169

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. júna 1993

o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 a 23 ods. 1 písm. b), d) a e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Toto nariadenie upravuje platové pomery zamestnancov, ktorých miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy je v zahraničí (ďalej len „zamestnanec“) a ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu1a).

§ 2

Plat

(1) Zamestnancovi patrí

a) tarifný plat, ktorý zodpovedá jeho zaradeniu do platovej triedy,

b) príplatky vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.

(2) Zamestnancovi možno

a) zvýšiť tarifný plat o príplatky až do výšky a za podmienok ustanovených týmto nariadením,

b) poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto nariadením.

§ 3

Platové triedy

(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca na základe dohodnutého druhu práce (pracovných činností) do platovej triedy v súlade s charakteristikami platových tried uvedenými v prílohe zákona a príkladmi pracovných činností podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „katalóg“).

(2) Zamestnávateľ vnútorným platovým predpisom určí kvalifikačné požiadavky zamerania alebo odboru vzdelania alebo ďalšie kvalifikačné požiadavky, ak osobitný predpis2) neustanovuje inak.

§ 4

Zaraďovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca v súlade s katalógom

a) do diplomatickej funkcie

1. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

2. mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister,

3. veľvyslanecký (vyslanecký) radca,

4. prvý veľvyslanecký (vyslanecký) tajomník,

5. druhý veľvyslanecký (vyslanecký) tajomník,

6. tretí veľvyslanecký (vyslanecký) tajomník,

7. pridelenec obrany,

8. veľvyslanecký (vyslanecký) atašé,

9. vojenský a letecký atašé,

10. vojenský atašé,

11. letecký atašé,

12. zástupca vojenského a leteckého atašé,

13. obchodný radca,

14. obchodný atašé,

15. generálny konzul,

16. konzul,

17. vicekonzul

18. policajný atašé

alebo

b) do administratívno-technickej funkcie

1. odborný referent - poradca,

2. samostatný referent,

3. referent,

4. odborný technický pracovník,

5. technický pracovník,

6. administratívno-technický pracovník,

7. administratívny pracovník,

8. prevádzkovo-technický pracovník,

9. prevádzkový pracovník.

(2) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do funkcie a platovej triedy v súlade s katalógom podľa § 3 ods. 1.

§ 5

Tarifný plat

(1) Pre platové triedy platia tieto platové tarify:

Platová triedaPlatová tarifa v Sk mesačne
13850
24240
34660
45 130
55620
66200
76830
87510
98260
109090
1110000
1211000

(2) Zamestnancovi zaradenému podľa § 3 ods. 1 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu.

(3) Zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorí nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí tarifný plat podľa odseku 2 zvýšený o 25 %.

(4) Zamestnancovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky a svojou mimoriadnou aktivitou a schopnosťami sa podieľa na plnení úloh zahraničnej služby, môže zamestnávateľ zvýšiť tarifný plat určený podľa odseku 2 až o 40 % platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

(5) Plat určený podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom hore.

§ 6

Príplatok za riadenie

(1) Vedúcemu zamestnancovi3) zamestnávateľa patrí príplatok za riadenie vo funkcii v Sk mesačne takto:

Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
vedúci misie Slovenskej republiky v zahraničí4) do 3 500
vedúci zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom misie Slovenskej republiky v zahraničí do 1 800

(2) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie v alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

§ 7

Osobitný príplatok

(1) Zamestnancovi, ktorého výkon pracovnej činnosti je spojený s veľkým rizikom a mimoriadnou psychickou záťažou v oblasti vojnového konfliktu, patrí príplatok mesačne až do výšky 10 % z platovej tarify priznanej platovej triedy.

(2) Zamestnancovi, ktorý pracuje v osobitných pracovných podmienkach, patrí príplatok podľa osobitného predpisu5).

(3) Príplatok patrí zamestnancovi v pomernej sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

(4) Príplatok sa poskytuje, pokiaľ trvajú podmienky na jeho priznanie.

(5) Výšku osobitného príplatku podľa odsekov 1 a 2 určí zamestnávateľ v platovom predpise.

§ 8

Odmeny

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za

a) splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,

b) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého ukončenia zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením zo zamestnania, ak zamestnanec splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu6), až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,

c) poskytnutie osobnej pomoci pri požiarnej ochrane alebo živelných udalostiach, ich likvidácii a odstraňovaní ich následkov alebo pri iných mimoriadnych udalostiach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu majetku, zdravia alebo života.

§ 9

Zahraničný plat

(1) Plat podľa § 2 sa skladá z časti platu určeného v slovenských korunách a valutovej časti platu vypočítaného podľa odsekov 4 a 5 (ďalej len „zahraničný plat“).

(2) Valutová časť platu v inej než slovenskej mene sa zamestnancovi vypočíta v prípade, že predpokladaná doba výkonu práce v zahraničí presahuje dĺžku šesť kalendárnych mesiacov.

(3) Ak je predpokladaná doba výkonu práce v zahraničí kratšia ako šesť kalendárnych mesiacov, patrí zamestnancovi náhrada podľa osobitného predpisu7).

(4) Priznaný plat podľa § 5, 6 a § 7 ods. 1 sa rozdelí v pomere 57:43, časť platu prislúchajúca vo výške 57 % sa poskytuje v slovenských korunách.

(5) Pomerná časť platu prislúchajúca 43 % základu (§ 9 ods. 4) sa po vynásobení platovou reláciou ustanovenou podľa § 10 nazýva valutovou časťou zahraničného platu a vypláca sa vo valute stanovenej pre krajinu, ktorá je určená ako miesto výkonu práce.

§ 10

Platová relácia a platový koeficient

(1) Platová relácia je pomer platového koeficientu a kurzu meny, v ktorej sa vypláca časť zahraničného platu.

(2) Platový koeficient vyjadruje podiel hodnoty spotrebného koša v krajine pôsobenia k hodnote spotrebného koša Slovenskej republiky pri vybraných druhoch tovarov a služieb.

(3) Základom na ustanovenie platového koeficientu je cenová dokumentácia uvedená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

(4) Spôsob výpočtu platovej relácie ustanovuje metodika určenia platového koeficientu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

(5) Platovú reláciu oznamuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zamestnávateľom.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. a) zaradí a diplomatickú hodnosť zamestnancovi určí minister zahraničných vecí po dohode s vedúcim príslušného ústredného orgánu štátnej správy, ktorý so zamestnancom uzavrel pracovnú zmluvu, podľa ktorej je miesto výkonu práce v zahraničí.

§ 12

Peňažné plnenie podľa § 7, 8, 10, 14, 15 a 19 zákona a podľa § 7 ods. 2 tohto nariadenia a náhrada platu pri prekážkach v práci7a) sa zamestnancovi vypláca v slovenských korunách.

§ 13

(1) Za odpracovaný čas kratší ako jeden mesiac patrí zamestnancovi valutová časť zahraničného platu v pomernej sume zodpovedajúcej odpracovanému času na zastupiteľskom úrade.

(2) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi preddavok na zahraničný plat. Doba splatnosti zálohy je najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola záloha poskytnutá.

(3) Ak zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu ukončil zamestnanie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí, vráti preddavok poskytnutý podľa odseku 2 alebo jeho alikvotnú časť najneskôr pred odchodom zo zastupiteľského úradu.

(4) Plat je splatný v posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa poskytuje, u zamestnanca preloženého na územie Slovenskej republiky v jeho posledný pracovný deň.

§ 14

(1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ podľa osobitného predpisu8).

(2) Náhrada platu za dovolenku9) sa vo výške 57 % poskytuje v slovenských korunách a vo výške 43 % v inej než slovenskej mene.

§ 15

Preddavok na plat poskytovaný zamestnancom od 1. januára 1993 sa vyúčtuje podľa tohto nariadenia.


§ 16

Zrušuje sa:

§ 10b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z.

§ 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z.

CENOVÁ DOKUMENTÁCIA NA URČENIE PLATOVÉHO KOEFICIENTU PRE KRAJINY S NORMÁLNYMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI

Tabuľka 01a

Príloha č. 1b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z.

CENOVÁ DOKUMENTÁCIA NA URČENIE PLATOVÉHO KOEFICIENTU PRE KRAJINY S OBŤAŽNÝMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI

Tabuľka 01b

Príloha č. 2  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z.

Postup na určenie platovej relácie

(1) Vypracuje sa cenová dokumentácia - spotrebný kôš, t.j. vyplní sa cenový dotazník v hlavnom členení:

a) potraviny,

b) ovocie a zelenina,

c) nápoje,

d) tabakové výrobky,

e) ošatenie (na 1, 2, 3 roky - pánske, dámske),

f) textil,

g) hygienické potreby,

h) služby,

i) kultúra.

Cenová dokumentácia sa vypracúva pre krajiny:

- s normálnymi klimatickými podmienkami,

- s obťažnými klimatickými podmienkami.9)

(2) Ak niektorá položka v cenovej dokumentácii chýba, zníži sa o túto položku aj hodnota spotrebného koša Slovenskej republiky.

(3) Určí sa platový koeficient ako pomer hodnoty zahraničného spotrebného koša a hodnoty spotrebného koša Slovenskej republiky.

kp = (zahraničný spotrebný kôš x kurz meny príslušnej krajiny) / spotrebný kôš Slovenskej republiky

(4) Porovná sa zvýšenie cien zahraničného spotrebného koša s predchádzajúcim spotrebným košom:

a) ak zvýšenie cien zahraničného spotrebného koša nedosiahlo viac ako 10 %, zostáva v platnosti predchádzajúci spotrebný kôš,

b) ak zvýšenie dosiahlo viac ako 10 %, realizuje sa objektivizácia platového koeficientu.

(5) Objektivizácia platového koeficientu sa realizuje prostredníctvom:

a) indexu rastu cien podľa štatistiky Medzinárodného menového fondu,

b) indexu rastu cien podľa štatistiky Organizácie Spojených národov,

c) indexu odloženej kúpnej sily.

Pomer jednotlivých indexov na objektivizovanom platovom koeficiente sa určí takto:
20 % z platového koeficientu podľa cenovej dokumentácie,
20 % z indexu rastu životných nákladov podľa štatistiky Medzinárodného menového fondu,
30 % z indexu rastu životných nákladov podľa štatistiky Organizácie Spojených národov,
30 % z indexu odloženej kúpnej sily.

(6) Určí sa platová relácia ako pomer korigovaného platového koeficientu a kurzu meny.

rp = kp / kurz

(7) Podkladmi na určenie platovej relácie sú:

a) cenová dokumentácia - spotrebný kôš (základ) Slovenskej republiky,
- zahraničný spotrebný kôš,

b) štatistika MMF (International Financial Statistics of International Monetary Fund),

c) štatistika OSN (United Nations Monthly Bulletin of Statistics).

(8) Oznámi sa platová relácia.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z.

1a) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

2) Napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

3) § 9 ods. 1 a 3 Zákonníka práce.

4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

5) § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z.

6) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. o zmenách v sociálnom zabezpečení a zákona č. 578/1991 Zb. o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov.

7) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

7a) § 124 a nasl. Zákonníka práce.

8) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.

9) § 110b Zákonníka práce.

9) Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných veci č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.