Zákon č. 81/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

(v znení č. 442/2003 Z. z.)

Čiastka 20/1992
Platnosť od 10.03.1992 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2008
Zrušený 385/2008 Z. z.

81

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. januára 1992

o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky (ďalej len „tlačová kancelária“) so sídlom v Bratislave.

§ 2

(1) Tlačová kancelária je spravodajská informačná agentúra Slovenskej republiky.

(2) Tlačová kancelária je príspevková organizácia, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tlačová kancelária sa zapisuje do obchodného registra; podnikateľskú činnosť vykonáva v rámci svojej pôsobnosti. Môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní obchodných spoločností.

§ 3

(1) Tlačová kancelária zabezpečuje slovné a obrazové spravodajstvo, ktoré spolu so spravodajstvom iných agentúr na základe zmlúv dodáva periodickej tlači, rozhlasom, televíziám a ďalším právnickým a fyzickým osobám v Slovenskej republike i mimo jej územia.

(2) Tlačová kancelária okrem úloh podľa odseku 1

a) vydáva v plnom znení vyhlásenia ústredných štátnych orgánov Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, ak ju o to požiadajú;

b) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátnych organizácií a ústavných činiteľov Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, ak ju o to požiadajú;

c) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach štátnych orgánov Slovenskej republiky a ich poradných orgánov na požiadanie príslušného ústredného štátneho orgánu a o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach orgánov štátnych organizácií pôsobiacich v Slovenskej republike na požiadanie ústredného orgánu týchto organizácií.

§ 4

Tlačová kancelária zriaďuje na plnenie svojich úloh odbočky, spravodajcov a spolupracovníkov v tuzemsku i v zahraničí v rozsahu, ktorý určuje jej štatút.

§ 5

(1) Za činnosť tlačovej kancelárie zodpovedá generálny riaditeľ tlačovej kancelárie (ďalej len „generálny riaditeľ“).

(2) Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(3) Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej kancelárie, zastupuje tlačovú kanceláriu navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.

§ 6

(1) Zásady vnútorného usporiadania a hospodárenia tlačovej kancelárie upraví štatút, ktorý na návrh generálneho riaditeľa schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(2) Generálny riaditeľ vydá v súlade so štatútom tlačovej kancelárie organizačný a prevádzkový poriadok tlačovej kancelárie.

§ 7

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku na tlačovú kanceláriu podľa tohto zákona.

(2) Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na tlačovú kanceláriu sa vykoná podľa osobitných predpisov1) do troch mesiacov od zriadenia tlačovej kancelárie.

§ 8

(1) Tlačová kancelária používa skratku „TK SR“.

(2) Po vykonaní ustanovení § 7 najneskôr od 1. januára 1994 sa Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky nazýva Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slovakia a príslušne sa upravujú ustanovenia tohto zákona.

§ 9

Do vymenovania generálneho riaditeľa podľa § 5 ods. 2 plní úlohy generálneho riaditeľa podľa tohto zákona doterajší riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku.


§ 10

(1) Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1965 Zb. o pôsobnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku.

(2) Zrušuje sa ustanovenie § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku a jej riaditeľa.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.