Vyhláška č. 88/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Čiastka 22/1992
Platnosť od 24.03.1992 do31.12.2001
Účinnosť od 24.03.1992 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. februára 1992

o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa mení takto:

1. Úvodná veta znie

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:“.

2. V § 1 ods. 1 sa slová „Slovenská poisťovňa, štátny podnik“, nahradzujú slovami „Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť“.

3. V § 1 ods. 2 sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „fyzická a“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dančo v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.