Oznámenie č. 55/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru

Čiastka 12/1992
Platnosť od 11.02.1992
Uzavretie zmluvy 21.10.1982
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 17 ods. 1 dňom 15. októbra 1985. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol dohovor platnosť v súlade so svojím článkom 17 ods. 2 dňom 6. decembra 1991.

OBSAH

KAPITOLA I (Čl. 1 - Čl. 3)
KAPITOLA II (Čl. 4 - Čl. 9)
KAPITOLA III (Čl. 10)
KAPITOLA IV (Čl. 11 - Čl. 26)

55

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. októbra 1982 bol v Ženeve prijatý Medzinárodný dohovor o zladení hraničných kontrol tovaru.

Listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Medzinárodnému dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára dohovoru, 6. septembra 1991.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 17 ods. 1 dňom 15. októbra 1985. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol dohovor platnosť v súlade so svojím článkom 17 ods. 2 dňom 6. decembra 1991.

Koordináciou činností colných orgánov a kontrolných služieb, na ktoré sa dohovor vzťahuje, je poverené Federálne ministerstvo zahraničného obchodu - Ústredná colná správa.

Český preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR

o zladení hraničných kontrol tovaru

Preambula

Zmluvné strany,

prajúc si zlepšiť medzinárodný obeh tovaru,

považujúc za nevyhnutné uľahčiť prechod tovaru cez hranice,

konštatujúc, že kontrolné opatrenia na hraniciach vykonávajú rôzne kontrolné zložky,

uznávajúc, že podmienky výkonu týchto kontrol možno do značnej miery zladiť bez ujmy na ich konečnom výsledku, na ich riadnom vykonávaní a na ich účinnosti,

domnievajúc sa, že zladenie hraničných kontrol predstavuje jeden z dôležitých prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto dohovoru sa rozumie:

a) pod pojmom „colná správa“ správne orgány poverené vykonávaním colného zákonodarstva a vyberaním dovozných a vývozných ciel a poplatkov a poverené takisto vykonávaním ďalších zákonov a nariadení vzťahujúcich sa okrem iného na dovoz, tranzit a vývoz tovaru,

b) pod pojmom „colná kontrola“ súhrn opatrení urobených za účelom dodržiavania zákonov a nariadení, za ktorých vykonávanie je zodpovedná colná správa,

c) pod pojmom „lekársko-zdravotná prehliadka“ prehliadka vykonávaná za účelom ochrany života a zdravia ľudí s výnimkou veterinárnej prehliadky,

d) pod pojmom „veterinárna prehliadka“ zdravotná prehliadka vykonávaná pri zvieratách a pri živočíšnych výrobkoch za účelom ochrany života a zdravia osôb a zvierat a kontrola takých predmetov alebo tovaru, ktoré by mohli byť zdrojom nákazlivých chorôb zvierat,

e) pod pojmom „rastlinolekárska prehliadka“ prehliadka vykonávaná za účelom zabránenia rozšíreniu a vniknutiu škodcov rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu cez národné hranice,

f) pod pojmom „kontrola dodržiavania technických noriem“ kontrola majúca za účel zistiť, či tovar zodpovedá minimálnym požiadavkám medzinárodných a národných noriem ustanovených príslušnými zákonmi a nariadeniami,

g) pod pojmom „kontrola akosti“ akákoľvek iná kontrola líšiaca sa od uvedených kontrol, majúca za účel zistiť, či tovar zodpovedá minimálnym medzinárodným alebo národným ukazovateľom akosti, ktoré sú ustanovené príslušnými zákonmi a nariadeniami,

h) pod pojmom „kontrolná služba“ akákoľvek služba, ktorej je uložená povinnosť vykonávať v plnom rozsahu alebo čiastočne uvedené kontroly alebo iné normálne vykonávané kontroly v dovoze, vo vývoze alebo v tranzite tovaru.

Článok 2

Predmet dohovoru

Za účelom uľahčenia medzinárodného obehu tovaru má tento dohovor za úlohu znížiť požiadavky na dodržiavanie colných formalít, ako aj počet a dĺžku kontrol, najmä cestou zladenia národných a medzinárodných kontrolných procedúr a ich spôsobu vykonávania.

Článok 3

Rozsah platnosti

1. Tento dohovor sa vzťahuje na všetok pohyb tovaru v dovoze, vývoze alebo tranzite dopravovaného cez jednu alebo viac námorných, vzdušných alebo pozemných hraníc.

2. Tento dohovor sa vzťahuje na všetky kontrolné služby zmluvných strán.

KAPITOLA II

ZLADENIE PROCEDÚR

Článok 4

Koordinácia kontrol

Zmluvné strany sa zaväzujú v najväčšej možnej miere zlaďovať prácu colných orgánov a ostatných kontrolných služieb.

Článok 5

Prostriedky služieb

Na zabezpečenie riadnej činnosti kontrolných služieb dbajú zmluvné strany v najväčšej možnej miere a v rámci národného zákonodarstva na poskytovanie:

a) kvalifikovaného personálu v dostatočnom množstve z hľadiska požiadaviek prevádzky,

b) materiálu a zariadení zodpovedajúcich kontrole z hľadiska dopravných prostriedkov, kontrolovaného tovaru a požiadaviek prevádzky,

c) úradných predpisov určených pre príslušníkov týchto služieb, ktorí majú konať zhodne s platnými medzinárodnými zmluvami a dohodami a národnými predpismi.

Článok 6

Medzinárodná spolupráca

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a v prípade potreby vyhľadať spoluprácu s príslušnými medzinárodnými organizáciami za účelom dosiahnutia cieľov ustanovených týmto dohovorom a ďalej v prípade potreby sa snažiť o uzavretie nových mnohostranných alebo dvojstranných zmlúv alebo dohôd.

Článok 7

Spolupráca medzi susednými krajinami

Pri prekračovaní spoločnej hranice urobia zainteresované zmluvné strany vždy, keď to bude možné, príslušné opatrenia za účelom uľahčenia prechodu tovaru a najmä:

a) sa vynasnažia zaviesť spoločné kontroly tovaru a dokladov vybudovaním spoločných zariadení,

b) sa vynasnažia zabezpečiť nadväznosť

- pracovných časov hraničných priechodov,

- kontrolných služieb, ktoré tam vykonávajú svoju činnosť,

- kategórií tovaru, druhov dopráv a medzinárodných režimov colného tranzitu, ktoré môžu byť v týchto krajinách prijaté alebo používané.

Článok 8

Výmena informácií

Zmluvné strany si navzájom na žiadosť oznamujú informácie potrebné na vykonávanie tohto dohovoru zhodne s podmienkami uvedenými v prílohách.

Článok 9

Doklady

1. Zmluvné strany sa vynasnažia vo vzájomnom styku a v styku s príslušnými medzinárodnými organizáciami rozširovať použitie dokladov vyhotovených v súlade s Jednotným dokladom Spojených národov.

2. Zmluvné strany budú prijímať doklady vyhotovené všetkými vhodnými technickými spôsobmi za podmienky, že budú zodpovedať úradným predpisom pre ich vyhotovovanie, vierohodnosť a osvedčovanie a že budú čitateľné a zrozumiteľné.

3. Zmluvné strany budú dbať na to, aby sa potrebné doklady vyhotovovali a overovali plne v súlade so zodpovedajúcimi právnymi predpismi.

KAPITOLA III

USTANOVENIE O TRANZITE

Článok 10

Prevážaný tovar

1. Zmluvné strany budú povoľovať podľa možnosti jednoduché a rýchle prejednávanie tovaru v tranzite a najmä takého, ktorý sa prepravuje na základe medzinárodného colného tranzitného režimu, a budú obmedzovať jeho kontrolu iba na prípady, v ktorých ju okolnosti alebo skutočné riziká odôvodňujú. Okrem toho budú brať do úvahy situáciu v krajinách, ktoré nemajú prístup k moru. Vynasnažia sa zabezpečiť rozšírený pracovný čas a oprávnenosť existujúcich colných odbočiek vykonávajúcich colné konanie pri tovare prepravovanom na základe niektorého z medzinárodných colných tranzitných režimov.

2. Zmluvné strany sa vynasnažia maximálne uľahčiť tranzit tovaru prepravovaného v kontejneroch alebo v iných nákladových jednotkách poskytujúcich dostatočnú bezpečnosť.

KAPITOLA IV

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 11

Verejný poriadok

1. Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nezabraňuje vykonávaniu zákazov a obmedzení v dovoze, vývoze alebo v tranzite, uplatňovaných z dôvodu verejného poriadku a najmä verejnej bezpečnosti, morálky a zdravia alebo ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva alebo priemyselného, obchodného a duševného vlastníctva.

2. Pritom vždy, keď to bude možné, a bez ujmy na účinnosti kontrol sa zmluvné strany vynasnažia vykonávať pri kontrolách viazaných na vykonávanie opatrení obsiahnutých v uvedenom odseku 1 ustanovenia tohto dohovoru a najmä tých, ktoré sú predmetom článkov 6 - 9.

Článok 12

Mimoriadne opatrenia

1. Mimoriadne opatrenia, ktoré môžu zmluvné strany urobiť z dôvodu osobitných okolností, by mali zodpovedať prípadom, z ktorých dôvodu sa urobili, a mali byť pozastavené alebo zrušené, ak také dôvody pominuli.

2. Vždy, keď to bude možné, bez ujmy na účinnosti opatrení zverejnia zmluvné strany ustanovenia o takých opatreniach.

Článok 13

Prílohy

1. Prílohy tohto dohovoru tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. Nové prílohy týkajúce sa ďalších druhov kontroly, môžu byť pripojené k tomuto dohovoru v súlade s postupom určeným v ďalej uvedených článkoch 22 alebo 24.

Článok 14

Vzťah k iným zmluvám

Bez ujmy na ustanoveniach článku 6 nebráni tento dohovor vo vykonávaní práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré zmluvné strany tohto dohovoru uzavreli predtým, než sa stali zmluvnými stranami.

Článok 15

Tento dohovor nebráni vo využívaní väčších výhod, ktoré si dve alebo viac zmluvných strán prajú navzájom poskytovať, ani v práve oblastných ekonomických integračných organizácií uvedených v článku 16, ktoré sú zmluvnými stranami, postupovať podľa vlastných zákonov pri kontrolách na ich vnútorných hraniciach pod podmienkou, že to žiadnym spôsobom neobmedzuje výhody plynúce z tohto dohovoru.

Článok 16

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup

1. Tento dohovor uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov je otvorený na účasť všetkých štátov a oblastných ekonomických integračných organizácií, ustanovených suverénnymi štátmi, majúcimi právo rokovať, uzavierať a vykonávať medzinárodné zmluvy o otázkach obsiahnutých v tomto dohovore.

2. Oblastné ekonomické integračné organizácie uvedené v odseku 1 budú môcť v otázkach, ktoré vyplývajú z ich kompetencie, vykonávať vo svojom mene práva a plniť povinnosti, ktoré tento dohovor dáva ich členským štátom, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. V takom prípade nebudú členské štáty týchto organizácií oprávnené vykonávať jednotlivo tieto práva, včítane hlasovacieho práva.

3. Uvedené štáty a oblastné ekonomické integračné organizácie sa môžu stať zmluvnými stranami tohto dohovoru:

a) uložením ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení po ich podpise, alebo

b) uložením listín o prístupe.

4. Tento dohovor bude otvorený na podpis všetkým štátom a oblastným ekonomickým integračným organizáciám uvedeným v odseku 1 od 1. apríla 1983 do 31. marca 1984 včítane v úradovni Spojených národov v Ženeve.

5. Od 1. apríla 1983 bude takisto otvorený na ich prístup.

6. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď päť štátov uložilo svoje ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo listiny o prístupe.

2. Po tom, čo päť štátov uložilo svoje ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo listiny o prístupe, tento dohovor nadobudne platnosť pre všetky nové zmluvné strany po uplynutí troch mesiacov od dátumu uloženia ich ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo listín o prístupe.

3. Každá ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení alebo listina o prístupe uložená po nadobudnutí platnosti doplnku k tomuto dohovoru sa bude považovať za vzťahujúcu sa na doplnený text tohto dohovoru.

4. Každá taká listina uložená po prijatí doplnku v súlade s postupom uvedeným v článku 22, ale pred jeho nadobudnutím platnosti, sa bude považovať za vzťahujúcu sa na pozmenený text tohto dohovoru k dátumu nadobudnutia platnosti doplnku.

Článok 18

Výpoveď

1. Každá zmluvná strana bude môcť vypovedať tento dohovor oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

2. Výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník dostal oznámenie.

Článok 19

Strata platnosti

Ak po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru poklesne počet štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, na menej ako päť v ktoromkoľvek období trvajúcom dvanásť mesiacov, stráca tento dohovor platnosť koncom tejto dvanásťmesačnej lehoty.

Článok 20

Riešenie sporov

1. Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie tohto dohovoru sa bude podľa možnosti riešiť rokovaním medzi stranami sporu alebo inými spôsobmi.

2. Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo o vykonávanie tohto dohovoru, ktorý nemožno riešiť spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku, bude predložený na žiadosť jednej z nich rozhodcovskému súdu, zloženému takto: každá strana sporu vymenuje jedného rozhodcu a títo rozhodcovia určia rozhodcu, ktorý bude predsedom. Ak po uplynutí troch mesiacov po dôjdení žiadosti niektorá zo strán nevymenuje rozhodcu alebo rozhodcovia nemohli určiť predsedu, bude môcť ktorákoľvek z týchto strán požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby vymenoval rozhodcu alebo predsedu rozhodcovského súdu.

3. Rozhodnutie rozhodcovského súdu ustanoveného podľa ustanovenia odseku 2 bude konečné a pre strany sporu záväzné.

4. Rozhodcovský súd ustanoví svoj rokovací poriadok.

5. Rozhodcovský súd bude rozhodovať väčšinou hlasov a na základe existujúcich zmlúv medzi stranami sporu a všeobecnými pravidlami medzinárodného práva.

6. Akýkoľvek spor, ktorý by mohol vzniknúť medzi stranami sporu vo veci výkladu a výkonu rozhodcovského nálezu, bude môcť ktorákoľvek strana predložiť rozhodcovskému súdu, ktorý nález vyniesol.

7. Každá strana sporu bude znášať náklady svojho rozhodcu a svojich zástupcov pri rozhodcovskom konaní; náklady spojené s predsedníctvom a ostatné náklady znášajú strany sporu rovnakým dielom.

Článok 21

Výhrady

1. Každá zmluvná strana bude môcť pri podpise, ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto dohovoru alebo pri prístupe k nemu urobiť vyhlásenie, že sa necíti viazaná odsekmi 2 - 7 článku 20 tohto dohovoru. Ostatné zmluvné strany nebudú týmito odsekmi viazané voči zmluvnej strane, ktorá takú výhradu urobila.

2. Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, ju bude môcť kedykoľvek zrušiť oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

3. S výnimkou výhrad uvedených v odseku 1 tohto článku nebude žiadna výhrada k tomuto dohovoru pripustená.

Článok 22

Postup pri doplnkoch alebo zmene tohto dohovoru

1. Tento dohovor včítane jeho príloh sa bude môcť dopĺňať alebo meniť na návrh zmluvnej strany podľa postupu ustanoveného týmto článkom.

2. Každý navrhnutý doplnok alebo zmenu tohto dohovoru preskúma Správny výbor zložený zo všetkých zmluvných strán podľa rokovacieho poriadku ustanoveného v prílohe 7. Každý taký doplnok alebo zmena, ktoré boli preskúmané alebo vypracované na zasadaní Správneho výboru a prijaté týmto výborom, oznámi generálny tajomník Organizácie Spojených národov zmluvným stranám na prijatie.

3. Každý navrhnutý doplnok alebo zmena oznámené podľa ustanovení predchádzajúceho odseku nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí obdobia dvanástich mesiacov odo dňa, keď sa oznámenie urobilo, ak počas tohto obdobia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov neoznámil proti navrhnutému doplnku alebo zmene žiadnu námietku štát, ktorý je zmluvnou stranou, alebo oblastná integračná ekonomická organizácia, ktorá je zmluvnou stranou a postupuje podľa podmienok ustanovených v odseku 2 článku 16 tohto dohovoru.

4. Ak sa proti navrhnutému doplnku alebo zmene podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku oznámila námietka, považujú sa doplnok alebo zmena za neprijaté a nebudú mať žiadny účinok.

Článok 23

Žiadosti, oznámenia a námietky

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomuje všetky zmluvné strany a všetky štáty o každej žiadosti, oznámení alebo námietke podanej podľa ustanovení uvedeného článku 22 a o dni, ktorým doplnok alebo zmena nadobúdajú platnosť.

Článok 24

Konferencia o revízii

Po päťročnej dobe platnosti tohto dohovoru bude môcť každá zmluvná strana požiadať oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov o zvolanie konferencie za účelom revízie tohto dohovoru s uvedením návrhov na prerokovanie touto konferenciou. V takom prípade:

i) generálny tajomník Organizácie Spojených národov oznámi túto žiadosť všetkým zmluvným stranám a vyzve ich na predloženie svojich pripomienok k návrhom v lehote troch mesiacov a takisto na predloženie ostatných návrhov, ktoré by chceli prerokovať na konferencii;

ii) generálny tajomník Organizácie Spojených národov oznámi takisto všetkým zmluvným stranám znenie ostatných do úvahy pripadajúcich návrhov a zvolá konferenciu o revízii v prípade, že v lehote šiestich mesiacov odo dňa zaslania tohto oznámenia mu oznámi najmenej tretina strán svoj súhlas so zvolaním konferencie;

iii) ak sa však generálny tajomník Organizácie Spojených národov domnieva, že návrh na revíziu je skôr návrhom na doplnok alebo zmenu v zmysle odseku 1 článku 22, bude môcť po dohode so zmluvnou stranou, ktorá predložila návrh, začať postup pri zmene uvedený v článku 22 namiesto postupu o revízii.

Článok 25

Oznamy

Okrem oznamov a oznámení uvedených v článkoch 23 a 24 oznamuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov všetkým štátom:

a) podpisy, ratifikácie, prijatia, schválenia a prístupy podľa článku 16;

b) dni nadobudnutia platnosti tohto dohovoru podľa článku 17;

c) výpovede podľa článku 18;

d) stratu platnosti tohto dohovoru podľa článku 19;

e) výhrady urobené podľa článku 21.

Článok 26

Overené odpisy

Po 31. marci 1984 bude prvopis tohto dohovoru uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overený odpis všetkým zmluvným stranám a všetkým štátom, ktoré nie sú zmluvnými stranami.

Dané v Ženeve 21. októbra 1982 v jedinom vyhotovení, ktoré v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku má rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to splnomocnení, tento dohovor podpísali.

Príloha 1

ZLAĎOVANIE COLNÝCH A OSTATNÝCH KONTROL

Článok 1

Zásady

1. Vzhľadom na to, že colná správa je prítomná na všetkých hraniciach a vzhľadom na všeobecný charakter jej práce, sa ostatné kontroly v možnej miere organizujú a vykonávajú v súlade s colnou kontrolou.

2. Pri plnení tejto zásady však možno kontroly úplne alebo sčasti vykonávať inde než na hraniciach za podmienky, že používané postupy prispievajú k uľahčeniu medzinárodného obehu tovaru.

Článok 2

1. Colná správa bude presne informovaná o právnych predpisoch alebo nariadeniach, ktoré môžu viesť k uskutočneniu iných než colných kontrol.

2. Ak treba vykonať iné druhy kontroly, colná správa dbá na to, aby sa o tom upovedomili príslušné služby a spolupracuje s nimi.

Článok 3

Organizácia kontrol

1. Ak sa má vykonávať viac kontrol na rovnakom mieste, urobia príslušné služby všetky opatrenia za účelom ich uskutočnenia, pokiaľ možno naraz alebo v čo najkratšom čase. Príslušné služby sa vynasnažia zjednotiť ich požiadavky z hľadiska dokladov a informácií.

2. Príslušné služby urobia všetky nevyhnutné opatrenia najmä na to, aby v miestach, kde sa vykonávajú kontroly, bolo dostatočné personálne zabezpečenie a potrebné zariadenia.

3. Colná správa bude môcť na základe výslovného poverenia príslušných služieb vykonávať za ne úplne alebo sčasti kontroly, ktorými sú poverené. V tomto prípade príslušné služby dbajú na to, aby sa colnej správe dodali všetky potrebné prostriedky.

Článok 4

Výsledky kontrol

1. Z hľadiska všetkých otázok uvedených v tomto dohovore si kontrolné služby a colná správa vymenia všetky užitočné informácie v najkratšom možnom čase za účelom zabezpečenia účinnosti kontrol.

2. Na základe výsledkov vykonaných kontrol rozhodne príslušná služba o tom ako sa naloží s tovarom, a ak je to potrebné, informuje o tom príslušné služby, ktoré vykonávajú ostatné kontroly. Na základe tohto rozhodnutia podrobí colná správa tovar príslušnému colnému režimu.

Príloha 2

LEKÁRSKO-ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA

Článok 1

Zásady

Lekársko-zdravotná prehliadka sa vykonáva bez ohľadu na miesto, na ktorom sa vykonáva, v súlade so zásadami ustanovenými týmto dohovorom a najmä jeho prílohou 1.

Článok 2

Informácie

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby informácie o uvedených bodoch mohli ľahko dostať všetci záujemci:

– o tovare podliehajúcom lekársko-zdravotnej prehliadke,

– o miestach, kde sa môže tento tovar predviesť na prehliadku,

– o zákonnej úprave a predpisoch týkajúcich sa lekársko-zdravotnej prehliadky, ako aj o ich všeobecne vykonávaných postupoch.

Článok 3

Organizácia kontrol

1. Kontrolné služby dbajú na to, aby pohraničné miesta, kde sa vykonáva lekársko-zdravotná prehliadka boli vybavené nevyhnutným zariadením.

2. Lekársko-zdravotná prehliadka sa bude môcť tiež vykonávať vo vnútrozemí, ak sa preukáže z predložených dôkazov a z techniky použitej dopravy, že sa tovar nemôže skaziť alebo byť zdrojom nákazy po dobu jeho prepravy.

3. V rámci platných zmlúv sa zmluvné strany vynasnažia čo najviac znížiť vykonávanie fyzických kontrol tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v priebehu dopravy.

4. V prípadoch, keď je treba tovar uskladniť do doby dôjdenia výsledkov lekársko-zdravotnej prehliadky, príslušné kontrolné služby zmluvných strán urobia všetko pre to, aby sa uskladnenie uskutočnilo v podmienkach umožňujúcich uchovanie tovaru pri minimálnych colných formalitách.

Článok 4

Tovar v tranzite

V rámci platných zmlúv upustia zmluvné strany vždy, keď to bude možné, od lekársko-zdravotnej prehliadky tovaru v tranzite v prípadoch, keď nebude hroziť nákaza.

Článok 5

Spolupráca

1. Služby lekársko-zdravotnej prehliadky spolupracujú so zodpovedajúcimi službami ostatných zmluvných strán za účelom urýchlenia prechodu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze pri lekársko-zdravotnej prehliadke, najmä formou výmeny potrebných informácií.

2. Ak sa zásielka tovaru podliehajúceho rýchlej skaze pozastaví v priebehu lekársko-zdravotnej prehliadky, príslušná služba sa vynasnaží o tom informovať zodpovedajúcu službu krajiny vývozu v najkratšom možnom čase s uvedením dôvodu pozastavenia zásielky a o urobených opatreniach týkajúcich sa tovaru.

Príloha 3

VETERINÁRNA PREHLIADKA

Článok 1

Zásady

Veterinárna prehliadka sa vykonáva bez ohľadu na miesto, na ktorom sa vykonáva, v súlade so zásadami ustanovenými týmto dohovorom a najmä jeho prílohou 1.

Článok 2

Definície

Veterinárna prehliadka, definovaná v článku 1 písm. d) tohto dohovoru, zahŕňa kontrolu dopravných prostriedkov a dopravných podmienok zvierat a pôvodných živočíšnych výrobkov. Môže takisto zahŕňať kontrolu akosti, noriem a vzťahovať sa na rôzne predpisy týkajúce sa napr. kontroly ochrany ohrozených druhov, ktorá sa z dôvodu účinnosti často pridružuje k veterinárnej prehliadke.

Článok 3

Informácie

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby mohli informácie o uvedených bodoch dostať ľahko všetci záujemcovia:

– o tovare podliehajúcom veterinárnej prehliadke,

– o miestach, na ktorých možno tovar predviesť na prehliadku,

– o chorobách, ktorých oznamovanie je povinné,

– o zákonnej úprave a pravidlách týkajúcich sa veterinárnej prehliadky, ako aj o ich všeobecne vykonávaných postupoch.

Článok 4

Organizácia kontrol

1. Zmluvné strany sa vynasnažia:

– zriadiť v prípade potreby a možnosti miesta veterinárnej prehliadky, ktorých náplň by zodpovedala požiadavkám prevádzky,

– uľahčiť obeh tovaru, najmä cestou zladenia pracovného času veterinárnych služieb a pracovísk colníc a umožnením výkonu uvedených formalít mimo normálneho pracovného času, pokiaľ sa príchod tovaru vopred oznámil.

2. Veterinárna prehliadka výrobkov živočíšneho pôvodu sa bude môcť takisto vykonávať vo vnútrozemí, ak je preukázané z predložených dôkazov a použitými dopravnými prostriedkami, že výrobky nemôžu byť zdrojom nákazy po dobu ich prepravy.

3. V rámci platných zmlúv sa zmluvné strany vynasnažia čo najviac znížiť vykonávanie fyzických kontrol skaziteľného tovaru v priebehu dopravy.

4. V prípadoch, keď treba tovar uskladniť do doby dôjdenia výsledkov veterinárnej prehliadky, príslušné kontrolné služby zmluvných strán urobia všetko pre to, aby sa uskladnenie uskutočnilo pri minimálnych colných formalitách v podmienkach zaručujúcich karanténnu bezpečnosť a uchovanie nákladu.

Článok 5

Tovar v tranzite

V rámci platných zmlúv upustia v tranzite zmluvné strany vždy, keď to bude možné, od veterinárnej prehliadky tovaru živočíšneho pôvodu v prípadoch, keď nebude hroziť nákaza.

Článok 6

Spolupráca

1. Služby veterinárnej prehliadky spolupracujú s príslušnými službami ostatných zmluvných strán za účelom urýchlenia prechodu tovaru podliehajúceho veterinárnej prehliadke, najmä formou výmeny užitočných informácií.

2. Ak je zásielka tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo živých zvierat pozastavená pri vykonávaní veterinárnej prehliadky, príslušná služba sa vynasnaží o tom informovať zodpovedajúcu službu krajiny vývozu v najkratšom možnom čase s uvedením dôvodu pozastavenia zásielky a o opatreniach, ktoré sa urobili pri tovare.

Príloha 4

RASTLINOLEKÁRSKA PREHLIADKA

Článok 1

Zásady

Rastlinolekárska prehliadka sa vykonáva bez ohľadu na miesto, na ktorom sa vykonáva, v súlade so zásadami ustanovenými týmto dohovorom a najmä jeho prílohou 1.

Článok 2

Definícia

Rastlinolekárska prehliadka definovaná v článku 1 písm. e) tohto dohovoru sa vzťahuje takisto na kontrolu dopravných prostriedkov a dopravných podmienok rastlín a ich výrobkov. Môže sa takisto vzťahovať na opatrenia uskutočňované za účelom uchovania živočíšnych druhov ohrozených vyhynutím.

Článok 3

Informácie

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby mohli informácie o uvedených bodoch dostať ľahko všetci záujemci:

– o tovare podliehajúcom špeciálnym rastlinolekárskym podmienkam,

– o miestach, na ktorých sa môžu niektoré rastliny alebo rastlinné výrobky predviesť na prehliadku,

– o zozname škodcov rastlín a rastlinných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia,

– o zákonnej úprave a predpisoch týkajúcich sa rastlinolekárskej prehliadky, ako aj o ich všeobecne vykonávaných postupoch.

Článok 4

Organizácia kontrol

1. Zmluvné strany sa vynasnažia:

– zriadiť v prípade potreby a tam, kde je to možné, dostatočné zariadenia pre rastlinolekárske prehliadky, skladovanie, dezinsekciu a dezinfekciu, ktoré by zodpovedali požiadavkám prevádzky;

– uľahčiť pohyb tovaru, najmä cestou zladenia pracovného času rastlinolekárskych služieb a pracovísk colníc s umožnením výkonu formalít pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze mimo normálnych úradných hodín, pokiaľ sa príchod tovaru vopred oznámil.

2. Rastlinolekárska prehliadka rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu sa môže takisto vykonávať vo vnútrozemí, ak sa preukáže predloženými dôkazmi a použitými dopravnými prostriedkami, že výrobky nemôžu byť zdrojom nákazy po dobu ich prepravy.

3. V rámci platných zmlúv sa zmluvné strany vynasnažia čo najviac znížiť vykonávanie fyzických kontrol rastlín a výrobkov z nich podliehajúcich rýchlej skaze v priebehu ich prepravy.

4. V prípadoch, keď treba tovar uskladniť do doby dôjdenia výsledkov rastlinolekárskej prehliadky, príslušné kontrolné služby zmluvných strán urobia všetko pre to, aby sa uskladnenie uskutočnilo v podmienkach umožňujúcich karanténnu bezpečnosť a uchovanie nákladu pri minimálnych colných formalitách.

Článok 5

Tovar v tranzite

V rámci platných zmlúv upustia zmluvné strany vždy, keď to bude možné, od rastlinolekárskych prehliadok tovaru v tranzite s výnimkou urobenia nevyhnutných opatrení za účelom ochrany ich vlastných rastlín.

Článok 6

Spolupráca

1. Rastlinolekárske služby spolupracujú s príslušnými službami ostatných zmluvných strán za účelom urýchlenia prechodu rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu podliehajúcich rastlinolekárskej prehliadke najmä výmenou užitočných informácií.

2. Ak sa pozastaví zásielka rastlín alebo výrobkov rastlinného pôvodu pri vykonávaní rastlinolekárskej prehliadky, príslušná služba sa vynasnaží o tom informovať zodpovedajúcu službu krajiny vývozu v najkratšom možnom čase s uvedením dôvodu pozastavenia zásielky a o opatreniach, ktoré sa urobili pri tovare.

Príloha 5

KONTROLA DODRŽIAVANIA TECHNICKÝCH NORIEM

Článok 1

Zásady

Kontrola dodržiavania technických noriem pri tovare, uvedená v tomto dohovore, sa vykonáva bez ohľadu na miesto, na ktorom sa vykonáva, v súlade so zásadami ustanovenými týmto dohovorom a najmä jeho prílohou 1.

Článok 2

Informácie

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby všetci záujemci mali možnosť získať ľahko informácie v uvedených bodoch:

– o ňou používaných normách

– o miestach, na ktorých sa môže tovar predviesť na prehliadku,

– o zákonnej úprave a predpisoch týkajúcich sa kontroly dodržiavania technických noriem, ako aj o ich všeobecne vykonávaných postupoch.

Článok 3

Zladenie noriem

V prípade, že neexistujú medzinárodné normy, zmluvné strany používajúce národné normy sa vynasnažia ich zladiť cestou uzavierania medzinárodných zmlúv.

Článok 4

Organizácia kontrol

1. Zmluvné strany sa vynasnažia:

– zriadiť v prípade potreby a tam, kde je to možné, miesta kontrol dodržiavania technických noriem, ktoré by zodpovedali požiadavkám prevádzky;

– uľahčiť pohyb tovaru, najmä cestou zladenia pracovného času služieb poverených kontrolou dodržiavania technických noriem a pracovísk colníc a s umožnením výkonu formalít pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze mimo normálnych úradných hodín, pokiaľ sa príchod tovaru vopred oznámil.

2. Kontrola dodržiavania technických noriem sa bude môcť takisto vykonávať vo vnútrozemí, ak sa preukáže predloženými dôkazmi a použitými dopravnými prostriedkami, že sa výrobky a najmä výrobky podliehajúce rýchlej skaze nemôžu skaziť po dobu ich prepravy.

3. V rámci platných zmlúv sa zmluvné strany vynasnažia čo najviac znížiť vykonávanie fyzických kontrol tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, pri ktorom sa vykonáva kontrola dodržiavania technických noriem v priebehu jeho prepravy.

4. Zmluvné strany budú organizovať kontrolu dodržiavania technických noriem a vždy, keď je to možné, budú zlaďovať príslušné postupy služieb zodpovedných za tieto kontroly a prípadne príslušných služieb pre ostatné kontroly a prehliadky.

5. V prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze pozastaveného z dôvodu výsledkov kontrol dodržiavania technických noriem, príslušné kontrolné služby budú dbať na to, aby uskladnenie tovaru alebo státie dopravných prostriedkov sa uskutočnilo v podmienkach umožňujúcich uchovanie tovaru pri minimálnych colných formalitách.

Článok 5

Tovar v tranzite

Kontrola dodržiavania technických noriem sa bežne nevykonáva pri tovare v priamom tranzite.

Článok 6

Spolupráca

1. Služby zodpovedné za dodržiavanie technických noriem spolupracujú s príslušnými službami ostatných zmluvných strán s cieľom urýchliť pohyb tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, pri ktorom sa vykonáva kontrola dodržiavania technických noriem, najmä výmenou užitočných informácií.

2. Ak sa pozastaví zásielka tovaru podliehajúceho rýchlej skaze pri vykonávaní kontroly dodržiavanie technických noriem, príslušná služba sa vynasnaží o tom informovať zodpovedajúcu službu krajiny vývozu v najkratšom možnom čase s uvedením dôvodu pozastavenia zásielky a o opatreniach, ktoré sa urobili pri tovare.

Príloha 6

KONTROLA AKOSTI

Článok 1

Zásady

Kontrola akosti tovaru uvedeného v tomto dohovore sa vykonáva bez ohľadu na miesto, na ktorom sa vykonáva, v súlade so zásadami ustanovenými v tomto dohovore a najmä jeho prílohou 1.

Článok 2

Informácie

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby mohli informácie o uvedených bodoch ľahko dostať všetci záujemci:

– o miestach, na ktorých sa môže tovar predviesť na prehliadku,

– o zákonnej úprave a predpisoch týkajúcich sa kontroly akosti, ako aj o ich všeobecne vykonávaných postupoch.

Článok 3

Organizácia kontrol

1. Zmluvné strany sa vynasnažia:

– zriadiť v prípade potreby a tam, kde je to možné, miesta kontroly akosti, ktoré by zodpovedali požiadavkám prevádzky,

– uľahčiť pohyb tovaru, najmä cestou zladenia pracovného času služby poverenej kontrolou akosti a pracovísk colníc a s umožnením výkonu formalít pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze mimo normálnych úradných hodín, pokiaľ sa príchod tovaru vopred oznámil.

2. Kontrola akosti sa môže takisto vykonávať vo vnútrozemí za predpokladu, že používané postupy prispejú k uľahčeniu medzinárodnej prepravy tovaru.

3. V rámci platných zmlúv sa zmluvné strany vynasnažia čo najviac znížiť vykonávanie fyzických kontrol v priebehu prepravy tovaru, podliehajúceho rýchlej skaze, predloženého na kontrolu akosti.

4. Zmluvné strany budú organizovať kontroly akosti zlaďujúce vždy, keď to bude možné, postupy služieb zodpovedajúcich za tieto kontroly a prípadne služieb príslušných na vykonávanie ostatných kontrol a prehliadok.

Článok 4

Tovar v tranzite

Kontrola akosti tovaru sa nevykonáva bežne pri tovare v priamom tranzite.

Článok 5

Spolupráca

1. Služby kontroly akosti budú spolupracovať s príslušnými službami ostatných zmluvných strán za účelom urýchlenia prechodu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze a predloženého na kontrolu akosti, najmä formou výmeny užitočných informácií.

2. Ak sa zásielka tovaru podliehajúceho rýchlej skaze pozastaví v priebehu kontroly akosti, príslušná služba sa vynasnaží o tom informovať príslušnú službu krajiny vývozu v najkratšom možnom čase s uvedením dôvodu pozastavenia zásielky a o opatreniach, ktoré sa urobili pri tovare.

Príloha 7

ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEHO VÝBORU UVEDENÉHO
V ČLÁNKU 22 TOHTO DOHOVORU

Článok 1

Členovia

Členmi správneho výboru sú zmluvné strany tohto dohovoru.

Článok 2

Pozorovatelia

1. Správny výbor môže rozhodnúť pozvať príslušné správy štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami, alebo zástupcov medzinárodných organizácií, ktoré nie sú zmluvnými stranami, na prerokovanie otázok dotýkajúcich sa ich záujmov za účelom ich účasti na týchto zasadaniach ako pozorovateľov.

2. Medzinárodné organizácie uvedené v odseku 1, príslušné na otázky obsiahnuté v prílohách tohto dohovoru majú právo zúčastniť sa na prácach Správneho výboru bez ujmy na článku 1 tohto dohovoru ako pozorovatelia.

Článok 3

Sekretariát

Sekretárske služby poskytuje výboru Výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie.

Článok 4

Zvolávanie

Výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie zvoláva výbor:

i) za dva roky po nadobudnutí platnosti dohovoru;

ii) ďalej k dátumu určenému výborom, ale najmenej raz za päť rokov;

iii) na žiadosť príslušných správ najmenej piatich štátov, ktoré sú zmluvnými stranami.

Článok 5

Funkcionári

Výbor volí na každom svojom zasadaní predsedu a podpredsedu.

Článok 6

Kvórum

Pre prijatie rozhodnutia je nevyhnutné kvórum predstavujúce najmenej tretinu štátov, ktoré sú zmluvnými stranami.

Článok 7

Rozhodnutie

i) O návrhoch sa hlasuje.

ii) Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou zastúpenou na zasadaní, má právo jedného hlasu.

iii) V prípade vykonávania odseku 2 článku 16 tohto dohovoru majú oblastné ekonomické integračné organizácie, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, v prípade hlasovania rovnaký počet hlasov zodpovedajúci súčtu hlasov prislúchajúcich ich členským štátom, ktoré sú takisto zmluvnými stranami tohto dohovoru. V tomto poslednom prípade ich členské štáty neuplatňujú svoje právo voliť.

iv) S výhradou ustanovenia uvedeného bodu v) návrhy prijíma prostá väčšina prítomných a hlasujúcich členov v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedených bodoch ii) a iii).

v) Doplnky tohto dohovoru prijíma dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich členov v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedených bodoch ii) a iii).

Článok 8

Správa

Pred ukončením svojho zasadania schvaľuje výbor správu.

Článok 9

Dodatočné ustanovenia

Pokiaľ nie sú v tejto prílohe obsiahnuté príslušné ustanovenia a pokiaľ výbor nerozhodne inak, použije sa rokovací poriadok Európskej hospodárskej komisie.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.