Oznámenie č. 554/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 111/1992
Platnosť od 09.12.1992
Uzavretie zmluvy 30.07.1991
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 dňom podpisu.

554

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 30. júla 1991 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky, ďalej len zmluvné strany,

uznávajúc veľký význam tradičných obchodno-ekonomických vzťahov,

snažiac sa prehĺbiť dobré susedské vzťahy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou,

berúc na vedomie hlboké zmeny prebiehajúce v ekonomickej oblasti oboch republík,

spravujúc sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva,

dohodli sa takto:

Článok 1

Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov zmluvných strán ďalej len subjekty, vykonávajú zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľných menách, za bežné svetové ceny a v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou.

Článok 2

S cieľom uskutočnenia obchodných a ekonomických vzťahov nevyhnutných pre obe zmluvné strany budú objemy a sortiment tovaru a poskytovaných služieb v základnom rozsahu určené v indikatívnych zoznamoch dohodnutých dodávok spravidla na každý rok.

Zmluvné strany budú prijímať opatrenia na vytvorenie nevyhnutných podmienok pre uzavieranie a realizáciu zmlúv na dodávky tovaru a poskytovanie služieb podľa indikatívnych zoznamov.

Sortiment a objem tovaru a poskytovaných služieb na každý nasledujúci rok sa budú odsúhlasovať a spresňovať v indikatívnych zoznamoch najneskôr do 30. septembra bežného roka.

Nákup tovaru a poskytovanie služieb podľa indikatívnych zoznamov budú vykonávať subjekty jednej zmluvnej strany s úhradou tejto hodnoty z príjmov za vývoz tovaru a poskytovanie služieb subjektom druhej zmluvnej strany v súlade s platobnou dohodou.

Článok 3

Dodávky tovaru a poskytovanie služieb nad sortiment a objemy uvedené v indikatívnych zoznamoch môžu takisto uskutočňovať subjekty na základe príslušných dohôd uzavretých v súlade so zákonmi oboch štátov.

Článok 4

Česko-slovenská obchodná banka a. s. a Národná banka Ukrajiny uzavrú najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu tejto Dohody medzibankové dojednanie o spôsobe zúčtovania platieb vyplývajúcom z tejto Dohody.

Článok 5

Zúčtovanie a platby za dodávky tovaru a poskytovanie služieb, ktoré sa uskutočnia na základe indikatívnych zoznamov uvedených v článku 2 tejto Dohody, budú vedené na osobitných bankových účtoch v Česko-slovenskej obchodnej banke a. s. a Národnej banke Ukrajiny.

Článok 6

Česko-slovenská obchodná banka a. s. a Národná banka Ukrajiny najmenej dvakrát v roku (prvý polrok, koniec roka) potvrdia saldo platieb vo voľne zameniteľnej mene, ktoré sa vytvorí na účtoch uvedených v článku 5 tejto Dohody a ktoré sa vyrovná podľa medzibankového dojednania.

Článok 7

Subjekty zmluvných strán budú po vzájomnej dohode uzavierať zmluvy včítane dlhodobých najmä na dodávky tovaru s dlhým výrobným cyklom s tým, že ceny a ďalšie komerčné podmienky sa budú dojednávať v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 8

Zmluvné strany budú napomáhať prehlbovanie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu smerovať k rozširovaniu kooperácie výroby, zakladaniu spoločných podnikov, združení a organizácií, ako aj zavádzaniu ďalších progresívnych foriem spolupráce bežných vo svetovej ekonomike.

Článok 9

Tovar, ktorý sa bude dodávať v súlade s touto Dohodou, možno reexportovať do tretích krajín iba s písomným súhlasom vývozcu.

Článok 10

Výsledky vedecko-technických prác, získané spoločne česko-slovenskými a ukrajinskými subjektmi, nemožno odovzdávať tretím osobám a zverejňovať bez súhlasu týchto subjektov.

Článok 11

Na účely posúdenia priebehu plnenia tejto Dohody sa budú striedavo v Prahe a Kyjeve stretávať splnomocnení predstavitelia zmluvných strán a v prípade potreby budú prijímať príslušné rozhodnutia.

Článok 12

Táto Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa oznámenia výpovede.

Článok 14

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu.

Dané v Kyjeve 30. júla 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
R. Slánský v. r.
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec ČSFR

Za vládu
Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky:
A. K. Minčenko v. r.
minister hospodárstva
Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.