Zákon č. 15/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi

Čiastka 3/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.2001
Zrušený 599/2001 Z. z.

15

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. decembra 1992

o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účelom tohto zákona je splnomocniť obvodné úrady vykonávaním osvedčovania listín a podpisov na listinách a upraviť spôsob tejto činnosti.

§ 2

(1) Obvodné úrady a ich stále pracoviská zriadené na vedenie matrík mimo sídla obvodného úradu1) vykonávajú na žiadosť žiadateľa osvedčovania listín a podpisov na listinách (ďalej len „osvedčovanie“). Osvedčovanie obvodný úrad nevykonáva, ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine.2)

(2) Pri osvedčovaní obvodný úrad nezodpovedá za obsah, správnosť a pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

§ 3

Osvedčovanie vykonáva obvodný úrad vo svojich úradných miestnostiach. Vo výnimočných prípadoch, ak ide o osvedčovanie pravosti podpisov, aj mimo týchto miestností, na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste, ak žiada o osvedčenie podpisov fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na obvodný úrad.

§ 4

(1) Pri osvedčovaní podpisov na listine zodpovedá obvodný úrad za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, a že sa do osvedčovacej knihy podpísala.

(2) Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, predloží na preukázanie svojej totožnosti občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý občiansky preukaz nahradzuje, a pred osvedčením sa podpíše pred pracovníkom obvodného úradu do osvedčovacej knihy.

(3) Pri osvedčení listiny obvodný úrad zodpovedá, že odpis alebo fotokópia sa zhoduje s predloženou listinou.

§ 5

Obvodný úrad nevykonáva osvedčovanie

a) odpisov (fotokópií) občianskych preukazov, vojenských preukazov a obdobných preukazov,

b) ak sa predložený odpis nezhoduje s originálom,

c) ak pracovník obvodného úradu, vzhľadom na svoju odbornosť, nemôže porovnať originál listiny s odpisom (napr. mapy, geometrické plány),

d) ak obsah listiny odporuje zákonu,

e) ak je listina napísaná v inom, ako v úradnom jazyku.3)

§ 6

Obvodný úrad vedie evidenciu osvedčení odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách v zviazanej knihe na predpísaných tlačivách.

§ 7

(1) Obvodný úrad potvrdí osvedčenie odpisu (fotokópie) listiny s originálom alebo osvedčeným odpisom listiny alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky so štátnym znakom a podpisom pracovníka obvodného úradu, ktorý osvedčenie vykonal.

(2) Osvedčovacia doložka osvedčenia odpisu (fotokópie) listiny s predloženou listinou obsahuje

a) údaj, že odpis (fotokópia) listiny súhlasí s predloženou listinou alebo osvedčeným odpisom (fotokópiou),

b) počet listov alebo hárkov, ktoré odpis (fotokópia) obsahuje,

c) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,

d) miesto a dátum osvedčenia.

(3) Osvedčovacia doložka osvedčenia podpisu na listine obsahuje

a) údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený,

b) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,

c) údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,

d) miesto a dátum osvedčenia.

§ 8

(1) Kontrolu správnosti postupu obvodných úradov pri osvedčovaní odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách vykonáva najmenej raz za rok okresný úrad.

(2) Na výkon štátnej správy na úseku osvedčovania odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách dozerá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

2) § 57 ods. 2 a § 58 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.