z toho les 6,66 ha, vodná plocha 0,40 ha).

61. Rezervácia Malý ostrov je v katastrálnom území Kameničná, okres Komárno, v ktorom zahŕňa lesný porast číslo 765, podľa stavu k 1. januáru 1984, o výmere 8,34 ha.

62. Rezervácia Močiar je v katastrálnom území Stankovany, okres Liptovský Mikuláš, v ktorom zahŕňa parcely číslo 4253/1, 4249, 4250, 4251, 4252, podľa stavu v roku 1968, o celkovej výmere 8,1578 ha.

63. Rezervácia Nebrová je v katastrálnom území Červený Kameň, okres Považská Bystrica, v ktorom zahŕňa časť lesného porastu číslo 172b; parcely číslo 66, 49, 62, 65 s lúkami a pasienkami, podľa stavu k 1.januáru 1983, o celkovej výmere 53,30 ha (z toho les 7,94 ha, lúky 5,13 ha, pasienky 40,23 ha).

64. Rezervácia Opatovské jazierko je v katastrálnom území Medveďov, okres Dunajská Streda, v ktorom zahŕňa časti parciel číslo 2288/1 (ostatná plocha), 2243 (vodná plocha), podľa stavu v roku 1988, o celkovej výmere 2,3579 ha.

65. Rezervácia Ortov je v katastrálnych územiach Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce, a Čierne Pole, okres Trebišov, kde v katastrálnom území Pavlovce nad Uhom zahŕňa časť parcely číslo 2312 (vodná plocha) a v katastrálnom území Čierne Pole parcelu číslo 377, časť parcely číslo 395 (vodná plocha), podľa stavu v roku 1988, o celkovej výmere 14,8482 ha.

66. Rezervácia Ostrý vrch je v katastrálnom území Soblahov, okres Trenčín, v ktorom zahŕňa lesný porast číslo 420, podľa stavu k 1. januáru 1982, o výmere 12,68 ha.

67. Rezervácia Palanta je v katastrálnom území Drienovec, okres Košice-vidiek, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 450, 451, 453, podľa stavu k 1. januáru 1981, o celkovej výmere 86,93 ha.

68. Rezervácia Parížske močiare je v katastrálnych územiach Gbelce a Nová Vieska, okres Nové Zámky, kde v katastrálnom území Gbelce zahŕňa parcelné čísla 13579/3, 13581/2 (lúky); 13573, 13575, 13579/8, 13582, 13583, 13584, 13587 (vodné plochy); 13574, 13592/1, 13598 (ostatné plochy); v katastrálnom území Nová Vieska parcely číslo 2304/1, 2304/2, 2309/2, 2309/4 (lúky); 2309/6 (pasienok); 2302/3, 2302/4, 2303, 2309/5, 2309/7; časť parcely 2323 (vodné plochy); 2302/2 (ostatné plochy), podľa stavu v roku 1988. Celková výmera chráneného územia je 184,0464 ha (z toho lúky 16,2372 ha, pasienok 2,4416 ha, vodné plochy 57,2065 ha, ostatné plochy 108,1611 ha).

69. Rezervácia Podskalský Roháč je v katastrálnych územiach Podskalie a Horný Moštenec, okres Považská Bystrica, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 87, 90 a, b, 92, 93, 95, 96, 97, podľa stavu k 1. januáru 1983, o celkovej výmere 105,57 ha.

70. Rezervácia Pod Tŕstím je v katastrálnom území Remetské Hámre, okres Michalovce, v ktorom zahŕňa časti lesných porastov číslo 240b, 291, 292; nelesnú plochu (pasienok) číslo 40, 51, podľa stavu k 1. januáru 1979, o celkovej výmere 7,40 ha.

71. Rezervácia Pohrebište je v katastrálnom území Marcelová, okres Komárno, v ktorom zahŕňa pasienky parcelné číslo 3183/1, 3183/3, 3004/1, 3850, 2979, ostatné plochy parcelné číslo 3183/4, 3183/2, 3264, 3139/1, 3227, 3139/2, 3133, 3139/3, 2785/1, vodné plochy parcelné číslo 3157, 3130, 3137, 3845/1 (časť), 3841, 3844, 3847 (časť), 3848/6, 3849, 2784/1, podľa stavu v roku 1986, o celkovej výmere 69,3296 ha (z toho pasienky 8,9154 ha, vodné plochy 57,3263 ha, ostatná plocha 3,0879 ha.)

72. Rezervácia Pokoradzské jazierka je v katastrálnych územiach Vyšná Pokoradza, Nižná Pokoradza a Dražice, okres Rimavská Sobota, v ktorých zahŕňa lesný porast číslo 158a, podľa stavu k 1. januáru 1977; parcely číslo 1115 (pasienok), 993, 2150 (ostatná plocha), podľa stavu v roku 1985, o celkovej výmere 15, 8729 ha. Ochranné pásmo rezervácie v katastrálnych územiach Vyšná Pokoradza a Nižná Pokoradza zahŕňa lesné porasty číslo 262a, b, f, h (časť), podľa stavu k 1. januáru 1977; pasienky na parcelách číslo 2159 (časť), 2098 (časť), 2162/1 (časť), 985, 1110, 1116; lúky na parcelách číslo 978, 980/2; ornú pôdu na parcele číslo 980/1; ostatnú plochu na parcele číslo 2194, podľa stavu v roku 1985, o celkovej výmere 22,8049 ha (z toho pasienky 17,4036 ha, lúky 2,0156 ha, orná pôda 3,2586 ha, ostatné plochy 0,1271 ha.)

73. Rezervácia Polková je v katastrálnom území Klokočov, okres Čadca, v ktorom zahŕňa časť parcely číslo 27669 (výmoľ a pasienok), podľa stavu v roku 1990, o výmere 5, 0824 ha.

74. Rezervácia Pri Bútľavke je v katastrálnom území Hrochoť, okres Banská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 520, 542; časť nelesnej plochy číslo 22 (lesná cesta), podľa stavu k 1. januáru 1976, o celkovej výmere 21,50 ha.

75. Rezervácia Prosiecka dolina je v katastrálnom území Prosiek, okres Liptovský Mikuláš, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 544, 545, 546a, b, 547, 548a, b, 549a, b, 550, 551a, b, c, 552a, b, 553, 554a, b, 555a, b, 556, 557, 558, 559, 560a, b, 561a, b, 562, 563, 564, 565, 566, 567; nelesnú plochu číslo 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, podľa stavu k 1. januáru 1987, o celkovej výmere 341,73 ha.

76. Rezervácia Rašelinisko Poľana je v katastrálnom území Henclová, okres Spišská Nová Ves, v ktorom zahŕňa parcely číslo 1575, 1589, 1608, 1650, 1674, 1991/2, podľa stavu k 1. januáru 1989, o celkovej výmere 19,3073 ha.

77. Rezervácia Rojkovské rašelinisko je v katastrálnom území Stankovany, okres Liptovský Mikuláš, v ktorom zahŕňa časť parcely číslo 5130/1, podľa stavu roku 1967, o výmere 2,8807 ha.

78. Rezervácia Skalná Alpa je v katastrálnych územiach Ľubochňa a Liptovská Osada, okres Liptovský Mikuláš, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 113b, c, d, e, f, g, h, 114b, c, e, f, 115d, 117h, i, 118f; nelesné plochy číslo 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 139, 140, podľa stavu k 1. januáru 1986; lesné porasty číslo 139k, 154a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 150e, 208a; nelesné plochy číslo 259, 261, podľa stavu k 1. januáru 1978, o celkove výmere 524,55 ha.

79. Rezervácia Slopy je v katastrálnom území Dobrá Voda, okres Trnava, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 10a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, r, s, 16f, g, 17a, b, c, d, e, f, g, 21e, f, g, h; nelesnú plochu číslo 4, podľa stavu k 1. januáru 1979, o celkovej výmere 153,87 ha.

80. Rezervácia Sovie vinohrady je v katastrálnom území Salka, okres Nové Zámky, v ktorom zahŕňa časť lesného porastu číslo 43, podľa stavu k 1. januáru 1984, o výmere 4,86 ha.

81. Rezervácia Stužica je v katastrálnom území Nová Sedlica, okres Humenné, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 144a, b, c, d, 145a, b, 146, 147, 148; nelesné plochy číslo 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 761,49 ha.

82. Rezervácia Suchá dolina je v katastrálnych územiach Babky, Liptovský Trnovec, Kvačany a Vyšné Matiašovce, okres Liptovský Mikuláš, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 28 e, 114 d, f, 115 a, b, c, d, e, f, 116a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 237a, b, c, d, e, f, g, h, i, 238a, b, c, d, e, f, g, 239a, b, c, d, e, 240a, b, c, d, 241a, b, c, d, e, f, g, h, 242a, b, c, d, e, f, g, h, i, 243a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 244a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, 245a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 246a, b, c, d, e, 247a, b, c, d, e, f, 248a, b, c, d, e, f, 249a, b, c, 251a, b, c, d, e, f, 306a, b, c, d, e, 307a, b, c, d, e, f; nelesnú plochu číslo 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 269, 270, podľa stavu k 1. januáru 1977, o celkovej výmere 1585,54 ha.

83. Rezervácia Šindliar je v katastrálnom území Šindliar, okres Prešov, v ktorom zahŕňa lesný porast číslo 489, podľa stavu k 1. januáru 1984, o výmere 7,69 ha.

84. Rezervácia Šípková je v katastrálnych územiach Ruské a Smolník, okres Humenné, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 725, 730a, b, c, 731a, b, 740a, b, c, 811, 812, 819; nelesné plochy číslo 304, 305, 328, podľa stavu k 1. januáru 1990, o celkovej výmere 156,32 ha.

85. Rezervácia Šmolzie je v katastrálnom území Suchohrad, okres Bratislava - vidiek, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 221b, c, d1, d2, e, f, g1, g2, h, i; nelesnú plochu číslo 230, podľa stavu k 1. januáru 1977, o celkovej výmere 45,59 ha (z toho les 44,89 ha, nelesná plocha 0,70 ha).

86. Rezervácia Štokeravská vápenka je v katastrálnych územiach Devínska Nová Ves a Dúbravka, obvod Bratislava IV, kde v katastrálnom území Devínska Nová ves zahŕňa parcely číslo 3400/1, 3400/2 (ostatná plocha) a časti parciel číslo 2849 (ostatná plocha), 3393 (zastavaná plocha), 3399 (ostatná plocha), 3401 (les); v katastrálnom území Dúbravka zahŕňa časť parcely číslo 4250 (pasienok), podľa stavu v roku 1987, nelesnú plochu číslo 223, časť lesného porastu číslo 102, podľa stavu k 1. januáru 1986. Celková výmera chráneného územia je 12,7085 ha (z toho les 0,0304 ha, pasienok 2,3856 ha, zastavaná plocha 7,3136 ha, ostatná plocha 2,9780 ha).

87. Rezervácia Šúr je v katastrálnych územiach Svätý Jur a Chorvátsky Grob, okres Bratislava - vidiek, kde v katastrálnom území Svätý Jur zahŕňa ostatné plochy - parcely číslo 1662, 4559/2, 4559/12, 4559/18, 4559/19, 4562, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4563/4, 4574/2, 4574/3, 4838/1, 4838/2, 4937/1, 4961/2, 5571, 5714 d.1.2., 5800/1, 5800/2, 5804/2, 5804/4, 5807, 5808, 5900, 6000, 6050, 6080, 6120, 6130, 6140, 6154, 6174, 6214, 6220, 6236, 6263, 6333, 6338/7 d.2., 6338/8, 6338/9, 6338/13, 6339/18, 6339/28 (časť), 6343/1, 6360/2, 6406, 6407, 6408, 6409/1, 6409/2 (časť), 6623/2, 6635, 6642, 6676/2, 6677, 6776 (časť), 6778/1 (časť), 6778/4; vodné plochy - parcely číslo 4559/1, 4996/1, 5809, 5812/1, 5812/2, 5813, 5814/1, 5814/2, 6100, 6150, 6153, 6155, 6156, 6231/2, 6232, 6335, 6345, 6346, 6349, 6361 (časť), 6411/1, 6773, 6777 (časť), 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, lesné plochy - parcely číslo 1693, 4559/17, 4937/3, 5562, 5799/1, 5799/2, 5799/3, 5799/4, 5799/6, 5856/1, 5856/2, 6334/1, 6386, pasienky - parcely číslo 4559/4, 4559/11, 4559/16, 4559/22, 5714 d.1.1., 5805, 6334/2, 6338/6, 6338/7, d.1., 6339/1, 6341, 6343/2; v katastrálnom území Chorvátsky Grob zahŕňa ostatné plochy - parcely číslo 1635, 1637, 1644, podľa stavu v roku 1990, a lesné porasty číslo 214 l, 214 m, 301 a, 301 b, 301 d, 301 e, 302 a, 302 b, 302 c, 302 d, 302 e, 302 f, 302 g, 302 h, 302 i, 303 a, 303 b, 303 c, 303 d, 303 e, 303 f, 303 g, 304 a, 304 b, 304 c1, 304 c2, 304 d, 304 e, 304 f; nelesné plochy číslo 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 233, 234, E9, podľa stavu k 1. januáru 1986, o celkovej výmere 681,3924 ha (z toho lesy ochranné 214,29 ha, lesy osobitného určenia 197,42 ha a nelesné plochy 156,34 ha). Ochranné pásmo rezervácie v katastrálnom území Svätý Jur zahŕňa ostatné plochy - parcely číslo 4559/14, 4559/20, 4559/21, 4961/3, 4995/1, 5251/1, 5570, 5834, 5840, 6339/28 (časť), 6360/3, 6378, 6381, 6400/1, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405/1, 6405/2, 6409/2 (časť), 6612/2, 6613, 6663/1, 6663/2; vodné plochy - parcely číslo 6148, 6149, 6353, 6361 (časť), 6363/2, 6370, 6373, 6410, 6557, 6615, 6617, 6625, 6638, 6774; zastavané plochy - parcely číslo 4849/3, 6338/2, 6338/3 d.1., 6338/3 d.2., 6338/4, 6339/2, 6339/4, 6339/6, 6339/8, 6339/10; pasienky - parcely číslo 4559/3, 4559/6, 4559/15, 4937/2, 6351, 6362/1, 6554, 6580, 6581, 6628; ornú pôdu - parcely číslo 4559/5, 4559/7, 4559/8, 4559/10, 4846/1, 4849/1, 4961/1, 5110, 5113/2, 5113/3, 5113/5, 5114, 5537, 5566, 5800/3, 5831, 5833, 5844 d.1.1., 5844 d.1. 2., 5847, 5856/3, 6253,6343/3, 6360/1, 6367, 6372, 6374, 6382, 6385, 6468, 6509, 6612/1, 6614, 6631, 6676/1; záhrady - parcely číslo 4849/2, 6338/5, 6338/10 d.1.1., 6338/10 d.1. 2., 6338/11, 6338/12, 6339/3, 6339/5, 6339/7, 6339/9, 6339/11, 6339/ 13 d.1.1., 6339/13 d.1. 2., 6339/14 d.1.1., 6339/14 d.1. 2., 6339/15, 6339/16, 6339/17, 6339/19, 6339/20, 6339/21, 6339/22 d. 1., 6339/22 d. 2., 6339/23, 6339/24, 6339/25, 6339/26, 6339/27; lúky - parcely číslo 5113/1, 5113/4; v katastrálnom území Chorvátsky Grob zahŕňa parcely číslo 1570 (orná pôda) a ostatné plochy - parcely číslo 1664, 1686, 1689, 1690, podľa stavu v roku 1990, a nelesné plochy číslo 219, 220, 232, podľa stavu k 1. januáru 1986. Celková výmera ochranného pásma je 307,2936 ha (z toho nelesné plochy 4,88 ha).

88. Rezervácia Švábovská stráň je v katastrálnych územiach Švábovce a Hôrka, okres Poprad, kde v katastrálnom území Švábovce zahŕňa nelesnú plochu na parcelách číslo 227/1, 254/35; v katastrálnom území Hôrka nelesnú plochu na parcelách číslo 973/2, 1004/2, podľa stavu k 19. septembru 1979, o celkovej výmere 18,579 ha.

89. Rezervácia Švibov je v katastrálnom území Nová Lehota, okres Trenčín, v ktorom zahŕňa ochranný les porastu číslo 58 b, podľa stavu k 1. januáru 1983, o výmere 3,42 ha.

90. Rezervácia Turícke dubiny je v katastrálnom území Turík, okres Liptovský Mikuláš, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 195 a, b, 202, podľa stavu k 1. januáru 1988, o celkovej výmere 19,02 ha.

91. Rezervácia Udrina je v katastrálnych územiach Timoradza a Slatina nad Bebravou, okres Topoľčany, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 120 A, B, 121A, B, 122, 123, 124 A, B, 125 A, B, 126, 127-1, 127-2, 128-1, 128-2, 170; nelesné plochy číslo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 107,36 ha.

92. Rezervácia Uličská Ostrá je v katastrálnych územiach Ulič a Kolbasov, okres Humenné, v ktorých zahŕňa lesný porast číslo 229, podľa stavu k 1. januáru 1982, o výmere 25,24 ha.

93. Rezervácia Vápeč je v katastrálnych územiach Horná Poruba a Kopec, okres Považská Bystrica, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 556, 557, 678, 679 a, b, c680 a, b, c; nelesnú plochu číslo 234, 235, 236, podľa stavu k 1. januáru 1983, o celkovej výmere 75,38 ha.

94. Rezervácia Veľká Stožka je v katastrálnych územiach Závadka nad Hronom, Heľpa, okres Banská Bystrica, a Muráň, okres Rožňava, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 65a, b, 66a, b, 72, 73, 89, 98, 104, podľa stavu k 1. januáru 1984; lesné porasty číslo 380, 381, 384a, b, 385a, b, podľa stavu k 1.januáru 1982, o celkovej výmere 259,21 ha. Ochranné pásmo rezervácie v katastrálnych územiach Závadka nad Hronom, Heľpa a Muráň zahŕňa lesné porasty číslo 64b, 65c, 74, 75a, b, c, 88, 90, 97, 99, 103, 105, 106; nelesnú plochu číslo 62 (časť), podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 98,78 ha.

95. Rezervácia Veľké osturnianske jazero je v katastrálnom území Osturňa, okres Poprad, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 824a, b, c, 825a, b, c, d, pasienky na parcelách číslo 1359/2, 1361/1; vodnú plochu číslo 259, podľa stavu k 1. januáru 1983, o celkovej výmere 48,81 ha (z toho les 35,15 ha, vodná plocha 2,77 ha, pasienok 10,89 ha).

96. Rezervácia Veľký les je v katastrálnom území Šurany II, okres Nové Zámky, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 410, 412, 415a, b, 423, 424a, 425a, b, podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 21,09 ha.

97. Rezervácia Veľký Polom je v katastrálnom území Raková, okres Čadca, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 769b, c, 770, 771, 772; nelesnú plochu číslo 328, 330, podľa stavu k 1. januáru 1989, o celkovej výmere 47,58 ha.

99. Rezervácia Vozokanský luh je v katastrálnom území Vozokany nad Hronom, okres Levice, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 679, 684, 685, 722, podľa stavu k 1. januáru 1987, o celkovej výmere 11,05 ha.

100. Rezervácia Vrbina je v katastrálnom území Kameničná, okres Komárno, v ktorom zahŕňa parcely číslo 759/1 (vodná plocha), podľa stavu v roku 1987, a lesné porasty číslo 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, podľa stavu k 1. januáru 1984, o celkovej výmere 34,4895 ha (z toho les 24,38 ha, vodná plocha 10,1095 ha).

101. Rezervácia Vrchslatina je v katastrálnom území Sihla, okres Banská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 270a, b, c, 271, 273, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 18,05 ha.

102. Rezervácia Vtáčnik je v katastrálnych územiach Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, a Kľak, okres Žiar nad Hronom, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 104a, b, 105a, b, c, d, e, f, g, h, i, podľa stavu k 1. januáru 1977; lesné porasty číslo 217, 218, 332; nelesnú plochu číslo 69, podľa stavu k 1. januáru 1980, o celkovej výmere 245,62 ha.

103. Rezervácia Vysoký vrch je v katastrálnych územiach Košice a Sokol, okres Košice, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 150, 151,154, 155, podľa stavu k 1. januáru 1978, o celkovej výmere 36,50 ha.

106. Rezervácia Zatínsky luh je v katastrálnom území Zatín, okres Trebišov, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470a, b, 471a; vodné plochy číslo 248, 250, podľa stavu k 1. januáru 1980, o celkovej výmere 66,06 ha (z toho vodné plochy 6,19 ha).

107. Rezervácia Zemné hradisko je v katastrálnych územiach Dvorníky, okres Košice - vidiek, a Hrhov, okres Rožňava, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 266a/1, 266a/2, 266b, 267, parcely číslo 1052/3, 1052/4, 1052/5, podľa stavu k 1. januáru 1980, o celkovej výmere 55,946 ha (z toho les 22,98 ha, pasienok 32,966 ha).

108. Rezervácia Zlatá studnička je v katastrálnych územiach Myslenice a Limbach, okres Bratislava - vidiek, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 120c, d, e, f, 121 a, b, c, d, k, l; nelesnú plochu číslo 65, podľa stavu k 1. januáru 1976, o celkovej výmere 73,31 ha lesov osobitného určenia.

109. Rezervácia Zlatnica je v katastrálnom území Šumiac, okres Banská Bystrica, v ktorom zahŕňa lesné porasty číslo 167f, g, h, i, j, 168a, b, c, d, e, h, 169a, b, c, d, e, f, g, h; nelesnú plochu číslo 82 (lesná cesta), funkčnú plochu číslo 49 (pasienok), podľa stavu k 1. januáru 1988, o celkovej výmere 154,06 ha.

110. Rezervácia Žibrica je v katastrálnych územiach Dolné Štitáre, Mechenice a Žirany, okres Nitra, v ktorých zahŕňa ochranné lesy - porasty číslo 211/B, 382, 377, 376; nelesné plochy číslo 92, 93, 94, 95, 96, 164, 165, 166, 167, podľa stavu k 1. januáru 1983, o celkovej výmere 68,59 ha (z toho les 54,41 ha, nelesné plochy 14,18 ha).

111. Rezervácia Žrebíky je v katastrálnych územiach Slatinka nad Bebravou a Krásna Ves, okres Topoľčany, v ktorých zahŕňa lesné porasty číslo 517A, B, 518, 519, 520, 521; nelesné plochy číslo 158, 185, podľa stavu k 1. januáru 1982, o celkovej výmere 111,26 ha.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

2) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.

3) § 3 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

4) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

5) Výnos Ministerstva orby v Budapešti z roku 1908 o zriadení úplnej prírodnej rezervácie Prales Stužice Jasan. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva v Budapešti z r.1913 č. 127663/Z-B-1/1913 o zriadení prírodnej rezervácie Dobročský prales a Badínsky prales v znení úpravy Ministerstva kultúry SSR zo 6. marca 1972 č. 1499/1972-OP, ktorou sa rozširuje územie štátnej prírodnej rezervácie Dobročský prales a Badínsky prales a spresňujú jej ochranné podmienky (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 5/1972) a úpravy Ministerstva kultúry SSR z 27. mája 1974 č. 3622/1974-OP, ktorou sa rozširuje územie štátnej prírodnej rezervácie Badínsky prales a spresňujú jej ochranné podmienky (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 12/1974).
Rozhodnutie Štátneho pozemkového úradu zo 14. mája 1930 č. 138687/29-II/3 v znení rozhodnutia Štátneho pozemkového úradu z 24. februára 1932 č. 27491/32-II/3, ktorým sa určujú podmienky ochrany prírodnej rezervácie Zetény.
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 21. augusta 1964 č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch v znení úpravy č. 58906/1964-osv./6 ŠaK 13621/1964-osv. (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 1/1965).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 21. augusta 1964 č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Hrončokový grúň v znení úpravy č. 58906/1964-osv./11/ŠaK 56003/1964-osv. (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 1/1965).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 21. augusta 1964 č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Jánošíkova kolkáreň v znení úpravy č. 58906/1964-osv./12/ŠaK 56002/1964-osv. (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 1/1965).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 21. augusta 1964 č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Rabia skala v znení úpravy č. 58906/1964-osv./20/ŠaK 14139/1964-osv. (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 1/1965).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 21. augusta 196č č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Skalná Alpa v znení úpravy č. 58906/1964-osv./15/ŠaK 56003/1964-osv. (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 1/1965).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 28. júna 1965 č. 26 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Stužica v znení úpravy z 15. júla 1965 č. 7282/1965-osv./11 (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 26/1965) a v znení úpravy Ministerstva kultúry SSR z 27. mája 1974 č. 3580/1974-OP (Zvesti Ministerstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 12/1974).
Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie z 28. júna 1965 č. 26 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Veľká Stožka v znení úpravy z 15. júla 1965 č. 7282/1965-osv./6 (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 26/1965).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 25. mája 1965 č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Hranovnická dubina v znení úpravy z 10. júla 1965 č. ŠaK 6527/1966-osv./11 (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 24/1966).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 25. mája 1965 č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Nad drienovskými kúpeľmi v znení úpravy z 10. júla 1966 č. ŠaK 6527/1966-osv./13 (vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 24/1966).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 25. mája 1965 č. 30 o zriadení chráneného náleziska Parížske močiare v znení úpravy z 10. júla 1966 č. ŠaK 6527/1966-osv./4 (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 24/1966).
Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru z 25. mája 1966 č. 30 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Vernárska tiesnina v znení úpravy z 10. júla 1966 č. ŠaK 6527/1966-osv./16 (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, zošit 24/1966).
Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie z 25. apríla 1967 č. 6 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Klinské rašelinisko v znení úpravy z 18. novembra 1967 č. 3744/1967-osv. (Vestník Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií, zošit 3/1968).
Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie z 25. apríla 1967 č. 6 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Kvačianska dolina v znenú úpravy z 18. novembra 1967 č. 3744/1967-osv. (Vestník Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií, zošit 3/1968).
Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie z 25. apríla 1967 č. 6 o zriadení štátnej prírodnej rezervácie Prosiecka dolina v znení úpravy z 18. novembra 1967 č. 3744/1967-osv. (Vestník Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií, zošit 3/1968). Úprava Ministerstva kultúry SSR zo 6. marca 1972 č. 1561/1972-OP o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Poľana nad Detvou (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 5/1972). Úprava Ministerstva kultúry SSR z 30. októbra 1976 č. 7433-OP o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Kyseľ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1977).
Nariadenie Okresného národného výboru v Poprade zo 4. septembra 1984 č. 71 o vyhlásení Chráneného prírodného výtvoru Veľké osturnianske jazero.
Nariadenie Okresného národného výboru v Poprade zo 4. septembra 1984 č. 71 o vyhlásení Chráneného prírodného výtvoru Malé jazero.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené