Vyhláška č. 613/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek

Čiastka 125/1992
Platnosť od 31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH

613

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 8. prosince 1992,

kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek

Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky podle § 17 odst. 1 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, stanoví:


§ 1

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, jehož součástí je i ocenění vlivu některých faktorů na hospodářské využití uvedených pozemků (dále jen „seznam") je uveden v příloze1) která je součástí této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Seznam je uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydána jako zvláštní publikace SEVT, a. s. Praha).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené