Vyhláška č. 119/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993
Účinnosť od 27.05.1993

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. mája 1993

o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb., vyhlášky č. 73/1991 Zb. a vyhlášky č. 398/1992 Zb. (ďalej len „doterajšie predpisy“).

Družstevná bytová výstavba

§ 2

(1) Obvodný úrad v sídle okresného úradu (ďalej len „príslušný úrad“) rozhodne o poskytnutí základného štátneho príspevku a osobitného štátneho príspevku a o jeho vyúčtovaní na družstevnú bytovú výstavbu, na ktorú dalo súhlas Ministerstvo financií Slovenskej republiky pred 15. októbrom 1992, podľa doterajších predpisov.

(2) Príslušný úrad rozhodne o poskytnutí osobitného štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. marcom 1991, prípadne o jeho vrátení v rámci vyúčtovania tohto príspevku, podľa doterajších predpisov.

(3) Ak po poskytnutí štátneho príspevku dôjde k zmene stavby pred jej dokončením,1) ktorá bude mať vplyv na zvýšené náklady obytného domu, výška poskytnutého štátneho príspevku sa nemení. Zvýšené náklady uhradí stavebné bytové družstvo (ďalej len „družstvo“) z vlastných zdrojov.

(4) Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 vydá príslušný úrad najneskôr do 30. júna 1994.

§ 3

Ak sa neuskutoční výstavba, na ktorú sa poskytli štátne príspevky, alebo ak dôjde k zmene účelu užívania postaveného obytného domu alebo k zmene jeho vlastníctva, s výnimkou zmeny vlastníctva podľa osobitného predpisu2), družstvo vráti štátne príspevky na základe rozhodnutia príslušného úradu. Vrátený príspevok odvedie príslušný úrad do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Individuálna bytová výstavba

§ 4

(1) Ak na individuálnu bytovú výstavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v doterajších predpisoch, na ktorú sa vydalo stavebné povolenie do 28. februára 1991, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, poskytne sa stavebníkovi príspevok na urýchlené dokončenie stavby podľa doterajších predpisov.

(2) Príspevok podľa odseku 1 uhradí príslušná pobočka Slovenskej štátnej sporiteľne na základe potvrdenia príslušného úradu na účet stavebníka najneskôr do 30. júna 1994.

§ 5

Príslušný úrad, ktorý uzavrel so stavebníkom zmluvu o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu za podmienok vymedzených v doterajších predpisoch, sleduje plnenie podmienok zmluvy až do uplynutia dohodnutého času uvedeného v zmluve. Ak zistí ich porušenie, bezodkladne vyžaduje vrátenie štátneho príspevku do štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušnej sporiteľne.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

Pri usporiadaní zmluvných záväzkov medzi právnickou osobou a pracovníkom, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím stabilizačného príspevku, stabilizačnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt, stabilizačného príspevku alebo bezúročnej pôžičky na individuálnu bytovú výstavbu alebo príspevku na modernizáciu, sa postupuje podľa doterajších predpisov.

§ 7

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v odôvodnených prípadoch, na základe žiadosti stavebníka a návrhu príslušného úradu, môže povoliť výnimku z § 2 až 5.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Napr. zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.