Zákon č. 597/1992 Zb.Zákon o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie

(v znení č. 308/2000 Z. z.(nepriamo), 167/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 121/1992
Platnosť od 23.12.1992
Účinnosť od 01.06.2008

597

ZÁKON

z 2. decembra 1992

o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

(1) Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenský rozhlas.

(2) Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenská televízia.

(3) Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenská tlačová kancelária.

§ 2

(1) Nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, majetkové a iné práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy a iné práva a záväzky Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na území Českej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na Českú republiku, pokiaľ zákon Českej národnej rady neustanoví inak.

(2) Nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, majetkové a iné práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskému rozhlasu, Česko-slovenskej televízii a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy a iné práva a záväzky Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na území Slovenskej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na Slovenskú republiku, pokiaľ zákon Národnej rady Slovenskej republiky neustanoví inak.

(3) Majetkové práva nehmotnej povahy sa prevádzajú na základe zmluvy podľa osobitných predpisov.1)

(4) Pri majetku, pri ktorom nemožno uplatniť hľadisko uvedené v odsekoch 1 až 3, sa pri delení majetku Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie použije hľadisko zodpovedajúce v zásade podielu počtu obyvateľstva Českej republiky a Slovenskej republiky, podľa ktorého prechádza majetok na Českú republiku a na Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.

§ 3

(1) Organizácie uvedené v § 1 nemôžu okrem obvyklého hospodárenia uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku, ku ktorému im prislúcha práva hospodárenia.2)

(2) Organizácie uvedené v § 1 môžu uzavierať nájomné a iné zmluvy o užívaní majetku, ku ktorému im prislúcha právo hospodárenia, len na dobu do dňa prechodu tohto majetku na organizácie určené zákonmi Českej národnej rady alebo zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky. Nájomné zmluvy uzavreté na dlhšiu dobu než k 31. decembru 1992 strácajú po 31. decembri 1992 platnosť.

(3) Výnimky z ustanovenia odseku 1 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.


Čl. III

Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušujú:

1. zákon č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase;

2. zákon č. 18/1964 Zb. o Československej televízii;

3. zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii;

4. § 4 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov v znení neskorších predpisov;

6. zákon č. 310/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Napr. zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).

2) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.