575

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 6. marca 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 19. septembra 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Preambula

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Dánske kráľovstvo, ďalej len „zmluvné strany“,

vedené prianím vytvoriť výhodné podmienky pre investície v oboch štátoch a posilniť spoluprácu medzi súkromnými podnikmi s cieľom podpory produktívneho využitia zdrojov,

uznávajúc, že spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie s investíciami na základe vzájomnosti poslúži tomuto cieľu,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto Dohody:

(1) Pojem „investície“ zahŕňa všetky druhy majetkových hodnôt investovaných investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súvislosti s ekonomickou aktivitou a získaných na účely vytvárania trvalých ekonomických vzťahov vo forme spoločnosti alebo v inej forme včítane spoločných podnikov za podmienky, že investícia bola uskutočnená v súlade so zákonmi a predpismi druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä:

i) hnuteľný a nehnuteľný majetok a všetky ostatné vecné práva ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a obdobné práva;

ii) akcie, obligácie alebo akékoľvek iné formy účasti na spoločnostiach;

iii) reinvestované výnosy, peňažné pohľadávky alebo iné práva vzťahujúce sa na služby majúce finančnú hodnotu;

iv) autorské práva, priemyselné vlastnícke práva (ako sú patenty, úžitkové vzory, priemyselné obchodné názvy, označenia pôvodu), know-how a good-will;

v) obchodné koncesie udelené na základe zákona alebo na základe zmluvy, ak to povoľuje zákon, včítane koncesií na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov;

vi) tovar, ktorý je na základe leasingovej zmluvy daný do dispozície nájomcu na území jednej zmluvnej strany prenajímateľnom, ktorý je občanom druhej zmluvnej strany alebo právnickou osobou majúcou sídlo v tejto zmluvnej strane, sa bude považovať za investíciu.

(2) Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investície a najmä zahŕňajúce zisk, úrok, prírastky kapitálu, dividendy, licenčné a iné poplatky.

Také sumy, a v prípade reinvestícií sumy plynúce z reinvestícií, budú požívať rovnakú ochranu ako investície.

(3) Pojem „investor“ znamená s ohľadom na každú zmluvnú stranu:

a) Fyzické osoby majúce štatút občana jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom.

b) Každý subjekt zriadený v súlade s právnym poriadkom tejto zmluvnej strany a uznaný týmto právnym poriadkom za právnickú osobu, ako spoločnosti, firmy, združenia, rozvojové finančné inštitúcie, nadácie a obdobné subjekty bez ohľadu na to, či ich zodpovednosť je obmedzená, a bez ohľadu na to, či ich činnosť je zameraná na dosahovanie zisku.

(4) Pojem „územie“ znamená s ohľadom na každú zmluvnú stranu územie pod jej zvrchovanosťou a more a podmorské územia, nad ktorými zmluvná strana vykonáva v súlade s medzinárodným právom zvrchovanosť, suverénne práva alebo jurisdikciu.

S ohľadom na článok 14 sa táto Dohoda nebude vzťahovať na Faerské ostrovy a Grónsko.

(5) Pojem „bez zdržania“ sa bude považovať za splnený, ak sa prevod uskutoční v lehote, ktorá sa normálne požaduje na základe medzinárodných finančných zvyklostí, a v žiadnom prípade nie neskôr ako za tri mesiace.

Článok 2

Podpora investícií

Každá zmluvná strana umožní v súlade so svojimi zákonmi a predpismi investície uskutočnené investorom druhej zmluvnej strany a bude také investície všemožne podporovať včítane uľahčenia zriaďovania zastupiteľských kancelárií.

Článok 3

Ochrana investícií

(1) Investíciám uskutočneným investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa poskytne v každej dobe spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie a budú požívať plnú ochranu a bezpečnosť. Žiadna zmluvná strana nebude akýmkoľvek spôsobom bezdôvodnými alebo diskriminačnými opatreniami na svojom území znemožňovať správu, udržiavanie, používanie a využívanie investícií a nakladanie s investíciami uskutočnenými investormi druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana bude dodržiavať všetky záväzky, ktoré jej vo vzťahu k investíciám uskutočneným investormi druhej zmluvnej strany vzniknú.

(2) Žiadna zmluvná strana nebude na svojom území podrobovať investície uskutočnené investormi druhej zmluvnej strany, ako aj výnosy z takých investícií, zaobchádzaniu menej priaznivému, než poskytuje investíciám alebo výnosom z investícií svojich vlastných investorov alebo investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, a to podľa toho, ktoré zaobchádzanie je z hľadiska investora výhodnejšie.

(3) Žiadna zmluvná strana nebude na svojom území podrobovať investorov druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o správu, udržiavanie, používanie a využívanie ich investícií a nakladanie s ich investíciami alebo s výnosmi z nich, zaobchádzaniu menej priaznivému, než poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom z ktoréhokoľvek tretieho štátu, a to podľa toho, ktoré zaobchádzanie je z hľadiska investora výhodnejšie.

Článok 4

Výnimky

(1) Ustanovenia tejto Dohody upravujúce poskytnutie zaobchádzania nie menej priaznivého, než sa poskytuje investorom jednej zmluvnej strany alebo investorom z ktoréhokoľvek tretieho štátu, nemožno vykladať ako záväzok jednej zmluvnej strany rozšíriť na investorov druhej zmluvnej strany prospech vyplývajúci z akéhokoľvek zaobchádzania, výhody alebo výsady, ktoré vyplývajú:

a) z akejkoľvek existujúcej alebo budúcej colnej únie, regionálnej ekonomickej organizácie alebo podobnej medzinárodnej dohody, ktorej účastníkom sa ktorákoľvek zmluvná strana stala alebo stane;

b) z akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dojednania vzťahujúceho sa výlučne alebo prevažne na zdanenie.

(2) Ustanovenie odseku 1 článku 7 tejto Dohody nebude na ujmu právu ktorejkoľvek zmluvnej strany prijať ochranné opatrenia vzťahujúce sa na pohyb kapitálu, pokiaľ sa také opatrenia prijímajú v súlade s mnohostrannými dohodami, ktorých účastníkom sa ktorákoľvek zmluvná strana stala alebo stane.

Článok 5

Vyvlastnenie a odškodnenie

Investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany nebudú na území druhej zmluvnej strany znárodnené, vyvlastnené alebo podrobené opatreniam s účinkom podobným znárodneniu alebo vyvlastneniu (ďalej len „vyvlastnenie“), s výnimkou prípadov zákonom ustanoveného verejného záujmu vzťahujúceho sa na vnútorné potreby vyvlastňujúcej strany na princípe nediskriminácie a proti okamžitému, primeranému a účinnému odškodneniu. Odškodnenie bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred jej vyvlastnením alebo pred tým, než budúce vyvlastnenie vošlo vo všeobecnú známosť, vykoná sa bez meškania a bude zahŕňať úrok zodpovedajúci bežnej úrokovej sadzbe za obdobie do dátumu zaplatenia, uskutoční sa vo voľne zameniteľnej mene a bude voľne prevoditeľné. Ustanovenia právnych predpisov poskytnú dotknutému investorovi v súlade s princípmi ustanovenými týmto článkom cestou riadneho právneho postupu platného na území zmluvnej strany, ktorá vykonala vyvlastnenie, právo na okamžité preskúmanie zákonnosti opatrenia uskutočneného vo vzťahu k investícii, ako aj preskúmanie správnosti jej ocenenia.

Článok 6

Náhrada strát

Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície na území druhej zmluvnej strany utrpia straty v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, revolúcie, výnimočného stavu, povstania, vzbury alebo nepokojov na území druhej zmluvnej strany, poskytne druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o náhradu, odškodnenie, kompenzáciu alebo iné urovnanie, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než poskytne svojim vlastným investorom alebo investorom z ktoréhokoľvek tretieho štátu, a to podľa toho, ktoré zaobchádzanie je z hľadiska investora výhodnejšie. Platby vyplývajúce z ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku budú voľne prevoditeľné, uskutočnia sa bez meškania a budú zahŕňať úrok zodpovedajúci bežnej úrokovej miere za obdobie do dňa vykonania platby a budú realizovateľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 7

Repatriácie a transfer kapitálu a výnosov

(1) Každá zmluvná strana umožní bez meškania prevod

a) vloženého kapitálu alebo výnosu úplnej alebo čiastočnej likvidácie alebo scudzenia investície;

b) realizovaných výnosov;

c) platieb uskutočňovaných za účelom splatenia úverov vložených do investície, ako aj splatných úrokov;

d) potvrdené časti zárobkov cudzích štátnych príslušníkov, ktorým sa povolilo pracovať v investícii uskutočnenej investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany.

(2) Menové prevody podľa článkov 5 a 6 a odseku 1 tohto článku budú vykonané vo voľne zameniteľnej mene, v ktorej sa investícia uskutočnila, alebo pokiaľ s tým investor súhlasí, v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene oficiálnym devízovým kurzom platným v deň prevodu.

Článok 8

Postúpenie práv

Ak jedna zmluvná strana alebo ňou splnomocnená agentúra vykoná na základe záruky, ktorú poskytla vo vzťahu k investícii na území druhej zmluvnej strany, platbu v prospech svojho vlastného investora, druhá zmluvná strana uzná:

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora na zmluvnú stranu, ktorá platbu poskytla, bez ohľadu na to, či k postúpeniu došlo podľa zákona alebo na základe právneho konania v tejto krajine, ako aj

b) skutočnosť, že zmluvná strana, ktorá platbu poskytla, je z titulu postúpenia práv oprávnená vykonať práva a uplatniť nároky uvedeného investora a prevziať záväzky vzťahujúce sa na investíciu.

Článok 9

Spory medzi zmluvnou stranou a investorom

(1) Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciou na území tejto druhej zmluvnej strany, bude predmetom rokovania medzi stranami v spore.

(2) Ak spor medzi investorom a jednou zmluvnou stranou bude trvať aj po uplynutí troch mesiacov, investor bude oprávnený predložiť spor buď:

a) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov s prihliadnutím na aplikovateľné ustanovenia Dohovoru o riešení sporov medzi štátmi a príslušníkmi štátov, otvoreného na podpis vo Washingtone D. C. 18. marca 1965 v prípade, že sa obe zmluvné strany stanú stranami tohto Dohovoru; alebo

b) rozhodcovi alebo medzinárodnému ad hoc rozhodcovskému súdu, ustanovenému podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo. Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť odchylne od týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 10

Spory medzi zmluvnými stranami

(1) Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto Dohody možno, pokiaľ to bude možné, riešiť rokovaniami medzi zmluvnými stranami.

(2) Pokiaľ spor nemožno vyriešiť v lehote 3 mesiacov od začatia rokovania, predloží sa na žiadosť jednej zmluvnej strany rozhodcovskému súdu.

(3) Tento rozhodcovský súd bude ustanovený pre každý jednotlivý prípad takto:

Do troch mesiacov od dôjdenia žiadosti o vykonanie rozhodcovského konania každá zmluvná strana určí jedného člena tribunálu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý po schválení zmluvnými stranami bude predsedom súdu. Predseda bude ustanovený do 3 mesiacov odo dňa určenia ostatných dvoch členov.

(4) Pokiaľ sa v niektorej zo spomenutých lehôt nevykonalo nevyhnutné vymenovanie, ktorákoľvek zmluvná strana môže, v prípade, že sa nedohodlo inak, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal nevyhnutné vymenovanie. Ak je predseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, potom sa o vykonanie nevyhnutného vymenovania požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom niektorej zmluvnej strany.

(5) Rozhodcovský súd bude aplikovať ustanovenia tejto Dohody, iných dohôd uzavretých medzi zmluvnými stranami a procesné pravidlá uznávané medzinárodným právom. Svoje rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov. Tieto rozhodnutia sú konečné a pre obe zmluvné strany záväzné. Rozhodcovský súd si určí vlastné rokovacie pravidlá.

(6) Každá zmluvná strana uhradí trovy svojho vlastného člena súdu a jeho pôsobenia v rozhodcovskom konaní. Trovy predsedu a ostatné trovy uhradia zmluvné strany rovným dielom.

Článok 11

Doplnky

V čase nadobudnutia platnosti tejto Dohody alebo kedykoľvek potom, možno ustanovenia tejto Dohody doplniť tak, ako sa dohodne medzi zmluvnými stranami. Tieto doplnky nadobudnú platnosť, len čo si zmluvné strany vzájomne notifikujú, že ústavné požiadavky pre nadobudnutie platnosti boli splnené.

Článok 12

Konzultácie

Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane navrhnúť, aby sa prerokovali akékoľvek záležitosti ovplyvňujúce plnenie tejto Dohody. Tieto konzultácie sa uskutočnia na návrh jednej zo zmluvných strán v mieste a v čase dohodnutom diplomatickou cestou.

Článok 13

Aplikovateľnosť Dohody

Ustanovenia tejto Dohody sa použijú na investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany po 1. januári 1950.

Článok 14

Územná pôsobnosť

V čase nadobudnutia platnosti tejto Dohody alebo kedykoľvek potom možno ustanovenia tejto Dohody rozšíriť na Faerské ostrovy a Grónsko, čo možno dohodnúť výmenou nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 15

Nadobudnutie platnosti

Táto Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po dátume výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich, že ústavné požiadavky pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody boli splnené.

Článok 16

Trvanie a ukončenie platnosti

(1) Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu 10 rokov a platná zostane aj potom, pokiaľ po uplynutí začiatočného obdobia 10 rokov jedna zmluvná strana neoznámi písomnou nótou druhej zmluvnej strane svoj zámer ukončiť platnosť tejto Dohody. Notifikácia o ukončení nadobudne účinnosť po jednom roku po tom, čo ju druhá zmluvná strana dostala.

(2) Pre investície realizované pred dátumom, keď notifikácia o ukončení platnosti tejto Dohody nadobudla účinnosť, zostanú ustanovenia článkov 1 až 10 v platnosti na obdobie ďalších desať rokov od tohto dátumu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v dvojakom vyhotovení v Prahe 6. marca 1991 v českom, dánskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade odchýlok v interpretácii bude rozhodné anglické znenie.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:
Jiří Dienstbier v. r.
podpredseda vlády ČSFR
a minister zahraničných vecí

Za Dánske kráľovstvo:
Uffe Ellemann-Jensen v. r.
minister zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.