Oznámenie č. 200/1993 Z. z.Oznámenie spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993
Uzavretie zmluvy 22.02.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993.

200

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Článok 1

(1) Táto dohoda upravuje postup vlády Slovenskej republiky a vlády Českej republiky pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rozpočtových a príspevkových organizácií napojených na štátny rozpočet federácie a štátnych organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré boli zriadené zákonom (ďalej len „organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“).

(2) Táto dohoda ďalej upravuje otázky súvisiace s postupom pri nástupe bývalých pracovníkov organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do pracovného pomeru v štátnych orgánoch Slovenskej republiky a Českej republiky a v rozpočtových a príspevkových organizáciách napojených na štátne rozpočty republík a v štátnych organizáciách v pôsobnosti Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „organizácie v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky“).

Článok 2

(1) Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií federácie sa vykoná do 31. decembra 1992 a týka sa pracovníkov, ktorí prejdú do organizácie na základe

a) zlúčenia, prípadne splynutia organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako subjektov pracovnoprávnych vzťahov s organizáciami v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky podľa ustanovenia § 249 ods. 1 Zákonníka práce alebo

b) rozdelenia príslušných organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako subjektov pracovnoprávnych vzťahov podľa ustanovenia § 249 ods. 2 Zákonníka práce alebo

c) prevodu časti organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako subjektu pracovnoprávnych vzťahov do príslušnej organizácie v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky podľa ustanovení § 250 Zákonníka práce.

(2) Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky určia organizácie, na ktoré prejdú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov podľa odseku 1.

(3) Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky a ďalšie príslušné orgány a organizácie v pôsobnosti Slovenskej republiky a Českej republiky uplatnia neodkladne konkrétnu požiadavku na prechod pracovníkov z organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do orgánov a organizácií v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky na vecne príslušných orgánoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a informujú o tom príslušného člena vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Článok 3

(1) V prípade, že nedôjde k prechodu práv a povinností podľa článku 2, organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú povinné uspokojiť nároky do 31. decembra 1992.

(2) Vláda Slovenskej republiky podľa § 251 Zákonníka práce určí organizáciu, ktorá je povinná uspokojiť nároky pracovníkov zrušenej organizácie, u ktorých nedošlo k prechodu práv a povinností podľa článku 2 alebo ak neboli vyporiadané podľa odseku 1, prípadne uplatňovať voči nim nároky tejto organizácie, ak pracovníci majú ku dňu zrušenia organizácie štátne občianstvo Slovenskej republiky.

(3) Vláda Českej republiky podľa § 251 Zákonníka práce určí organizáciu, ktorá je povinná uspokojiť nároky pracovníkov zrušenej organizácie, u ktorých nedošlo k prechodu práv a povinností podľa článku 2 alebo ak neboli vyporiadané podľa odseku 1, prípadne uplatňovať voči nim nároky tejto organizácie, ak pracovníci majú ku dňu zrušenia organizácie štátne občianstvo Českej republiky.

(4) Personálnu a súvisiacu agendu pracovníkov prevezme organizácia určená podľa článkov 2 a 3. Ak táto organizácia pre niektorých pracovníkov nie je určená, prevezme agendu vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy, a ak to nie je možné, určí príslušný orgán alebo organizáciu vláda republiky.

Článok 4

(1) Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky sa zaväzujú zabezpečiť, aby do štátnych orgánov, rozpočtových alebo príspevkových organizácií v ich pôsobnosti neboli v roku 1993 prijímaní pracovníci, ktorým bolo vyplatené odstupné pri skončení pracovného pomeru v organizácii v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Ostatným organizáciám postup podľa prvej vety vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky odporučí, alebo ich o taký postup požiada.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak pracovník odstupné alebo jeho pomernú časť vráti štátnemu orgánu alebo organizácii, s ktorou uzavrel nový pracovný pomer. Vrátené finančné prostriedky sú príjmom štátneho rozpočtu príslušnej republiky.

Článok 5

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky sa zaväzujú pri uplatňovaní tejto dohody postupovať v súčinnosti s príslušnými odborovými orgánmi.

Článok 6

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

(2) Táto dohoda je v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Bratislave 22. februára 1993.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené