Vyhláška č. 24/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993
Účinnosť od 25.01.1993

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. januára 1993

o postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „platiteľ“) má nárok na uplatnenie odpočtu zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane (ďalej len „odpočet dane“) pri zásobách materiálu a tovaru (ďalej len „zásoby“) obstaraných po 1. júli 1992 oprávnene za ceny včítane dane z obratu alebo dovoznej dane, s výnimkou výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, ak spĺňa ďalšie zákonom stanovené podmienky1).

(2) Pri zásobách podliehajúcich spotrebnej dani môže platiteľ uplatniť nárok na odpočet dane vo výške 23 % zo sumy zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane zaplatenej alebo zaúčtovanej do doby uplatnenia nároku na odpočet.

§ 2

Platiteľ môže uplatniť nárok na odpočet dane najneskôr do 12. februára 1993 na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Platiteľ pred uplatnením nároku na odpočet dane vypočíta nárokovanú sumu takto:

a) zistí objem nákupov tovaru a materiálu, prevodov tovaru do vlastnej maloobchodnej predajne a vnútropodnikového použitia tovaru podliehajúceho dani z obratu a dovoznej dani, v cenách včítane dane, s výnimkou výrobkov podliehajúcich spotrebným daniam a s výnimkou tovaru a materiálu podliehajúceho nulovej sadzbe dane z obratu alebo dovoznej dane podľa sadzieb platných k 31. decembru 1992, a to zaúčtovaných v období od 1. júla 1992 do 22. januára 1993,

b) zistí z dokladov prijatých a vystavených v období podľa písmena a) sumu zaplatenej alebo zaúčtovanej dane z obratu alebo dovoznej dane,

c) určí priemerné daňové zaťaženie ako podiel, v ktorého čitateli je suma vypočítaná podľa písmena b) a v menovateli suma vypočítaná podľa písmena a),

d) nárok na odpočet dane vypočíta ako súčin hodnoty zásob (vyjadrenej v cenách nákupu včítane dane z obratu alebo dovoznej dane) zistenej inventarizáciou zásob podľa písmena a) k 31. decembru 19922) a priemerného daňového zaťaženia vypočítaného podľa písmena c).

(2) Celkový nárok na odpočet dane určený podľa § 1 ods. 2 tejto vyhlášky a podľa odseku 1 písm. d) uvedie platiteľ na tlačive podľa prílohy tejto vyhlášky.

(3) Platiteľ, pre ktorého je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac, si uplatňuje nárok na odpočet dane jednou dvanástinou vypočítanou z potvrdeného prijatého nároku podľa § 4 tejto vyhlášky od prvého zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, pre ktorého je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok, si uplatňuje nárok na odpočet dane jednou štvrtinou vypočítanou z potvrdeného prijatého nároku podľa § 4 tejto vyhlášky od prvého zdaňovacieho obdobia.

(4) Nárok na odpočet dane uplatní platiteľ v riadku 21 Daňového priznania dane z pridanej hodnoty.

(5) Nárok na odpočet dane sa posudzuje podľa § 21 a 22 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb.

§ 4

(1) Daňový úrad potvrdí platiteľovi prijatie nároku na odpočet dane. Bez tohto potvrdenia nemožno nárok na odpočet dane uplatňovať.

(2) Opodstatnenosť nároku na odpočet dane platiteľ preukáže daňovému úradu

a) faktúrami prijatými od platiteľov dane z obratu3), hláseniami o dovoznej dani alebo dokladmi o zaplatenej dani z obratu pri prevodoch do vlastnej maloobchodnej predajne a z vnútropodnikového použitia tovaru, ktoré boli zaúčtované najneskôr do uplatnenia nároku na odpočet,

b) súpisom zásob tovaru na základe celkovej inventarizácie zásob tovaru k 31. decembru 1992.

§ 5

Nároky na odpočet dane neuplatnené do 12.februára 1993 a neuplatnené v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie v roku 1993 daňový úrad neprizná.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Tóth v. r.


Príloha k vyhláške MF SR č. 24/1993 Z. z.

Vzor - Uplatnenie nároku na odpočet dane z obratu alebo dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty

Poznámky pod čiarou

1) § 54 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb.

2) § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb..
§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

3) § 2 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.