Vyhláška č. 32/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov

Čiastka 7/1993
Platnosť od 04.02.1993
Účinnosť od 04.02.1993

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 1. februára 1993,

ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. (ďalej len „zákonné opatrenie“) ustanovuje:


§ 1

(1) Štátny vyrovnávací príspevok (ďalej len „príspevok“) sa vyplatí v plnej výške, aj keď nárok naň trval iba časť mesiaca.

(2) Príspevok, na ktorý vznikol nárok, sa za obdobie, za ktoré nebol vyplatený, vyplatí v najbližšom výplatnom termíne.

(3) Príspevok sa nevyplatí, ak nebol vyplatený do dňa smrti oprávnenej osoby.

§ 2

(1) Pri vzniku nároku na výchovné na osobu, na ktorú doteraz patrili prídavky na deti, sa za mesiac, na ktorý patrí prvá splátka výchovného, príspevok nevypláca s prídavkami na deti; posledná výplata príspevku sa zaznamená v žiadosti o výchovné.

(2) Ak nárok na prídavky na deti nevznikol iba z dôvodu nesplnenia podmienky odpracovanej doby1) a prídavky na deti neboli vyplatené inej oprávnenej osobe, vyplatí príspevok patriaci osobám uvedeným v § 4 ods. 2 zákonného opatrenia ten platiteľ príspevku, ktorý by bol pri splnení tejto podmienky na výplatu prídavkov na deti inak príslušný.

(3) Ak príspevok namiesto príslušného platiteľa vyplatil platiteľ nepríslušný, nejde o preplatok, pokiaľ bol na výplatu príspevku v kalendárnom mesiaci nárok a príspevok bol vyplatený iba raz vo výške, v ktorej patril; v takom prípade sa vyplatené sumy príspevku medzi platiteľmi príspevku navzájom neuhrádzajú.

§ 3

(1) Prostriedky na úhradu príspevku čerpajú platitelia, s výnimkou uvedenou v odseku 2, v prospech svojho bežného účtu.

(2) Rozpočtové organizácie čerpajú prostriedky na úhradu príspevku v prospech svojho bežného účtu cudzích prostriedkov.

(3) Prostriedky na úhradu príspevkov čerpajú platitelia raz mesačne vždy pred nimi určeným výplatným termínom2) jednou úhrnnou sumou pre všetky oprávnené osoby z osobitného výdavkového účtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 1943-8325-002/0720, zriadeného k 1. januáru 1993 v Národnej banke Slovenska v Bratislave, príkazom na inkaso predkladaným prostredníctvom svojho peňažného ústavu. Na príkaze na inkaso platiteľ uvedie číslo účtu, konštantný symbol 6418 a vo variabilnom symbole počet oprávnených osôb, na ktorý sa príspevok čerpá. Príkaz na inkaso predloží platiteľ svojmu peňažnému ústavu najneskôr dva dni pred určeným výplatným termínom príspevku.

§ 4

Na účely výplaty príspevku sa za kalendárny mesiac, v ktorom sa zisťuje príjem, považuje kalendárny mesiac, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok poskytuje. Na účely výplaty príspevku na január 1993 je však kalendárnym mesiacom, v ktorom sa zisťuje príjem, január 1993.


§ 5

Zrušuje sa:

1. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov.

2. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 250/1990 Zb. o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.§ 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov.

2) § 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.