543

ZÁKON

z 13. novembra 1992

o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Federálna bezpečnostná informačná služba sa zrušuje uplynutím 31. decembra 1992.

§ 2

Rozdelenie nehnuteľného majetku

Nehnuteľný majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, prechádza na Českú republiku, ak sa nachádza na území Českej republiky, a na Slovenskú republiku, ak sa nachádza na území Slovenskej republiky.

§ 3

Rozdelenie hnuteľného majetku

(1) Hnuteľný majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a ktorý tvorí vzhľadom na svoje určenie, účel, použitie, prípadne povahu príslušenstvo nehnuteľnej veci, prechádza na Českú republiku alebo na Slovenskú republiku spolu s touto nehnuteľnosťou.

(2) Hnuteľný majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a ktorý neprechádza na republiky podľa odseku 1, prechádza na Českú republiku a na Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.

§ 4

Rozdelenie majetkových práv a záväzkov

(1) Majetkové práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré je povinná splniť Federálna bezpečnostná informačná služba, prechádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku spolu s majetkom, ku ktorému sa vzťahujú.

(2) Majetkové práva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré je povinná splniť Federálna bezpečnostná informačná služba, ktoré neprechádzajú na republiky podľa odseku 1, prechádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.

§ 5

Rozhodným stavom pre rozdelenie majetku, majetkových práv a záväzkov podľa § 2 až 4 je stav ku dňu zrušenia Federálnej bezpečnostnej informačnej služby.

§ 6

Majetok, majetkové práva a záväzky, ktoré podľa § 2 až 4 a § 9 ods. 4 prechádzajú na Českú republiku, prevezme štátny orgán, ktorý bude určený zákonom Českej národnej rady1) (ďalej len „príslušný orgán Českej republiky“), a ktoré podľa § 2 až 4 a § 9 ods. 4 prechádzajú na Slovenskú republiku, prevezme štátny orgán, ktorý bude určený zákonom Slovenskej národnej rady2) (ďalej len „príslušný orgán Slovenskej republiky“).

§ 7

Rozdelenie informácií v evidenciách

Informácie zaradené do evidencií Federálnej bezpečnostnej informačnej služby sa delia medzi príslušný orgán Českej republiky a príslušný orgán Slovenskej republiky podľa dohody uzavretej medzi týmito orgánmi s rešpektovaním štátnobezpečnostných záujmov oboch republík.

§ 8

Spisová agenda

(1) Spisová agenda Federálnej bezpečnostnej informačnej služby administratívneho a technického charakteru (ďalej len „spisová agenda“) sa odovzdáva príslušnému orgánu Českej republiky a príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa toho, na ktorú republiku prechádza majetok, právo alebo záväzok, ktorých sa týka. Ak sa spisová agenda týka majetku, práv a záväzkov, ktoré prechádzajú tak na Českú republiku, ako aj na Slovenskú republiku, vyhotoví sa kópia spisovej agendy a spisová agenda sa odovzdáva príslušnému orgánu Českej republiky i príslušnému orgánu Slovenskej republiky.

(2) Spisová agenda s personálnym zameraním sa odovzdáva príslušnému orgánu Českej republiky, ak sa týka osôb, ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona štátnymi občanmi Českej republiky, a príslušnému orgánu Slovenskej republiky, ak sa týka osôb, ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona štátnymi občanmi Slovenskej republiky. Pokiaľ sa však osoba, ktorej sa táto spisová agenda týka, má stať k 1. januáru 1993 príslušníkom alebo pracovníkom príslušného orgánu Českej republiky alebo príslušného orgánu Slovenskej republiky, spisová agenda sa odovzdá tomuto orgánu na jeho žiadosť.

§ 9

Služobné pomery a pracovnoprávne vzťahy

(1) Služobné pomery príslušníkov Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, pracovné pomery pracovníkov Federálnej bezpečnostnej informačnej služby a pracovné vzťahy na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa končia uplynutím 31. decembra 1992 z dôvodu zrušenia Federálnej bezpečnostnej informačnej služby.

(2) Príslušníkom a pracovníkom, ktorým služobný alebo pracovný pomer skončil podľa odseku 1, patrí finančné vyrovnanie vo výške trojnásobku posledného hrubého mesačného platu. Odchodné ani odstupné podľa osobitných predpisov3) v týchto prípadoch nepatrí.

(3) Finančné vyrovnanie podľa odseku 2 vyplatí Federálna bezpečnostná informačná služba jednorazovo, najneskôr do 31. decembra 1992.

(4) Práva a povinnosti zo skončených služobných a pracovných pomerov k Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a zo vzťahov s nimi súvisiacich, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona Federálna bezpečnostná informačná služba nevyporiada, prechádzajú na Českú republiku, ak sa týkajú štátnych občanov Českej republiky, a na Slovenskú republiku, ak sa týkajú štátnych občanov Slovenskej republiky.

§ 10

Pokiaľ sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, rozumie sa tým pre územie Českej republiky príslušný orgán Českej republiky a pre územie Slovenskej republiky príslušný orgán Slovenskej republiky.


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 244/1991 Zb. o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov.

§ 12

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembrom 1992.


Stráský v. r.

v z. Benda v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Zákon ČNR č. 527/1992 Zb. o Bezpečnostnej informačnej službe Českej republiky.

2) Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

3) Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.