Nariadenie vlády č. 175/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993
Účinnosť od 09.08.1993

175

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. júla 1993

o finančnom hospodárení štátnych podnikov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Finančné hospodárenie štátneho podniku

§ 1

Vlastné finančné zdroje štátneho podniku

Vlastnými finančnými zdrojmi štátneho podniku (ďalej len „podnik“) sú

a) základné imanie a rezervný fond,

b) zisk vytvorený z celej činnosti podniku zistený z účtovnej závierky (ďalej len „zisk“) a z neho vytvárané fondy,

c) odpisy hmotného a nehmotného majetku1).

§ 2

Základné imanie

(1) Základné imanie je dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie majetku podniku.

(2) Základné imanie sa ku koncu roka zvyšuje podľa § 3 ods. 3 alebo znižuje podľa § 6 písm. d).

§ 3

Rezervný fond

(1) Rezervný fond vytvára podnik podľa § 9 ods. 1 zákona.

(2) Minimálna výška doplnenia rezervného fondu zo zisku ročne je až do doby dosiahnutia minimálneho zostatku tohto fondu 5 %. Minimálny zostatok rezervného fondu je 20 % základného imania podniku.

(3) Zostatok rezervného fondu, ktorý koncom roka prevyšuje minimálny zostatok určený podľa odseku 2, môže podnik použiť na zvýšenie základného imania.

§ 4

Použitie zisku

Podnik používa zisk v tomto poradí:

a) na doplnenie rezervného fondu,

b) na poskytnutie príspevku alebo jeho pomernej časti pracovníkovi, ak tak ustanovuje osobitný predpis2),

c) na prídely do fondov vytváraných podľa § 9 ods. 3 zákona,

d) na prevody nerozdeleného zisku do ďalšieho roka.

§ 5

Prostriedky fondov môže podnik čerpať len do výšky vytvorených zdrojov týchto fondov.

§ 6

Strata vo finančnom hospodárení ku koncu bežného roka

Stratu zistenú z účtovnej závierky vyrovná podnik v tomto poradí:

a) z nerozdeleného zisku minulých rokov,

b) z rezervného fondu,

c) zo zostatkov ďalších fondov vytvorených podľa § 9 ods. 3 zákona,

d) zo základného imania.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

§ 8

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 28 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z.

2) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené