Opatrenie č. p1/c29/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992
Účinnosť od 01.04.1992

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 28. februára 1992,

ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Štátna banka česko-slovenská podľa § 41 písm. b) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Za účelom vytvorenia podkladov pre zostavenie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na základe systému členenia a kódovania finančných transakcií (inkás a platieb) ustanovujú sa platobné tituly pre inkasá a platby v cudzej mene (ďalej len „platobné tituly“) pre platby devízových tuzemcov devízovým cudzozemcom v cudzej mene (ďalej len „platby“), pre inkasá devízových tuzemcov od devízových cudzozemcov (ďalej len „inkasá“) a pre prevody cudzej meny medzi devízovými tuzemcami.

(2) Devízoví tuzemci sú povinní pri rokovaní s príslušnou bankou používať platobné tituly podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

(3) Devízové banky kontrolujú správnosť používania platobných titulov.

§ 2

Osobitné predpisy ustanovujú, v ktorých prípadoch sa vyžaduje devízové povolenie.1)


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.


PLATOBNÉ TITULY

SKUPINA 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa týka dovozov a vývozov tovaru (včítane nemonetárneho zlata) a dlhodobého prenájmu (nad 12 mesiacov).

110 VÝVOZ TOVARU - inkasá za tovar v dojednanej parite (včítane platieb vopred a úrokov zahrnutých v cene tovaru) znížené o korigujúce položky (vratky, odpisy, storná ap.). Cena tovaru zahŕňa zahraničné priame obchodné náklady (prepravné, skladné, poistné, provízie, montážne náklady a i.). Do tohto platobného titulu sa zahŕňa dlhodobý prenájom, ale nezahŕňa sa reexport.

120 DOVOZ TOVARU - platby za tovar v dojednanej parite (včítane akontácií, platieb vopred a úrokov zahrnutých v cene tovaru) znížené o korigujúce položky (vratky, odpisy, storná ap.). Do tohto platobného titulu sa zahŕňa dlhodobý prenájom, ale nezahŕňa sa reexport.

130 REEXPORT - inkasá a platby za tovar, ktorý sa získal a opäť odpredal a prekročil hranice štátu, v ktorom sídli dočasný vlastník tovaru.

SKUPINA 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 „dopravné služby“ sa týka dopravných služieb súvisiacich s pohybom tovaru a prepravou osôb.

Časť skupiny 2 „cestovný ruch“ sa týka inkás a platieb v súvislosti s nákupom a predajom devízových prostriedkov od fyzických a právnických osôb a všetkých devízových príjmov a výdavkov cestovných kancelárií a ostatných subjektov pôsobiacich v oblasti zahraničného cestovného ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA - týka sa platieb v súvislosti s dopravou tovaru (včítane poplatkov za prekladanie tovaru na hranici, uskladnenie, balenie, prebaľovanie, manipulácie atď.).

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby v súvislosti s prepravou tovaru na železnici.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby v súvislosti s námornou dopravou tovaru.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby v súvislosti s leteckou dopravou tovaru.

225 OSTATNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA - zahŕňa inkasá a platby za ostatné druhy nákladnej dopravy (t. j. napr. riečna, kamiónová, špedícia a pod., okrem železničnej, námornej a leteckej).

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT - inkasá a platby v súvislosti s prepravou zahraničného tovaru po železnici cez územie ČSFR.

235 POTRUBNÝ TRANZIT - inkasá a platby v súvislosti s tranzitom tovaru potrubím cez územie ČSFR.

OSOBNÁ DOPRAVA - týka sa inkás a platieb v súvislosti s prepravou osôb, t. j. poplatky za cestovné, batožiny, nadváhu batožín a pod.

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ - inkasá a platby v súvislosti s prepravou osôb železničnou dopravou.

242 NÁMORNÁ OSOBNÁ - inkasá a platby v súvislosti s prepravou osôb námornou dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ - inkasá a platby v súvislosti s prepravou osôb leteckou dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA - zahŕňa inkasá a platby za ostatné druhy osobnej dopravy (t. j. napr. riečna, autobusová a pod., okrem železničnej, námornej a leteckej).

255 PRÍSTAVNÉ, LETISKOVÉ A OSTATNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY - zahŕňa inkasá a platby za prístavné a letiskové poplatky, náklady na opravy a údržbu, poplatky za strážnu službu, službu lodivoda, za navádzacie služby, nájmy nosičov, poplatky za záchranné operácie a tovar obstarávaný pre dopravné prostriedky, ako sú palivo, potraviny, zásoby a prevádzkový materiál a ďalšie druhy dopravných služieb.

CESTOVNÝ RUCH

260 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA - AKTÍVNA - zahŕňa nákup a prípadné vratky devízových prostriedkov v zmenárňach bánk od fyzických osôb (včítane zahraničných študentov).

265 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA - PASÍVNA - zahŕňa predaj a prípadné vratky devízových prostriedkov v zmenárňach bánk fyzickým osobám.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA - AKTÍVNA - zahŕňa príjmy a prípadné výdavky devízových prostriedkov osôb zaoberajúcich sa činnosťou súvisiacou s cestovným ruchom (cestovné kancelárie, hotely a pod.). Tento platobný titul obsahuje organizované cesty devízových cudzozemcov do ČSFR.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA - PASÍVNA - zahŕňa výdavky a prípadné príjmy devízových prostriedkov od osôb zaoberajúcich sa činnosťou súvisiacou s cestovným ruchom (cestovné kancelárie, hotely a pod.). Tento platobný titul obsahuje organizované cesty do zahraničia.

280 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY - zahŕňa predaj a prípadné vratky devízových prostriedkov v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami devízových tuzemcov a devízových cudzozemcov do zahraničia, ktoré uhrádzajú devízoví tuzemci.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE - inkasá a platby v súvislosti s nákupom alebo predajom devízových prostriedkov od mimobankových zmenární.

SKUPINA 3 INÉ SLUŽBY A PRÍJMY

Skupina 3 sa týka špecifikovaných transakcií medzi devízovými tuzemcami a devízovými cudzozemcami.

310 SPOJOVÉ SLUŽBY - zahŕňa príjmy a výdavky za poštovú službu, káblové, telefonické a telekomunikačné služby (včítane rozhlasového a televízneho vysielania).

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE - zahŕňa príjmy a výdavky spojené so stavebnými a montážnymi prácami (s výnimkou montážnych nákladov zahrnutých v cene tovaru).

320 OBCHODNÝ PREDAJ - inkasá a platby za tovar, ktorý sa získal a opäť odpredal a neprekročil hranice štátu, kde sídli dočasný vlastník tovaru.

325 SPRACOVANIE A OPRAVY - inkasá a platby za zhodnotenie a opravy tovaru vlastneného subjektom iného štátu.

330 POISTENIE - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti so všetkými druhmi poistení, okrem poistenia zahrnutého v cene vyvážaného tovaru, a ďalej zahŕňa inkasá a platby za všetky náhrady škôd.

335 FINANČNÉ SLUŽBY - zahŕňa inkasá a platby za finančné služby bánk a iných finančných inštitúcií (napr. náklady a výnosy bankového styku, okrem úrokov).

340 REKLAMA - zahŕňa inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu.

345 PRÁVNE ÚČTOVNÉ A MANAŽÉRSKE PORADENSTVO - zahŕňa inkasá a platby za poskytnutie právnych, účtovných, audítorských a manažérskych služieb.

350 PRENÁJOM - zahŕňa inkasá a platby za prenájom strojov, zariadení, nehnuteľností, filmov, zvukových a obrazových záznamov a iných hmotných majetkov, včítane prenájmu formou leasingu na dobu kratšiu ako 12 mesiacov (dlhodobý prenájom sa zahŕňa do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ - inkasá a platby súvisiace s poskytovaním služieb v oblasti výskumu a vývoja.

360 LICENCIE, PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - inkasá a platby za predané alebo zakúpené licencie, patenty, ochranné známky a pod.

370 VLÁDNE VÝDAVKY - zahŕňa prevody a prípadné vratky devízových prostriedkov v súvislosti s vládnymi výdavkami, včítane výdavkov čs. diplomatických a konzulárnych zastúpení v cudzine.

372 VLÁDNE PRÍJMY - zahŕňa prevody a prípadné vratky devízových prostriedkov v súvislosti s vládnymi príjmami včítane prevodu devízových prostriedkov diplomatickým a konzulárnym zastúpeniam cudzích štátov v ČSFR.

375 REPREZENTÁCIA - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s prevodmi devízových prostriedkov ostatným reprezentáciám (okrem diplomatických a konzulárnych zastúpení).

380 INÉ SLUŽBY - zahŕňa inkasá a platby za ostatné neuvedené služby ako napr. odborné expertízy, sprostredkovacie služby, provízie, výdavky v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a pod.

390 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 3.

SKUPINA 4 KOMPENZÁCIA PRACOVNÍKOV

410 KOMPENZÁCIA PRACOVNÍKOV - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s prevodmi miezd, platov a iných odmien, ktoré získavajú fyzické osoby v cudzej ekonomike, počas pracovného pobytu v zahraničí.

SKUPINA 5 INVESTIČNÉ PRÍJMY

Skupina 5 sa týka výnosov získaných z vlastníctva zahraničných finančných aktív.

510 DIVIDENDY - zahŕňa inkasá a platby súvisiace s prevodom podielu na zisku priamej investície, určeného na rozdelenie, a prevody výnosov portfóliových investícií.

520 PREVOD ZISKU URČENÉHO NA REINVESTOVANIE - zahŕňa inkasá a platby súvisiace s prevodom podielu na zisku priamej investície, určeného na reinvestovanie.

530 ÚROKY - zahŕňa všetky inkasové a platené úroky, okrem úrokov z vládnych úverov a úrokov zahrnutých v cene tovaru.

540 ÚROKY Z VLÁDNYCH ÚVEROV - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s úrokmi z vládnych úverov.

550 OSTATNÉ VÝNOSY Z MAJETKU - inkasá a platby vyplývajúce z výnosu zo stálych aktív (napr. nájomné z budov, pachtovné a pod.).

590 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky tejto skupiny.

SKUPINA 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka poskytovania ekonomickej hodnoty bez dostania protihodnoty od príjemcu.

610 PREVODY - inkasá a platby v súvislosti s prevodmi prostriedkov bez poskytnutia protihodnoty; zahŕňa napr. penzie, výživné, dedičstvo, vená, prevody vysťahovalcom, podpory a dary fyzickým osobám a ďalšie poplatky.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU - inkasá a platby v súvislosti s povinnými príspevkami medzinárodným organizáciám z rozpočtu federácie a z rozpočtov príslušných republík.

625 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČTU - inkasá a platby v súvislosti s povinnými príspevkami medzinárodným organizáciám mimo rozpočtu federácie a mimo rozpočtov príslušných republík.

630 BEZPLATNÁ POMOC - inkasá a platby v súvislosti s dobrovoľnými príspevkami medzinárodným i nevládnym inštitúciám, poskytnutými finančnými darmi, bezplatnou pomocou, poskytnutými subvenciami, štipendiami a ďalšími formami finančnej pomoci.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 6.

SKUPINA 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií so všetkými finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

710 AKCIE - zahŕňa inkasá a platby za nákup a predaj akcií alebo kmeňového kapitálu, ktorý nemá charakter priamej investície, v zahraničí devízovým tuzemcom. Ide teda o portfóliovú investíciu, t. j. takú, keď podiel investora nepresiahne 10 % kmeňového imania podniku.

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE - zahŕňa inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných cenných papierov s výnimkou akcií (t. j. obligácie, bondy a i.).

730 KMEŇOVÝ KAPITÁL V ZAHRANIČÍ - zahŕňa inkasá a platby za nákup a predaj akcií alebo kmeňového kapitálu, ktorý má charakter priamej investície, v zahraničí devízovým tuzemcom. Ide o priamu investíciu, t. j. takú, keď podiel investora presiahne alebo sa rovná 10 % kmeňového kapitálu podniku.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s nákupom alebo predajom nehnuteľností v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ PÔŽIČKY KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s čerpaním a splácaním pôžičiek poskytnutých do zahraničia na dobu kratšiu ako 1 rok včítane.

742 POSKYTNUTÉ PÔŽIČKY STREDNO A DLHODOBÉ - ČERPANIE - platby v súvislosti s čerpaním pôžičiek poskytnutých do zahraničia na dobu dlhšiu ako 1 rok.

745 POSKYTNUTÉ PÔŽIČKY STREDNO A DLHODOBÉ - SPLÁCANIE - inkasá v súvislosti so splácaním pôžičiek poskytnutých do zahraničia na dobu dlhšiu ako 1 rok.

748 POSKYTNUTÉ VLÁDNE ÚVERY - SPLÁCANIE - inkasá v súvislosti so splácaním vládnych úverov poskytnutých do zahraničia.

750 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s úložkami a výbermi z vkladov devízových tuzemcov uložených v zahraničí a termínovaných do 1 roka včítane.

755 VKLADY STREDNO A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s úložkami a výbermi z vkladov devízových tuzemcov uložených v zahraničí a termínovaných nad 1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE, SWAPOVÉ A ĎALŠIE OPERÁCIE - inkasá a platby v súvislosti s uskutočňovaním ziskových a ďalších transakcií s devízami a zlatom.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH - inkasá a platby v súvislosti s vyrovnaním členských podielov v medzinárodných organizáciách.

780 OSTATNÉ FINANČNÉ AKTÍVA - zahŕňa inkasá a platby za transakcie s ostatnými neuvedenými finančnými aktívami.

790 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky tejto skupiny.

SKUPINA 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií so všetkými finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

810 AKCIE - zahŕňa inkasá a platby za nákup a predaj akcií alebo kmeňového kapitálu, ktorý nemá charakter priamej investície. Ide teda o portfóliovú investíciu, t. j. takú, keď podiel investora nepresiahne 10 % kmeňového imania podniku.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE - zahŕňa inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských cenných papierov, v tuzemsku devízovým cudzozemcom, s výnimkou akcií (t. j. obligácie, bondy a i.).

830 KMEŇOVÝ KAPITÁL V TUZEMSKU - zahŕňa inkasá a platby za nákup a predaj akcií alebo kmeňového kapitálu, ktorý má charakter priamej investície, v tuzemsku devízovým cudzozemcom. Ide o priamu investíciu, t. j. takú, keď podiel investora presiahne alebo sa rovná 10 % kmeňového kapitálu podniku.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s nákupom alebo predajom nehnuteľností v tuzemsku devízovým cudzozemcom.

838 ÚČASŤ NA VEĽKEJ A MALEJ PRIVATIZÁCII - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s účasťou devízových cudzozemcov v privatizácii v ČSFR.

840 PRIJATÉ PÔŽIČKY KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s čerpaním a splácaním pôžičiek prijatých zo zahraničia na dobu kratšiu ako 1 rok včítane.

842 PRIJATÉ PÔŽIČKY STREDNO A DLHODOBÉ - ČERPANIE - inkasá v súvislosti s čerpaním pôžičiek prijatých zo zahraničia na dobu dlhšiu ako 1 rok.

845 PRIJATÉ PÔŽIČKY STREDNO A DLHODOBÉ - SPLÁCANIE - platby v súvislosti so splácaním pôžičiek prijatých zo zahraničia na dobu dlhšiu ako 1 rok.

848 PRIJATÉ VLÁDNE ÚVERY - SPLÁCANIE - platby v súvislosti so splácaním vládnych úverov prijatých zo zahraničia.

850 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s úložkami a výbermi devízových cudzozemcov z vkladov promptných a termínovaných do 1 roka včítane uložených v tuzemských bankách.

855 VKLADY STREDNO A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s úložkami a výbermi devízových cudzozemcov z termínovaných vkladov nad 1 rok uložených v tuzemských bankách.

880 OSTATNÉ FINANČNÉ PASÍVA - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s transakciami s ostatnými neuvedenými finančnými pasívami.

890 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky tejto skupiny.

SKUPINA 9 PREVODY MEDZI ÚČTAMI TUZEMSKÝCH SUBJEKTOV

Skupina 9 sa týka devízových transakcií medzi devízovými tuzemcami. Zahŕňa všetky prevody devíz medzi tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientami - devízovými tuzemcami.

910 PREVODY VNÚTRI BANKY - zahŕňa inkasá aplatby v súvislosti s prevodmi medzi pobočkami a centrálou jednej banky alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky.

920 PREVODY MEDZI BANKAMI - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s prevodmi fondov medzi bankami (okrem prevodov súvisiacich s centrálnym devízovým zdrojom - platobný titul 950) a prevody vládnych úverov (platobný titul 960).

930 PREVODY - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s prevodmi devízových prostriedkov medzi bankou a devízovým tuzemcom, ktorý nie je bankou, (okrem vkladov a výberov uskutočňovaných na devízových účtoch fyzických osôb - platobný titul 940).

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z devízových účtov fyzických osôb.

950 CENTRÁLNY DEVÍZOVÝ ZDROJ - zahŕňa inkasá a platby v súvislosti s centrálnym devízovým zdrojom.

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV - zahŕňa prevody devízových prostriedkov medzi devízovými tuzemcami v súvislosti s čerpaním alebo splácaním vládnych úverov.

990 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky tejto skupiny.

Poznámky pod čiarou

1) Devízový zákon č. 528/1990 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej č. 583/1990 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.