Opatrenie č. p7/c84/1992 Zb.Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. októbra 1991 k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

Čiastka 84/1992
Platnosť od 28.08.1992
Účinnosť od 01.09.1992

OBSAH

OPATRENIE

Federálneho výboru pre životné prostredie

z 23. júna 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. októbra 1991 k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

Federálny výbor pre životné prostredie podľa § 5 ods. 4 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. októbra 1991 k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami sa mení a dopĺňa takto:

I. Príloha č. 1:

A) 1. skupina (Znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom)

a) výpočet znečisťujúcich látok uvedený v 1. podskupine sa rozširuje o „dibenzoantracén“.

B) 4. skupina (Organické plyny a pary)

a) výpočet znečisťujúcich látok uvedený v 1. podskupine sa rozširuje o „trichlóretylén“.

b) z výpočtu znečisťujúcich látok uvedených v 2. podskupine sa vypúšťa „trichlóretylén“.

C) Vypúšťa sa text pod písmenom a) v poznámke.

D) Vypúšťa sa označenie písmena b).

II. Príloha č. 2 znie:

„KATEGORIZÁCIE ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

1.1.1. technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom vyšším ako 5 MW (elektrárne, teplárne, výhrevne)

1.1.2. Triedenie a úprava uhlia, briketárne

1.1.3. Výroba koksu

1.1.4. Výroba energetických plynov (generátorový plyn, svietiplyn) a syntéznych plynov

1.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

1.2.1. Technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW

2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov

2.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

2.1.1. Úprava železných a mangánových rúd a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave

2.1.2. Výroba surového železa, vysoké pece

2.1.3. Výroba ocele (konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, März-Böhlenove pece)

2.1.4. Výroba liatiny a liatinových výrobkov

2.1.5. Úprava rúd neželezných kovov

2.1.6. Výroba ľahkých kovov a ich zliatin (horčík, hliník, berýlium)

2.1.7. Výroba ostatných neželezných kovov a ich zliatin

2.1.8. Výroba ferozliatin

2.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

2.2.1. Hutnícka druhovýroba (valcovne, drôtovne, kováčne)

2.2.2. Ostatné špeciálne hutnícke výroby

2.2.3. Spracovanie kovov s nízkou teplotou tavenia ich zliatin (zinok, kadmium, cín, antimón, olovo, ortuť, vizmut)

2.2.4. Spracovanie kovov so strednou teplotou tavenia a ich zliatin (mangán, meď, kobalt, nikel)

2.2.5. Spracovanie kovov s vysokou teplotou tavenia a ich zliatin (titán, vanád, chróm, niób, molybdén, wolfrám)

2.2.6. Spracovanie ušľachtilých kovov a ich zliatin (striebro, zlato, osmium, platina, paládium, irídium)

2.2.7. Spracovanie ostatných neželezných kovov a ich zliatin (kremík, selén, germánium, sodík, vápnik, draslík, rubídium, cézium, báryum)

2.2.8. Morenie kovov a galvanické pokovovanie (úpravy povrchov, fosfatizácia, smaltovanie)

3. Výroba nekovových minerálnych produktov

3.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

3.1.1. Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest

3.1.2. Výroba cementu

3.1.3. Výroba vápna

3.1.4. Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenov

3.1.5. Výroba skla a sklárskych výrobkov, sklenených a ostatných minerálnych vlákien

3.1.6. Spracovanie magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov

3.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

3.2.1. Výroba a spracovanie organokremičitých materiálov

3.2.2. Kameňolomy a spracovanie kameňa

3.2.3. Ťažba a úprava silikátových surovín

3.2.4. Výroba ľahkých plnív do betónu

3.2.5. Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov

3.2.6. Tehliarska výroba

3.2.7. Výroba žiaruvzdorných výrobkov (šamotárne)

3.2.8. Úprava materiálov pre výrobu keramiky a kaolínky

3.2.9. Výroba keramiky a porcelánu

3.2.10. Ťažba a spracovanie kremeliny

3.2.11. Brúsenie skla a výroba bižutérie

4. Chemický priemysel

4.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

4.1.1. Ťažba, doprava a skladovanie ropy

4.1.2. Výroba a skladovanie pohonných látok, mastív, alifatických a aromatických uhľovodíkov (petrochemické spracovanie ropy)

4.1.3. Spracovanie zvyškov z tepelného spracovania ropy

4.1.4. Výroba syntetických alkoholov, ketónov a organických kyselín

4.1.5. Výroba organických farbiarskych polotovarov a organických farieb

4.1.6. Výroba výbušnín

4.1.7. Výroba liečiv

4.1.8. Výroba organických halogénových zlúčenín

4.1.9. Výroba a spracovanie polymérov s výnimkou syntetického kaučuku

4.1.10. Výroba celulózy a jej derivátov včítane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby

4.1.11. Výroba a spracovanie viskózy

4.1.12. Výroba a spracovanie náterových látok

4.1.13. Výroba biocidov

4.1.14. Výroba gumárenských pomocných prípravkov

4.1.15. Výroba a spracovanie chlóru, fluóru a brómu

4.1.16. Výroba kyseliny chlorovodíkovej

4.1.17. Výroba síry (Clausov proces)

4.1.18. Výroba a spracovanie kyseliny sírovej

4.1.19. Výroba amoniaku a močoviny

4.1.20. Výroba kyseliny dusičnej a jej solí

4.1.21. Výroba kyseliny fosforečnej a jej solí

4.1.22. Výroba anorganických pigmentov

4.1.23. Výroba priemyselných hnojív

4.1.24. Výroba kyanovodíkov, kyanidov a rodanidov

4.1.25. Výroba sódy a chloridu amónneho

4.1.26. Výroba karbidu vápnika a ostatné chemické výroby

4.1.27. Výroba syntetického kaučuku

4.1.28. Výroba kyseliny akrylovej a jej derivátov

4.1.29. Ostatné výroby organickej technológie s produkciou vyššou ako 10 t produktu ročne

4.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

4.2.1. Výroba a spracovanie gumy

4.2.2. Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky

4.2.3. Výroba a spracovanie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu

4.2.4. Výroba gleja a lepidiel

4.2.5. Výroba glazúr, frít a silikátových brúsnych materiálov

4.2.6. Výroba a zušľachťovanie papiera

4.2.7. Výroba strešných izolačných materiálov a podlahových krytín

5. Spracovanie odpadu

5.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

5.1.1. Zariadenia na spaľovanie komunálneho odpadu

5.1.2. Zariadenia na spaľovanie zvláštneho a nebezpečného odpadu

5.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

5.2.1. Čistiarne odpadových vôd

5.2.2. Kompostárne

5.2.3. Krematóriá

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

6.1.1. Veľkovýkrmne hospodárskych zvierat (projektované na kapacitu od 500 kusov hovädzieho dobytka, od 5 000 kusov ošípaných a od 50 000 kusov hydiny)

6.1.2. Veterinárne asanačné zariadenia

6.1.3. Lakovne so spotrebou nad 10 t náterových materiálov ročne

6.1.4. Garbiarne

6.1.5. Distribučné sklady pohonných látok

6.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

6.2.1. Spracovanie dreva

6.2.2. Výroba plsti

6.2.3. Polygrafia

6.2.4. Depónie exkrementov hospodárskych zvierat

6.2.5. Lakovne so spotrebou do 10 t náterových materiálov ročne

6.2.6. Priemyselné odmasťovanie kovov a elektrosúčiastok organickými rozpúšťadlami

6.2.7. Čistenie textílií organickými rozpúšťadlami

6.2.8. Čerpacie stanice a zariadenia na dopravu pohonných látok

6.2.9. Výkrmne hospodárskych zvierat (projektované na kapacitu od 100 do 499 kusov hovädzieho dobytka, od 500 do 4999 kusov ošípaných a od 1000 do 49 999 kusov hydiny)

6.2.10. Výroby priemyselných krmív

Poznámka:

Pre vybrané zdroje znečisťovania (technológia a zriadenie) sú ustanovené emisné limity v prílohe č. 3.

III. Príloha č. 3 znie:

„EMISNÉ LIMITY“

A) Emisné limity pre vybrané znečisťujúce látky pri vybraných technológiách a zariadeniach (podľa § 5 ods. 4).

Na vybrané technológie a zariadenia uvedené v časti A) tejto prílohy sa nevzťahujú emisné limity všeobecne platné uvedené v časti B) tejto prílohy.

1. Palivovo-energetický priemysel (*)

1.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

1.1.1. Technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom vyšším ako 5 MW (elektrárne, teplárne, výhrevne)

Týmto opatrením sa určujú emisné limity podľa menovitého tepelného výkonu zariadenia. Na účely určenia emisných limitov sa za zariadenia považujú skupiny kotlov v určitej technologickej jednotke, ktorých jednotlivé tepelné výkony sú nižšie ako 50 MW, alebo jednotlivé kotly s tepelným výkonom 50 MW a vyšším. Ak je v určitej technologickej jednotke iba jeden kotol s tepelným výkonom nižším ako 50 MW, určia sa emisné limity podľa jeho tepelného výkonu.

Pri spaľovaní iných druhov tuhých a kvapalných palív, než sú fosílne palivá a palivá z nich vyrobené (čierne a hnedé palivové uhlie, lignit, rašelina, koks, brikety, drevo, nafta a vykurovacie oleje) v ohniskách a kotloch sa musia dodržiavať emisné limity pre zariadenia na spaľovanie odpadu.

1.1.1.1. Spaľovanie tuhých palív

Všeobecné podmienky:

Všetky emisné limity uvedené v odseku 1.1.1.1. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 6 % obj. Odchylne od tohto ustanovenia pri spaľovaní drevového odpadu (**) sa koncentrácie prepočítavajú na obsah kyslíka v spalinách vo výške 11 % obj.

1.1.1.1.1. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

a) pri zariadení na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom 50 MW a vyšším nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 100 mg/m3,

b) pri zariadení na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW až do 50 MW nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok prekročiť 150 mg/m3.

1.1.1.1.2. Emisné limity pre oxid siričitý

a) pri zariadení na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom vyšším ako 300 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 500 mg/m3. Ak nemožno túto hodnotu dosiahnuť bez odsírenia spalín, musí sa koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne obmedziť tak, že nebude vyššia ako 15 % hodnoty bez odsírenia.

b) pri zariadení na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom vyšším ako 50 MW až do 300 MW včítane nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 1700 mg/m3. Ak nemožno túto hodnotu dosiahnuť bez odsírenia spalín, musí sa koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne obmedziť tak, že nebude vyššia ako 30 % hodnôt bez odsírenia,

c) pri zariadení na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW až do 50 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 2500 mg/m3.

Poznámka:

Spaľovacie zariadenie možno prevádzkovať aj pri výpadku zariadenia na obmedzenie emisií oxidu siričitého, ak doba výpadku neprekročí 96 po sebe nasledujúcich hodín a počas kalendárneho roka spolu 360 hodín.

1.1.1.1.3. Emisný limit pre oxidy dusíka

Pri zariadení na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) prekročiť 650 mg/m3, pre výtavné kotly 1100 mg/m3.

1.1.1.1.4. Emisný limit pre oxid uhoľnatý

Pri zariadení na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom 5 MW a vyšším nesie hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého v nosnom plyne prekročiť 250 mg/m3.

1.1.1.1.5. Emisný limit pre organické látky

Pri spaľovaní kôry, dreva a drevového odpadu (**) v zariadení s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie emisia sumy organických látok vyjadrených ako C v nosnom plyne prekročiť hodnotu 50 mg/m3.

1.1.1.2. Spaľovanie kvapalných palív

Všeobecné podmienky:

Všetky emisné limity v odseku 1.1.1.2. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

1.1.1.2.1. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

a) pri zariadení na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom 50 MW a vyšším nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 50 mg/m3,

b) pri zariadení na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW až do 50 MW nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 100 mg/m3.

1.1.1.2.2. Emisné limity pre oxid siričitý

a) pri zariadení na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom vyšším ako 300 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 500 mg/m3. Ak nemožno túto hodnotu dosiahnuť bez odsírenia spalín, musí sa koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne obmedziť tak, že nebude vyššia ako 15 % hodnoty bez odsírenia.

b) pri zariadení na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW až do 300 MW včítane nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 1700 mg/m3.

Poznámka:

Spaľovacie zariadenie možno prevádzkovať aj pri výpadku zariadenia pre obmedzovanie emisií oxidu siričitého, ak doba výpadku neprekročí 96 po sebe nasledujúcich hodín a počas kalendárneho roka spolu 360 hodín.

1.1.1.2.3. Emisný limit pre oxidy dusíka

Pri zariadení na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) prekročiť 450 mg/m3.

1.1.1.2.4. Emisný limit pre oxid uhoľnatý

Pri zariadení na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého prekročiť 175 mg/m3.

1.1.1.3. Spaľovanie plynných palív

Všeobecné podmienky:

Všetky emisné limity uvedené v odseku 1.1.1.3. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

1.1.1.3.1. Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky

Pri zariadení na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 10 mg/m3.

1.1.1.3.2. Emisný limit pre oxid siričitý

Pri zariadení na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 35 mg/m3.

1.1.1.3.3. Emisný limit pre oxidy dusíka

Pri zariadení na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) prekročiť 200 mg/m3.

1.1.1.3.4. Emisný limit pre oxid uhoľnatý

Pri zariadení na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom vyšším ako 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého v nosnom plyne prekročiť 100 mg/m3.

1.1.1.4. Spaľovanie viacerých druhov palív

a) pri spaľovaní viacerých druhov palív súčasne v jednom zariadení je emisný limit určený tým druhom paliva, ktorého podiel na tepelnom príkone je najväčší,

b) pri spaľovaní viacerých druhov palív v jednom zariadení tak, že sa spaľuje vždy jeden druh paliva, platí emisný limit pre daný druh paliva.

1.1.1.5. Spaľovanie fosílnych palív vo fluidných kotloch

Spaľovanie palív vo fluidných kotloch s tepelným výkonom 5 MW a vyšším so stacionárnou alebo cirkulujúcou fluidnou vrstvou.

1.1.1.5.1. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

Hmotnostná koncentrácia tuhých látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 50 mg/m3.

1.1.1.5.2. Emisné limity pre oxid siričitý

Hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne nesmie prekročiť hodnotu 500 mg/m3. Tam, kde túto hodnotu nemožno docieliť pri únosnom prídavku alkalicky reagujúceho aditíva, nesmie byť emisia oxidu siričitého vyššia ako 25 % pôvodnej koncentrácie.

1.1.1.5.3. Emisný limit pre oxidy dusíka

Hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) nesmie prekročiť 400 mg/m3.

Všeobecné podmienky pre prevádzku zariadenia:

Všetky emisné limity uvedené v odseku 1.1.1.5. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn (po odpočte vlhkosti) pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 6 % obj.

1.1.1.6. Plynové turbíny

1.1.1.6.1. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

Stupeň tmavosti dymu podľa Bacharachovej stupnice nesmie prekročiť pri plynových turbínach s objemovým tokom spalín

a) 60 000 m3/h a vyšším:

- pri trvalej prevádzke stupeň sčernania 2

- pri nabiehaní stupeň prevádzky 3

b) nižším ako 60 000 m3/h:

- pri všetkých prevádzkových stavoch stupeň 4

1.1.1.6.2. Emisné limity pre oxid siričitý

Pri použití kvapalných palív obsahujúcich síru nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť hodnotu 1700 mg/m3.

1.1.1.6.3. Emisný limit pre oxidy dusíka

Hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) nesmie prekročiť pri plynových turbínach s objemovým tokom:

a)60 000 m3/h a vyšším300 mg/m3
b)nižším aji 60 000 m3/h350 mg/m3

1.1.1.6.4. Emisný limit pre oxid uhoľnatý

Hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3.

Všeobecné podmienky pre prevádzku zariadenia:

Všetky emisné limity uvedené v odseku 1.1.1.6. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn (po odpočte vlhkosti) pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka vo výške 15 % obj.

1.1.1.7. Integrácia kotla s plynovou turbínou

a) V prípade zaradenia spalinového kotla bez prikurovania za plynovú turbínu, platia pre vystupujúce spaliny rovnaké emisné limity ako pre plynovú turbínu pri zhodných všeobecných podmienkach pre prevádzku zariadenia.

b) V prípade zaradenia spalinového kotla s prikurovaní (***) za plynovú turbínu, platia pre vystupujúce spaliny rovnaké emisné limity, ako platia pre plynovú turbínu, pokiaľ sa pre prikurovanie použije rovnaké palivo ako pre plynovú turbínu.

1.1.2. Triedenie a úprava uhlia, briketárne

Platia emisné limity všeobecne platné.

1.1.3. Výroba koksu

1.1.3.1. Kurivo koksárenských batérií

a) obsah sírovodíka vo vykurovacom plyne nesmie prekročiť hodnotu 500 mg/m3,

b) emisia oxidov dusíka v spalinách vykurovacieho plynu nesmie prekročiť v prepočte na oxid dusičitý (NO2) hodnotu 500 mg/m3 (emisná hodnota sa vzťahuje na spaliny s obsahom kyslíka 5 % obj.),

c) dym odchádzajúci z komína koksárenskej batérie nesmie byť tmavší, než zodpovedá 2. stupňu Ringelmannovej stupnice.

1.1.3.2. Príprava koksovacej vsádzky

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné,

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok nesmie prekročiť 100 mg/m3.

1.1.3.3. Plnenie koksovacích komôr

a) sypný spôsob:

- plniace plyny musia byť odvedené bez zistiteľného úniku do surového koksárenského plynu alebo do inej koksovacej komory, pokiaľ je taký odvod s ohľadom na ďalšie spracovanie surového dechtu možný,

b) ubíjací spôsob:

- plniace plyny musia byť odvádzané do surového koksárenského plynu bez zistiteľného úniku.

V prípade, že plniace plyny nemožno previesť od surového plynu, musia sa spáliť. Množstvo tuhých látok v spalinách plniacich plynov nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/m3.

Poznámka: Netesnosti koksárenských batérií.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať opatrenia pre maximálnu tesnosť všetkých otvorov koksárenskej batérie (dvere, dvierka zarovnávacích otvorov, veko sypných otvorov a veká stúpačiek).

Pre každú koksárenskú batériu sa určia v technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatreniach (§ 7 ods. 2) prípustné viditeľné emisie.

1.1.3.4. Vytlačovanie koksu

Vytlačovať možno iba plne skoksovanú vsádzku. Pri vytlačovaní koksu sa musia emitované znečisťujúce látky zachytiť a odviesť od odprašovacieho zariadenia. Množstvo tuhých látok v odprášenom plyne nesmie prekročiť hodnotu 0,005 kg/t koksu, zisťované ako mesačný priemer.

1.1.3.5. Chladenie koksu

a) mokré hasenie:

- množstvo tuhých látok vypúšťaných do ovzdušia nesmie prekročiť hodnotu 0,1 kg/t koksu, zisťované ako mesačný priemer,

b) suché chladenie koksu:

- množstvo tuhých látok vypúšťaných do ovzdušia nesmie prekročiť hodnotu 0,02 kg/t koksu, zisťované ako mesačný priemer,

- emisie CO sa musia likvidovať.

1.1.3.6. Triediarne koksu

- všetky zdroje tuhých znečisťujúcich emisií sa musia odsávať a odprašovať,

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok nesmie prekročiť 100 mg/m3.

1.1.3.7. Chemické prevádzky koksární

a) zariadenie chemických prevádzok koksární musí byť zabezpečené proti únikom prchavých produktov do vonkajšieho prostredia,

b) závadné vody z priameho chladenia plynu nesmú byť v priamom styku s ovzduším,

c) koksárenský plyn na výstupe z chemických prevádzok môže obsahovať najviac 500 mg/m3 sírovodíka.

Poznámka:

Vypúšťanie koksárenského plynu do ovzdušia nie je dovolené. Podmienky pre jeho riadené spaľovanie na koksárni sa musia určiť v technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatreniach v zmysle § 7 ods. 2.

1.1.4. Výroba energetických plynov (generátorový plyn, svietiplyn) a syntéznych plynov

Platia emisné limity všeobecne platné.

1.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

1.2.1. Technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW

Pri spaľovaní iných druhov tuhých a kvapalných palív, než sú fosílne palivá a palivá z nich vyrobené (čierne a hnedé uhlie, lignit, rašelina, koks, brikety, palivové drevo, nafta a vykurovacie oleje), musia sa dodržať emisné limity pre spaľovne odpadu.

1.2.1.1. Spaľovanie tuhých palív

1.2.1.1.1. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

Pri kotloch na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 250 mg/m3.

1.2.1.1.2. Emisné limity pre oxid siričitý

Pri kotloch na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 2500 mg/m3.

1.2.1.1.3. Emisné limity pre oxidy dusíka

Pri kotloch na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) prekročiť 650 mg/m3.

1.2.1.1.4. Emisné limity pre oxid uhoľnatý

Pri kotloch na spaľovanie tuhých palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého v nosnom plyne prekročiť 250 mg/m3.

Všeobecné podmienky pre prevádzku zariadenia:

Všetky emisné limity v odseku 1.2.1.1. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo vške 6 % obj. Odchylne od tohto ustanovenia pri spaľovaní drevového odpadu (**) sa koncentrácie prepočítavajú na obsah kyslíka v spalinách vo výške 11 % obj.

1.2.1.2. Spaľovanie kvapalných palív

1.2.1.2.1. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

Pri kotloch na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých látok v nosnom plyne prekročiť 100 mg/m3.

1.2.1.2.2. Emisné limity pre oxid siričitý

Pri kotloch na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW sa nesmie spaľovať vykurovací olej s obsahom síry vyšším ako 1 % hm.

1.2.1.2.3. Emisný limit pre oxidy dusíka

Pri kotloch na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) prekročiť 500 mg/m3.

1.2.1.2.4. Emisný limit pre oxid uhoľnatý

Pri kotloch na spaľovanie kvapalných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého prekročiť 175 mg/m3.

Všeobecné podmienky pre prevádzku zariadenia:

Všetky emisné limity uvedené v odseku 1.2.1.2. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn (po odpočte vlhkosti) pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

1.2.1.3. Spaľovanie plynných palív

1.2.1.3.1. Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky

Pri kotloch na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých látok v nosnom plyne prekročiť 10 mg/m3.

1.2.1.3.2. Emisný limit pre oxid siričitý.

Pri kotloch na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne prekročiť 35 mg/m3.

1.2.1.3.3. Emisný limit pre oxidy dusíka

Pri kotloch na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) prekročiť 200 mg/m3.

1.2.1.3.4. Emisný limit pre oxid uhoľnatý

Pri kotloch na spaľovanie plynných palív s tepelným výkonom od 0,2 do 5 MW nesmie hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého v nosnom plyne prekročiť 100 mg/m3.

Všeobecné podmienky pre prevádzku zariadenia:

Všetky emisné limity uvedené v odseku 1.2.1.3. platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri normálnych podmienkach 101,32 Pa a 0 oC pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov

Poznámka:

a) pokiaľ sa emisné limity nevzťahujú na koncentráciu kyslíka, uvažuje sa s nimi pre bežné prevádzkové podmienky,

b) emisné limity pri diskontinuálnych pochodoch sa určujú pre priemerné parametre technologických procesov.

2.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

2.1.1. Úprava železných a mangánových rúd a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave

2.1.1.1. Príprava vsádzky na spekanie

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom vzduchu nesmie prekročiť 100 mg/m3.

2.1.1.2. Spekanie železných rúd

a) odsávanie spekacích pásov

Koncentrácia znečisťujúcich látok v spalinách nesmie prekročiť pre:

-tuhé znečisťujúce látky100 mg/m3
-oxid uhoľnatý6 000 mg/m3
v prípade spracovania karbonátových rúd8 000 mg/m3
-oxid siričitý400 mg/m3
-oxidy dusíka400 mg/m3
-ortuť v plynnom skupenstve1 mg/m3

Poznámka:

Uvedené emisné látky sa vzťahujú na spaliny s obsahom kyslíka 19 % obj.

b) chladenie, drtenie, triedenie a manipulácia so spečeninou

Koncentrácia znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť pre:

-tuhé znečisťujúce látky100 mg/m3
-ortuť v plynnom skupenstve1 mg/m3

Všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

2.1.2. Výroba surového železa, vysoké pece

2.1.2.1. Doprava a manipulácia s vysokopecnou vsádzkou

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

2.1.2.2. Liace pole

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

2.1.3. Výroba ocele (konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tandemové pece, März-Böhlenove pece)

2.1.3.1. Nistejové pece s intenzifikáciou kyslíkom

tuhé znečisťujúce látky75 mg/m3 spalín
oxid siričitý400 mg/m3 spalín
oxidy dusíka400 mg/m3 spalín

Všetky spaliny treba odsávať a odprašovať.

2.1.3.2. Kyslíkové konvertory

a) doprava a manipulácia so vsádzkou:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné,

b) konventor:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/m3,

- všetky spaliny treba odsávať a odprašovať,

- konvertorový plyn treba zachytávať na ďalšie využitie.

2.1.3.3. Elektrické oblúkové a indukčné pece a vákuovacie zariadenia

a) doprava a manipulácia so vsádzkou

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

b) pece s hmotnosťou vsádzky do 20 t

tuhé znečisťujúce látky75 mg/m3 spalín
oxid uhoľnatý1000 mg/m3 spalín
oxidy dusíka400 mg/m3 spalín

c) pece s hmotnosťou vsádzky nad 20 t

tuhé znečisťujúce látky50 mg/m3 spalín
oxid uhoľnatý1000 mg/m3 spalín
oxidy dusíka400 mg/m3 spalín

Poznámka: Príprava vsádzkového kovového odpadu

- delenie ťažkého kovového odpadu rezaním kyslíkom treba vykonávať s odsávaním a následným čistením spalín,

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3.

2.1.4. Výroba liatiny a liatinových výrobkov

a) doprava a manipulácia so vsádzkou

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné,

b) kuplové pece s taviacim výkonom do 10 t/h

tuhé znečisťujúce látky100 mg/m3 spalín
oxid uhoľnatý1000 mg/m3 spalín

c) kuplové pece s taviacim výkonom nad 10 t/h

tuhé znečisťujúce látky75 mg/m3 spalín
oxid uhoľnatý1000 mg/m3 spalín

Všetky kychtové plyny sa musia odsávať a zachytávať.

2.1.5. Úprava rúd neželezných kovov

Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne nesmie prekročiť 20 mg/m3,

- odpadové plyny s obsahom tuhých častíc treba odvádzať do odprašovacích zariadení.

2.1.6. Výroba ľahkých kovov a ich zliatin (horčík, hliník, berýlium)

2.1.6.1. Elektrolytická výroba hliníka

a) hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v plyne odsávanom z elektrolyzérov nesmie prekročiť 30 mg/m3,

b) merné výrobné emisie tuhých znečisťujúcich látok včítane odsávaných výrobných priestorov elektrolýzy, zistené z denných priemerov nesmú prekročiť hodnotu 5 kg/t hliníka,

c) hmotnostná koncentrácia zlúčenín fluóru, vyjadrená ako fluorovodík, v plyne odsávanom z elektrolyzérov, nesmie prekročiť 2 mg/m3 a v plynoch odsávaných z výrobných priestorov elektrolýzy 2 mg/m3,

d) merné výrobné emisie zlúčenín fluóru, vyjadrené ako fluorovodík, včítane odsávania výrobných priestorov elektrolýzy, zistené z denných priemerov, nesmú prekročiť hodnotu 0,5 kg/t hliníka.

2.1.7. Spracovanie ostatných neželezných kovov a ich zliatin

a) príprava a manipulácia so vsádzkou a produktami:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné,

b) pecné agregáty:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v spalinách nesmie prekročiť 50 mg/m3.

2.1.8. Výroba ferozliatin

a) príprava a manipulácia so vsádzkou a produktami:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné,

b) pecné agregáty:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v spalinách nesmie prekročiť 50 mg/m3.

2.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

2.2.1. Hutnícka druhovýroba (valcovne, drôtovne, kováčne)

Platia emisné limity všeobecne platné.

2.2.2. Ostatné špeciálne hutnícke výroby

a) doprava a manipulácia so surovinami a produktami:

- hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

- všetky zdroje prašnosti sa musia odsávať a odprašovať, pokiaľ je to technicky vykonateľné,

b) výroba jadier a foriem:

- organické látky z výroby jadier, prípravy jadrových zmesí, zo sušenia a z vytvrďovania treba odsávať a zachytávať.

2.2.3. Spracovanie kovov s nízkou teplotou tavenia a ich zliatin (zinok, kadmium, cín, antimón, olovo, ortuť, vizmut)

Platia emisné limity všeobecne platné.

2.2.4. Spracovanie kovov so strednou teplotou tavenia a ich zliatin (mangán, meď, kobalt, nikel)

Platia emisné limity všeobecne platné.

2.2.5. Spracovanie kovov s vysokou teplotou tavenia a ich zliatin (titan, vanád, chróm, niób, molybdén, wolfrám)

Platia emisné limity všeobecne platné.

2.2.6. Spracovanie ušľachtilých kovov a ich zliatin (striebro, zlato, osmium, platina, paládium irídium)

Platia emisné limity všeobecne platné.

2.2.7. Výroba a spracovanie ostatných neželezných kovov a ich zliatin (kremík, selén, germánium, sodík, vápnik, draslík, rubídium, cézium, báryum)

Platia emisné limity všeobecne platné.

2.2.8. Morenie a galvanické pokovovanie (úpravy povrchov, fosfatizácia, smaltovanie)

Platia emisné limity všeobecne platné.

3. Výroba nekovových minerálnych produktov

3.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

3.1.1. Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.1.2. Výroba cementu

a) pri všetkých operáciách, pri ktorých dochádza k úniku tuhých znečisťujúcich látok, nesmie ich hmotnostná koncentrácia v nosnom plyne prekročiť 50 mg/m3,

b) hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého z výpalu slinku nesmie prekročiť 400 mg/m3,

c) hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka po prepočte na oxid dusičitý (NO2) nesmie prekročiť pri rotačných peciach 1800 mg/m3,

d) okrem podmienky uvedenej pod písmenom a) merná výrobná emisia celej cementárne, zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť 1,5 kg tuhých znečisťujúcich látok na 1 tonu vypáleného slinku.

3.1.3. Výroba vápna

a) pri všetkých technologických operáciách pri výrobe vápna včítane výpalu vápenca nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 50 mg/m3,

b) hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne po prepočte na oxid dusičitý (NO2) nesmie pri výpale vápenca prekročiť 1800 mg/m3,

c) okrem podmienky uvedenej pod písmenom a) merná výrobná emisia celej vápenky, zistená z mesačného priemeru nesmie prekročiť 1,5 kg tuhých znečisťujúcich látok na 1 tonu vypáleného vápna,

d) pri výrobe vápna v šachtových koksových peciach musí sa proces viesť tak, aby obsah oxidu uhoľnatého v odpadových plynoch neprekročil koncentráciu 1 % obj.

3.1.4. Obaľovanie bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenov

a) Pri všetkých operáciách, pri ktorých dochádza k úniku tuhých znečisťujúcich látok nesmie ich hmotnostná koncentrácia prekročiť 20 mg/m3.

b) Obsah síry v používanom palive nesmie byť vyšší ako 1 % hm. Pokiaľ sa použije palivo s vyšším obsahom síry, nesmie merná emisia oxidu siričitého vzťahujúca sa na výhrevnosť paliva prekročiť 0,5 g/MJ.

c) Odchádzajúci dym nesmie byť tmavší ako stupeň 1 pri meraní a hodnotení tmavosti dymu Ringelmannovou stupnicou s výnimkou doby max. 10 minút pri nabiehaní spaľovacieho procesu, keď nesmie byť tmavší ako stupeň 3 Ringelmannovej stupnice.

3.1.5. Výroba skla a sklárskych výrobkov, sklenených a ostatných minerálnych vlákien

3.1.5.1. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

a) hmotnostná koncentrácia tuhých netoxických znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť:

- pri hmotnostnom toku nižšom ako 2,5 kg/h hodnotu 150 mg/m3,

- pri hmotnostnom toku rovnakom alebo vyššom ako 2,5 kg/h hodnotu 100 mg/m3,

b) celková hmotnostná koncentrácia tuhých toxických znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť pre

- olovo, antimón, mangán, vanád, cín a meď pri hmotnostnom toku rovnakom alebo vyššom ako 0,05 kg/h hodnotu 10 mg/m3,

- kobalt, nikel, chróm, arzén, kadmium a selén pri hmotnostnom toku rovnakom alebo vyššom ako 0,01 kg/h hodnotu 5 mg/m3

3.1.5.2. Emisný limit pre oxidy dusíka

Hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka, vyjadrených ako NO2, nesmie prekročiť v spalinách z:

- rekuperatívnych kontinuálnych taviacich agregátov 1600 mg/m3,

- regeneračných kontinuálnych taviacich agregátov 2500 mg/m3,

- diskontinuálnych taviacich agregátov 1100 mg/m3.

Poznámka:

Pokiaľ je z dôvodu kvality výrobkov potrebné nitrátové čerenie, nesmie hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka prekročiť dvojnásobok uvedených hodnôt.

3.1.5.3. Emisné limity pre oxid siričitý

Hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v spalinách nesmie prekročiť:

- pre palivo zemný plyn hodnotu 500 mg/m3,

- pre palivo generátorový plyn hodnotu 1700 mg/m3.

3.1.5.4. Emisný limit pre zlúčeniny fluóru

Hmotnostná koncentrácia zlúčenín fluóru v spalinách, vyjadrená ako fluorovodík, nesmie prekročiť pri hmotnostnom toku rovnakom alebo vyššom ako 0,05 kg/h hodnotu 50 mg/m3.

3.1.5.5. Emisné limity pre zlúčeniny chlóru

Hmotnostná koncentrácia zlúčenín chluóru v spalinách, vyjadrená ako chlorovodík, nesmie prekročiť pri hmotnostnom toku rovnakom alebo vyššom ako 0,05 kg/h hodnotu 100 mg/m3.

Všeobecné podmienky:

Emisné limity v odseku 3.1.5. sa vzťahujú na suché spaliny z a normálnych podmienok pri tlaku 101,32 kPa a teplote 0 oC, pri obsahu kyslíka v spalinách 13 % obj. pre kontinuálne taviace agregáty a 17 % obj. pre diskontinuálne taviace agregáty.

3.1.6. Spracovanie magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov

a) pri všetkých operáciách, pri ktorých vznikajú tuhé emisie, nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 50 mg/m3,

b) hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne pecí na výpal magnezitu prepočítaná na oxid dusičitý (NO2) nesmie prekročiť 1500 mg/m3,

c) hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne výpalu magnezitového slinku nesmie prekročiť 400 mg/m3,

d) okrem podmienky uvedenej pod písmenom a) merné výrobné emisie tuhých znečisťujúcich látok celej magnezitky, zistené z mesačného priemeru, nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na 1 t vypáleného magnezitu.

3.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

3.2.1. Výroba a spracovanie organokremičitých materiálov

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.2. Kameňolomy a spracovanie kameňa

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.3. Ťažba a úprava silikátových surovín

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.4. Výroba ľahkých plnív do betónu

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.5. Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.6. Tehliarska výroba

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.7. Výroba žiaruvzdorných výrobkov (šamotárne)

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.8. Úprava materiálov na výrobu keramiky a kaolínky

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.9. Výroba keramiky a porcelánu

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.10. Ťažba a spracovanie kremeliny

Platia emisné limity všeobecne platné.

3.2.11. Brúsenie skla a výroba bižutérie

Platia emisné limity všeobecne platné.

4. Chemický priemysel

4.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

4.1.1. Ťažba, doprava a skladovanie ropy

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.2. Výroba a skladovanie pohonných látok, mastív alifatických a aromatických uhľovodíkov (petrochemické spracovanie ropy)

4.1.2.1. Skladovanie

Pri skladovaní surovín a produktov, ktorých tlak sýtych pár pri teplote 20 oC je rovnaký alebo vyšší ako 0,13 kPa, je potrebné zabezpečiť zásobníky:

- s plávajúcim vekom s účinným tesnením okrajov veka,

- s pevným vekom odvzdušnením do zbernej site odpadových plynov a pár alebo zabezpečiť obdobné účinné opatrenie na zamedzenie voľného úniku plynov a pár do ovzdušia

4.1.2.2. Armatúry na zníženie tlaku a vypúšťacie zariadenia

Plyny a pary, ktoré vystupujú zo zariadenia na zníženie tlaku a z vypúšťacích zariadení sa musia odvádzať do zberných systémov plynov a pár.

Zachytené plyny a pary sa musia spaľovať a tam, kde to nie je možné, sa musí zabezpečiť iný vhodný spôsob ich likvidácie.

4.1.2.3. Odvádzanie odpadových plynov

Odpadové plyny, ktoré sa tvoria pri bežnej prevádzke, a ďalej plyny, ktoré vznikajú pri regenerácii katalyzátorov, pri revíziách a čistení, sa musia odvádzať na dodatočné spaľovanie alebo sa musia využiť iné účinné opatrenie na zmiernenie emisií.

4.1.2.4. Nabiehanie a odstavovanie technologických zariadení

Plyny, ktoré vznikajú pri nabiehaní alebo odstavovaní zariadení, musia sa, pokiaľ je to možné, vrátiť zberným systémom späť do procesu alebo spáliť.

4.1.2.5. Sírovodík

Plyny z odsírovacích zariadení alebo iných zdrojov s obsahom sírovodíka vyšším ako 6 g/m3 a hmotnostným tokom sírovodíka vyšším ako 80 kg/h sa musia ďalej spracovať. Plyny, ktoré sa nemôžu ďalej spracovať, sa musia spáliť. Hmotnostná koncentrácia sírovodíka v odpadovom plyne nesmie prekročiť 10 mg/m3. Voda obsahujúca sírovodík sa musí viesť tak, aby odpadové plyny nemohli unikať do ovzdušia (pozri 4.1.2.3.).

4.1.2.6. Organické látky

Pri prečerpávaní surových produktov, medziproduktov a konečných produktov sa musia znižovať emisie organických látok s tenziou pár vyššou ako 0,13 kPa pri teplote 20 oC vhodnými opatreniami, napr. odsávaním a odvádzaním do zariadenia na čistenie plynu.

4.1.2.7. Katalytické štiepenie

Hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadovom plyne, vznikajúcom pri regenerácii katalyzátora na katalytické štiepenie vo fluidnom lôžku, nesmú prekročiť nasledujúce hodnoty:

- tuhé znečisťujúce látky 50 mg/m3,
-oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 0,7 g/m3,
-oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý 1,7 g/m3.

4.1.2.8. Procesná a balastná voda

Procesná a balastná voda sa musí odplynovať pred vypúšťaním do jarčeka. Plyny sa musia vyčistiť alebo spáliť.

4.1.3. Spracovanie zvyškov z tepelného spracovania ropy

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.4. Výroba syntetických alkoholov, ketónov a organických kyselín

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.5. Výroba organických farbiarskych polotovarov a farieb

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.6. Výroba výbušnín

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.7. Výroba liečiv

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.8. Výroba organických halogénových zlúčenín

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.9. Výroba a spracovanie polymérov s výnimkou syntetického kaučuku

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.10. Výroba celulózy a jej derivátov včítane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby

a) pri výrobe sulfitovej buničiny a polobuničiny, včítane emisií zo spaľovania sulfitových výluhov, nesmie celková merná výrobná emisia oxidu siričitého, zistená z mesačného priemeru, prekročiť hodnotu 0,2 kg na 1 tonu vyrobenej absolútne suchej buničiny.

b) pri výrobe sulfátovej buničiny nesmie pri centrálnej likvidácii zapáchajúcich látok spaľovaním merná výrobná emisia sírnych zlúčenín vyjadrených ako suma síry, zistená z mesačných priemerov, prekročiť hodnotu 0,35 kg na 1 tonu vyrobenej absolútne suchej buničiny.

4.1.11. Výroba a spracovanie viskózy

a) odpadové plyny z výroby viskózy, prípravy zvlákňovacieho kúpeľa a zo spracovania vlákna treba odvádzať do čistiaceho zariadenia odpadových plynov,

b) technologické odplyny musia byť odvedené buď do regenerácie alebo do komína, alebo sa musia spaľovať,

c) zvlákňovacie stroje musia byť zakryté krytom s odvodom odsávanej vzdušniny na regeneráciu,

d) v odplyne z regenerácie nesmie hmotnostná koncentrácia sírovodíka prekročiť 10 mg/m3 a sírouhlíka 100 mg/m3,

c) hmotnostná koncentrácia látok znečisťujúcich ovzdušie v celkovom odplyne výroby, včítane odsávania priestorov a prídavného odsávania zvlákňovacích strojov, nesmie prekročiť pre:

sírovodík50 mg/m3
sírouhlík
- z výroby striže a textilného hodvábu150 mg/m3
- z výroby kordového hodvábu400 mg/m3

merná výrobná emisia, zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť 200 kg CS2 na 1 tonu vyrobeného kordu,

f) odpadové vody s obsahom sírovodíka a sírouhlíka sa musia odplynovať.

4.1.12. Výroba a spracovanie náterových látok

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.13. Výroba biocidov

V odpadových plynoch z výroby nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok, s obsahom látok ťažko odbúrateľných a ľahko akumulovateľných alebo vysoko jedovatých (smernicou MZd označené ako zvlášť nebezpečné jedy), prekročiť pri hmotnostnom toku 25 g/h a väčšom hodnotu 5 mg/m3.

4.1.14. Výroba gumárenských pomocných prípravkov

a) pri všetkých zdrojoch (odsávaných miest úniku) pri výrobe sadzí nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 20 mg/m3,

b) výroba sadzí musí byť vybavená zariadením na dodatočné spaľovanie odchádzajúcich plynov obsahujúcich horľavé zložky a neodlúčené zvyšky sadzí, dodatočné spaľovanie musí prebiehať pri teplote najmenej 1100 oC, inak sa musí vykonávať katalyticky.

Spaľovací proces sa musí viesť tak, aby obsah kyslíka v spalinách bol najmenej 2 % obj.,

c) zariadenie na spaľovanie plynov musí byť v nepretržitej prevádzke za podmienok kontroly procesu podľa predpisov výrobcu,

d) odchádzajúci dym nesmie byť tmavší ako zodpovedá stupňu 2 pri meraní a hodnotení tmavosti dymu Ringelmannovou stupnicou.

4.1.15. Výroba a spracovanie chlóru, fluóru a brómu

Emisný limit sa určuje pre tieto procesy:

- elektrolýza vodných roztokov alkalických chloridov,

- elektrolýza kyseliny soľnej,

- katalytická oxidácia chlorovodíka vzduchom,

- spracovanie chlóru,

a) všetky druhy koncových technologických a iných odpadových plynov obsahujúcich chlór musia byť zavedené do vhodného zariadenia na odstránenie chlóru. Hmotnostná koncentrácia chlóru v odpadovom plyne z tohto zariadenia nesmie prekročiť 6 mg/m3,

b) merná výrobná emisia ortuti pri elektrolytických operáciách, zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť hodnotu 1,5 gramu ortuti na 1 tonu vyrobeného chlóru v celoročnom priemere.

4.1.16. Výroba kyseliny chlorovodíkovej

Emisný limit sa určuje pre tieto procesy:

- spaľovanie chlóru vo vodíku,

- reakcia chloridov s anorganickými kyselinami,

- chlorácia organických zlúčenín,

a) hmotnostná koncentrácia chlorovodíka v odpadových plynoch pri uvedených procesoch nesmie prekročiť 25 mg/m3,

b) pri výrobe kyseliny chlorovodíkovej nesmie merná výrobná emisia, zistená z mesačného priemeru, prekročiť hodnotu 50 g chlorovodíka na 1 t kyseliny chlorovodíkovej (36 %) alebo iného produktu.

4.1.17. Výroba síry (Clausov proces)

a) pri Clausových zariadeniach s kapacitou od 20 t do 50 t síry za deň nesmie byť emisia oxidu siričitého a sírovodíka vyjadrené ako merná výrobná emisia síry, zistená z mesačného priemeru, vyššia ako 20 kg na 1 t vyrobenej síry,

b) pri Clausových zariadeniach s kapacitou väčšou ako 50 t denne nesmie emisia oxidu siričitého a sírovodíka vyjadrené ako merná výrobná emisia síry, zistená z mesačného priemeru, prekročiť 10 kg na 1 t vyrobenej síry,

c) odpadové plyny s obsahom sírovodíka sa musia odvádzať na dodatočné spaľovanie. Hmotnostná koncentrácia sírovodíka v odpadovom plyne po spálení nesmie prekročiť 10 mg/m3.

4.1.18. Výroba a spracovanie kyseliny sírovej

Merná výrobná emisia oxidov síry, zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť hodnotu 2,2 kg na 1 tonu vyrobenej kyseliny sírovej (prepočítané na stopercentnú kyselinu).

4.1.19. Výroba amoniaku a močoviny

Merná výrobná emisia amoniaku, zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť hodnotu 0,2 kg na 1 tonu vyrobeného kvapalného amoniaku.

Poznámka:

Prípustná emisia amoniaku sa sleduje pred spálením vypúšťaných plynov v technologickom kurive alebo na pochodni.

4.1.20. Výroba kyseliny dusičnej a jej solí

Merná výrobná emisia oxidov dusíka po prepočte na oxid dusičitý (NO2), zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť hodnotu 1,6 kg na 1 tonu vyrobenej kyseliny dusičnej (prepočítané na 65 % kyselinu).

4.1.21. Výroba kyseliny fosforečnej a jej solí

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.22. Výroba anorganických pigmentov

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.23. Výroba priemyselných hnojív

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.24. Výroba kyanovodíkov, kyanidov a rodanidov

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.25. Výroba sódy a chloridu amónneho

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.2.26. Výroba karbidu vápnika a ostatné chemické výroby

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.27. Výroba syntetického kaučuku

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.28. Výroba kyseliny akrylovej a jej derivátov

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.1.29. Ostatné výroby organickej technológie s produkciou vyššou ako 10 t produktu ročne

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

4.2.1. Výroba a spracovanie gumy

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.2.2. Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.2.3. Výroba a spracovanie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.2.4. Výroba gleja a lepidiel

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.2.5. Výroba glazúr, frít a silikónových brúsnych materiálov

a) v prevádzkach výroby titanovej beloby nesmie pri úprave suroviny hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne vystupujúcom zo sušiarne ilmenitu a mlynského okruhu prekročiť hodnotu 50 mg/m3,

b) v odpadových plynoch z kalcinácie nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok prekročiť 300 mg/m3,

c) pri konečnej úprave produktu, t. j. mletí a triedení, nesmie v uzavretom okruhu za látkovým filtrom hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť 50 mg/m3,

d) dym zo sušiarne ilmenitu nesmie byť tmavší ako stupeň 1 pri meraní a hodnotení tmavosti dymu Ringelmannovou stupnicou s výnimkou času maximálne 10 minút pri nabiehaní sušiarne,

e) v prevádzkach výroby litoponu hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne nesmie prekročiť 100 mg/m3,

f) v prevádzkach výroby stálej beloby (blanc, fix) nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne z prevádzky sušenia pasty prekročiť hodnotu 100 mg/m3,

g) v prevádzkach výroby železitej červene sa pre obmedzenie emisií tuhých znečisťujúcich látok určuje emisný limit individuálne. Pri dehydratačných peciach zelenej skalice nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odplyne prekročiť hodnotu 300 mg/m3. Pri sušení produktu v rotačných sušiarňach nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť hodnotu 100 mg/m3. Pri procese kalcinácie, kde je odťah z kalcinácie zavedený do odlučovača inej technológie, smie byť kalcinácia v prevádzke iba pri prevádzke odlučovacieho zariadenia tejto technológie.

4.2.6. Výroba a zušľachťovanie papiera

Platia emisné limity všeobecne platné.

4.2.7. Výroba strešných izolačných materiálov a podlahových krytín

Platia emisné limity všeobecne platné.

5. Spracovanie odpadu

5.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

5.1.1. Zariadenia na spaľovanie komunálneho odpadu

5.1.1.1. Odporúčané podmienky pre konštrukciu a prevádzku zariadenia na spaľovanie komunálneho odpadu

a) Pri všetkých zariadeniach na spaľovanie komunálneho odpadu musí byť zásobník vyhotovený tak, aby v ňom bolo trvale možné udržiavať podtlak a odsávaný vzduch bol privádzaný do ohniska. Pokiaľ je spaľovacie zariadenie mimo prevádzky, musí sa vzduch zo zásobníka vzduchu odvádzať do výduchu určeného orgánom ochrany ovzdušia.

b) Všetky zariadenia na spaľovanie komunálneho odpadu musia v spaľovacom priestore za posledným prívodom vzduchu zabezpečiť dodržanie teploty najmenej 850 oC po dobu minimálne 2 s, a to pri obsahu kyslíka v spalinách vyššom ako 6 % objemových. V prípade špeciálnych spaľovacích zariadení, napr. typu pyrolýznych pecí a iných, určia podmienky spaľovania individuálne orgány ochrany ovzdušia.

c) Zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby bolo zabezpečené dostatočné zadržanie spaľovaného odpadu v spaľovacom priestore na dokonalé vyhorenie

d) Odpad možno privádzať do ohniska postupne vtedy a v takom množstve, aby sa vždy dodržali podmienky podľa písmena b).

5.1.1.2. Emisné limity pre spaľovanie komunálneho odpadu

Emisné limity pre zariadenie na spaľovanie komunálneho odpadu do výkonu 1 tony spaľovaného odpadu za hodinu včítane platia pri obsahu kyslíka v spalinách 17 %. Pri výkonoch vyšších ako 1 tona spaľovaného odpadu za hodinu platia emisné limity pre obsah kyslíka v spalinách 11 % v suchom plyne pri tlaku 101,32 kPa a teplote 0 oC.

5.1.1.2.1. Pri zariadení s výkonom do 1 tony spaľovaného odpadu za hodinu včítane nesmie hmotnostná koncentrácia znečisťujúcich látok prekročiť hodnoty:

- tuhé znečisťujúce látky50 mg/m3,
- oxid uhoľnatý100 mg/m3,
- organické zlúčeniny vyjadrené ako sumárny uhlík20 mg/m3,
- chlorovodík30 mg/m3.

5.1.1.2.2. Pri ostatných zariadeniach na spaľovanie komunálneho odpadu:

a) hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v spalinách nesmie prekročiť hodnotu 30 mg/m3,

b) hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého nesmie prekročiť hodnotu 100 mg/m3,

c) hmotnostná koncentrácia organických zlúčenín vyjadrená ako sumárny uhlík nesmie prekročiť hodnotu 20 mg/m3,

d) hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého nesmie prekročiť hodnotu 300 mg/m3. Ak nemožno túto hodnotu dosiahnuť bez odsírenia spalín, musí sa hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého obmedziť v nosnom plyne tak, že nebude vyššia ako 30 % hodnoty bez odsírenia,

e) hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka vyjadrená ako NO2 nesmie prekročiť hodnotu 350 mg/m3,

f) hmotnostná koncentrácia plynných zlúčenín chlóru uvádzaná ako chlorovodík nesmie prekročiť hodnotu 30 mg/m3,

g) hmotnostná koncentrácia plynných zlúčenín fluóru uvádzaná ako fluorovodík nesmie prekročiť hodnotu 2 mg/m3,

h) úhrnná hmotnostná koncentrácia kovov vyskytujúcich sa v spalinách v plynnej, kvapalnej a tuhej fáze nesmie prekročiť pre nasledujúce súbory prvkov tieto hodnoty:

1.ortuť, tálium, kadmiumspolu 0,2 mg/m3,
2.arzén, nikel, chróm, kobaltspolu 2,0 mh/m3,
3.olovo, meď, mangánspolu 5,0 mg/m3.

5.1.2. Zariadenia na spaľovanie zvláštneho a nebezpečného odpadu

5.1.2.1. Odporúčané podmienky pre konštrukciu a prevádzku zariadenia na spaľovanie zvláštneho, najmä nebezpečného odpadu

a) Pri všetkých zariadeniach na spaľovanie zvláštneho odpadu musí byť zásobník tuhého odpadu vyhotovený tak, aby sa v ňom mohol trvale udržiavať podtlak a odsávaný vzduch sa privádzal do ohniska. V prípade kvapalných odpadov vzdušnina odsávaná z miesta odčerpávania a odvzdušnenia nádrží musí byť zavedená do spaľovacieho priestoru. Pokiaľ je spaľovacie zariadenie mimo prevádzky, musí sa odsávaný vzduch rozptyľovať vo výške určenej orgánom ochrany ovzdušia.

b) Všetky zariadenia na spaľovanie zvláštneho odpadu musia byť vybavené dodatočným spaľovaním. V spaľovacom priestore za posledným prívodom vzduchu sa musí udržiavať taká teplota, ktorá zabezpečuje termickú a oxidačnú deštrukciu všetkých odchádzajúcich nebezpečných látok a ktorá bude najmenej 900 oC po dobu 1 s pri obsahu kyslíka najmenej 6 %. V prípade iných spaľovacích zariadení, napr. typu pyrolýznych pecí, podmienky spaľovania určia individuálne orgány ochrany ovzdušia.

Tieto podmienky určí orgán ochrany ovzdušia podľa typu technológie.

V prípade spaľovania zvláštneho odpadu obsahujúceho vysoko stabilné organické látky, napr. typu polychlórovaných bifenylov (PBC), musí sa v spaľovacom priestore za posledným prívodom vzduchu udržiavať teplota najmenej 1200 oC pri dobe zotrvávania spalín v tomto priestore najmenej 2 s.

5.1.2.2. Emisné limity pre spaľovanie zvláštneho odpadu

Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie zvláštneho odpadu bez ohľadu na výkon platia pre obsah kyslíka v spalinách 11 % v suchom plyne pri tlaku 101,32 kPa a teplote 0 oC.

a) Hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v spalinách nesmie prekročiť hodnotu 30 mg/m3.

b) Hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého v spalinách nesmie prekročiť hodnotu 100 mg/m3.

c) Hmotnostná koncentrácia organických zlúčenín vyjadrená ako sumárny uhlík nesmie prekročiť hodnotu 20 mg/m3.

d) Hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého nesmie prekročiť hodnotu 300 mg/m3.

e) Hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka vyjadrených ako NO2 nesmie prekročiť hodnotu 500 mg/m3.

f) Hmotnostná koncentrácia plynných zlúčenín chlóru vyjadrených ako chlorovodík nesmie prekročiť hodnotu 30 mg/m3.

g) Hmotnostná koncentrácia plynných zlúčenín fluóru vyjadrených ako fluorovodík nesmie prekročiť hodnotu 2 mg/m3.

h) Úhrnná koncentrácia kovov vyskytujúcich sa v spalinách v plynnej, kvapalnej a tuhej fáze nesmie prekročiť pre nasledujúce súbory prvkov tieto hodnoty.

1.ortuť, tálium, kadmiumspolu 0,2 mg/m3,
2.arzén, nikel, chróm, kobaltspolu 2,0 mh/m3,
3.olovo, meď, mangánspolu 5,0 mg/m3.

5.1.2.3. Spaľovanie odpadu v iných zariadeniach

Podmienky spaľovania odpadu v iných zariadeniach než spaľovniach určia orgány ochrany ovzdušia.

5.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

5.2.1. Čistiarne odpadových vôd

Platia emisné limity všeobecne platné.

5.2.2. Kompostárne

Platia emisné limity všeobecne platné.

5.2.3. Krematóriá

Platia emisné limity všeobecne platné.

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.1. Veľké zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. a)]

6.1.1. Veľkovýkrmne hospodárskych zvierat (projektované na kapacitu od 500 kusov hovädzieho dobytka, od 5000 kusov ošípaných a od 50 000 kusov hydiny)

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.1.2. Veterinárne asanačné zariadenia

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.1.3. Lakovne so spotrebou nad 10 t náterových materiálov ročne

6.1.3.1. Všeobecné podmienky pre konštrukciu a prevádzku zariadení lakovní

Musia sa použiť všetky technicky dostupné možnosti na obmedzenie emisií organických látok napr. použitie lakovacích systémov chudobných na riedidlá alebo bez riedidiel, nanášanie lakových vrstiev s vysokou účinnosťou a čistením odpadového vzduchu odťahovaného z nastrekovacích priestorov.

6.1.3.2. Obmedzenie celkovej emisie

Emisia organických látok v odpadovom vzduchu z celého zariadenia včítane konzervácie nesmie prekročiť pri:

- jednofarebnom lakovaní hodnotu60 mg/m2 lakovanej plochy
- metalyzačnom lakovaní hodnotu120 mg/m2 lakovanej plochy

6.1.3.3. Nastrekovacie priestory

V odpadovom vzduchu z nastrekovacích priestorov je najvyššia prípustná hmotnostná koncentrácia organických rozpúšťadiel, uvádzaná ako celkový uhlík, 50 mg/m3.

6.1.3.4. Sušiarne

a) hmotnostná koncentrácia organických látok v odpadovom vzduchu, uvádzaná ako celkový uhlík, nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/m3,

b) hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadových plynoch (čiastočky lakov) nesmie prekročiť hodnotu 3 mg/m3.

6.1.4. Garbiarne

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.1.5. Distribučné sklady pohonných látok

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.2. Stredné zdroje znečisťovania [§ 3 ods. 2 písm. b)]

6.2.1. Spracovanie dreva

a) pri všetkých technologických operáciách, pri ktorých vzniká tuhý drevový odpad, nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť hodnotu 50 mg/m3,

b) pri operáciách brúsenia pri výrobe dýh a preglejok, pri výrobe, dosiek a pri výrobe nábytku nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť hodnotu 10 mg/m3,

c) pre obmedzenie emisií organických látok pri výrobe dýh a preglejok, výrobe dosiek a výrobe nábytku sa emisné limity určia individuálne s prihliadnutím na prevádzkové podmienky.

6.2.2. Výroba plsti

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.2.3. Polygrafia

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.2.4. Depónie exkrementov hospodárskych zvierat

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.2.5. Lakovne so spotrebou do 10 t náterových materiálov ročne

6.2.5.1. Všeobecné podmienky pre konštrukciu a prevádzku zariadení lakovní

Musia sa použiť všetky technicky dostupné možnosti na obmedzenie emisií organických látok napr. použitie lakovacích systémov chudobných na riedidlá alebo bez riedidiel, nanášanie lakových vrstiev s vysokou účinnosťou a čistením odpadového vzduchu odťahovaného z nastrekovacích priestorov.

6.2.5.2. Obmedzenie celkových emisií

Emisie organických látok v odpadových plynoch z celého zariadenia včítane konzervácie nesmú prekročiť pri:

- jednofarebnom lakovaní hodnotu 60 mg/m2 lakovanej plochy

- metalyzačnom lakovaní hodnotu 120 mg/m2 lakovanej plochy

6.2.5.3. Nastrekovacie priestory

V odpadovom vzduchu z nastrekovacích priestorov je najvyššia prípustná hmotnostná koncentrácia organických rozpúšťadiel, uvádzaná ako celkový uhlík, 50 mg/m3.

6.2.5.4. Sušiarne

a) hmotnostná koncentrácia organických látok v odpadovom vzduchu, uvádzaná ako celkový uhlík, nesmie prekročiť 50 mg/m3,

b) hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom vzduchu (čiastočky lakov) nesmie prekročiť hodnotu 3 mg/m3.

6.2.6. Priemyselné odmasťovanie kovov a elektrosúčiastok organickými rozpúšťadlami

V plynoch z odmasťovacích strojov pre kovové súčiastky, v ktorých s na odmasťovanie používajú chlórované uhľovodíky, nesmie pri ich hmotnostnom toku vyššom ako 500 g/h prekročiť hmotnostná koncentrácia týchto rozpúšťadiel na výstupe odsávacieho zariadenia do ovzdušia hodnotou 100 mg/m3.

6.2.7. Čistenie textílií organickými rozpúšťadlami

V prevádzkach na čistenie odevov chlórovanými rozpúšťadlami musí byť na každom zariadení záchyt koncentrovaných pár z čistiaceho stroja. Koncentrácia pár týchto rozpúšťadiel v plynoch zo sušiarní a z pracovného prostredia nesmie pri ich hmotnostnom toku 500 g/h prekročiť hodnotu 150 mg/m3. Merná výrobná emisia, zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť hodnotu 30 g rozpúšťadiel na 1 kg čistených textílií. V prevádzkach na čistenie odevov technickým benzínom 150/200 nesmie hmotnostná koncentrácia benzínu v nosnom plyne prekročiť hodnotu 6 g/m3. Merná výrobná emisia, zistená z mesačného priemeru, nesmie prekročiť hodnotu 150 g na kilogram čistených textílií.

6.2.8. Čerpacie stanice a zariadenia na dopravu pohonných látok

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.2.9. Výkrmne hospodárskych zvierat (projektované na kapacitu od 100 do 499 kusov hovädzieho dobytka, od 500 do 4999 kusov ošípaných a od 1000 do 49 999 kusov hydiny)

Platia emisné limity všeobecne platné.

6.2.10. Výroba priemyselných krmív

Platia emisné limity všeobecne platné.

B) Emisné limity všeobecne platné

Všetky emisné limity v časti B) tejto prílohy platia pre koncentrácie vo vlhkom plyne (****) pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC.

0. Emisné limity pre hlavné znečisťujúce látky

Znečisťujúcimi látkami v tejto skupine sú:

tuhé znečisťujúce látky

oxid siričitý

oxidy dusíka

oxid uhoľnatý

a) Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky

Zdroje znečisťovania ovzdušia sa musia zdriaďovať a prevádzkovať tak, aby pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok menšom ako 2,5 kg/h hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne neprekročila hodnotu 200 mg/m3. Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok vyššom ako 2,5 kg/h nesmie hmotnostná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v nosnom plyne prekročiť hodnotu 150 mg/m3.

b) Emisný limit pre oxid siričitý

Zdroje znečisťovania ovzdušia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby pri hmotnostnom toku oxidu siričitého vyššom ako 20 kg/h hmotnostná koncentrácia oxidu siričitého v nosnom plyne neprekročila hodnotu 2500 mg/m3.

c) Emisný limit pre oxidy dusíka

Zdroje znečisťovania ovzdušia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 10 kg/h hmotnostná koncentrácia oxidov dusíka v nosnom plyne neprekročila hodnotu 500 mg/m3. Hodnoty hmotnostného toku a hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.

d) Emisný limit pre oxid uhoľnatý

Zdroje znečisťovania ovzdušia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby pri hmotnostnom toku oxidu uhoľnatého vyššom ako 5 kg/h hmotnostná koncentrácia oxidu uhoľnatého v nosnom plyne neprekročila hodnotu 800 mg/m3.

1. Emisné limity pre látky s karcinogénnym účinkom

1. podskupina azbest

benzo(a)pyrén

2-naftylamín

berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be

kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd

dibenzoantracén

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 1 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 0,2 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

2. podskupina arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As

chróm CrVi a jeho zlúčeniny

kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co

nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 10 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 2 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

3. podskupina akrylonitril

benzén

1,3-butadién

1,2-dibrómetán

epichlórhydrín

etylénoxid

hydrazín

propylénoxid

vinylchlorid

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 50 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 5 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

2. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce anorganické látky

1. podskupina ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg
tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 1 g/h nesmie byť prekročná úhrnná hmotnostná koncentrácia 0,2 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

2. podskupina selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se
telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 10 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 2 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

3. podskupina antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb

cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn

fluoridy vyjadrené ako F-

chróm (okrem CrVI) vyjadrené ako Cr

kyanidy vyjadrené ako CN-

mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn

meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu

olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb

vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V

zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 50 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 5 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

3. Emisné limity pre plynné znečisťujúce anorganické látky

1. podskupina stibín (antimonovodík)

arzín (arzenovodík)

fosfín (fosforovodík)

fosgén

chlórkyán

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 10 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 2 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

2. podskupina bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr

fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

chlór

kyanovodík

sulfan (sírovodík)

silné aromatické kyseliny vyjadrené ako H

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 100 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 10 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

3. podskupina amoniak
anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCL

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 500 g/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 50 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

4. Emisné limity pre organické plyny a pary

1. podskupina acetaldehyd

anilín

benzylchlorid

dietylamín

1,2-dichlóretán

dichlóretylén

dimetylamín

etanolamín

etylakrylát

fenol

formaldehyd

krezoly

kyselina akrylová

kyselina mravčia

markaptány

metylakrylát

metylamín

nitrobenzén

nitrofenoly

nitrokrezoly

nitrotoluén

pyridín

sírouhlík

tetrachlóretán

tetrachlóretylén

tetrachlórmetán

tioétery

toluidín

trichlórmetán

trichlóretylén

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 0,1 kg/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 20 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

2. podskupina benzaldehyd

butylaldehyd

1,4-dichlórbenzén

1,1-dichlóretán

etylbenzén

furfural

chlórbenzén

2-chloroprén

2-chlórpropán

izopropylbenzén

kyselina octová

metylacetát

metylmetakrylát

1-metylnaftalén

2-metylnaftalén

naftalén

styrén

toluén

1,1,1-trichlóretán

vinylacetát

xylén

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 2 kg/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 100 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

3. podskupina acetón

alkylalkoholy

bifenyl

2-butanón

butylacetát

dibutyléter

dietyléter

difenyléter

dichlórdifluórmetán

1,2-dichlóretylén

dichlórmetán

diizopropyléter

dimetyléter

etylacetát

etylénglykol

4-hydroxy-4-etyl-2-pentanón

chlóretán

metylester kyseliny benzoovej

4-metyl-2-pentanol

N-metylpyrolidón

olefíny s výnimkou 1,3-butadiénu

parafíny s výnimkou metánu

trichlórfluórmetán

Pri hmotnostnom toku emisií všetkých týchto znečisťujúcich látok vyššom ako 3 kg/h nesmie byť prekročená úhrnná hmotnostná koncentrácia 150 mg/m3 týchto znečisťujúcich látok v nosnom plyne.

5. Emisné limity pre tmavosť dymu

Najvyššia prípustná tmavosť dymu je optická vlastnosť dymu vyvolaná pohlcovaním svetla v dymovej vlečke vystupujúcej z komína. Vyjadruje sa v stupňoch podľa Ringelmanna v dymovej vlečke (stupne 0-5). Tmavosť dymu možno tiež vyjadriť na stupni podľa Bacharacha (0-9) alebo meraním opacity (%), ktoré sa merajú v dymovode.

Najvyššia prípustná tmavosť dymu vypúšťaného zo spaľovacieho procesu je všeobecne daná týmito emisnými limitmi:

a) Pri spaľovaní palív nesmie byť odchádzajúci dym tmavší ako 2. stupeň pri meraní a hodnotení Ringelmannovou stupnicou a zmeraná hodnota opacity nesmie byť vyššia ako 40 %. Výnimočne môže byť dym tmavší ako tieto hodnoty po dobu rozkurovania zariadenia zo studeného stavu v trvaní maximálne 30 minút, pokiaľ pasport kotla neustanovuje inak. Ani vtedy však nesmie byť dym tmavší než zodpovedá stupňu 3. Ringelmannovej stupnice alebo hodnote 60 % opacity. Toto opatrenie neplatí pre novopostavené kotly uvedené do prevádzky po 1. 1. 1994.

b) Pri spaľovaní kvapalných palív sa musí proces viesť tak, aby sa okrem podmienok ustanovených v predchádzajúcom odseku nezistila pri kontrole obsahu sadzí meraním tmavosti škvŕn na filtri z odsatej vzorky podľa Bacharacha vyššia hodnota než zodpovedá 4. stupňu Bacharachovej stupnice pri žiadnom z troch po sebe vykonaných testov a stupňu 3. aspoň pri dvoch z troch vykonaných testov. Pri rozkurovaní zariadenia zo studeného stavu sa kontrola tmavosti dymu Bacharachovým testom nerobí.
Spôsob určenia tmavosti dymu je daný osobitným predpisom.

Všeobecné podmienky pre prevádzku zariadení

Všetky emisné limity uvedené v skupinách 1. - 4. platia pre koncentrácie vo vlhkom plyne pri normálnych podmienkach 101,32 kPa a 0 oC.

IV. Príloha č. 5 sa vypúšťa.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.


Minister - predseda

Federálneho výboru pre životné prostredie:

Ing. Vavroušek CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

(*) - Ustanovené emisné limity sa vzťahujú aj na rovnaké zariadenia okrem palivovo-energetického priemyslu.

(**) - Drevovým odpadom sa rozumejú nekontaminované formy drevovej hmoty napr. štiepky, kôra, piliny.

(***) - Prikurovaním sa rozumie dodatočné spaľovanie paliva v horáku kotla, pokiaľ jeho tepelný príkon neprekročí 20 % tepelného príkonu plynovej turbíny.

(****) Mieni sa taká vlhkosť plynu, ktoré vyplýva z procesu technológie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.