Oznámenie č. 536/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992
Uzavretie zmluvy 29.08.1991
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 19. septembrom 1992.

536

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. augusta 1991 bolo v Lisabone dojednané výmenou listov Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dojednanie nadobudlo platnosť 19. septembrom 1992.

České znenie listu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Portugalskej republike a český preklad listu ministra zahraničných vecí Portugalskej republiky sa vyhlasujú súčasne.*)

29. 8. 1991

Excelencia,

S odvolaním na nedávne rokovania predstaviteľov vlád Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Portugalskej republiky s cieľom uľahčiť cesty občanov oboch krajín mám česť Vám oznámiť, že som bol poverený svojou vládou navrhnúť uzavretie dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky za týchto podmienok:

1. Portugalskí občania držitelia platného pasu vydaného kompetentnými portugalskými orgánmi sú zbavení povinnosti mať vstupné vízum na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na dobu nepresahujúcu 90 dní, ak ide o tranzit, turistickú alebo obchodnú cestu.

2. Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky držitelia platného pasu vydaného orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú zbavení povinnosti mať vstupné vízum na portugalské územie na dobu nepresahujúcu 90 dní, ak ide o tranzit, turistickú alebo obchodnú cestu.

3. Predchádzajúce ustanovenia nezbavujú občanov ktoréhokoľvek zo štátov povinnosti dodržiavať zákony a predpisy druhého štátu súvisiace so vstupom, pobytom a vycestovaním cudzincov a nemožno ich aplikovať na portugalských alebo česko-slovenských štátnych príslušníkov, ktorí sa chcú trvalo usadiť alebo vykonávať pracovnú činnosť buď na česko-slovenskom, alebo na portugalskom území.

4. Kompetentné orgány každého štátu si vyhrádzajú právo odmietnuť vstup alebo zakázať pobyt občanom druhého štátu, ktorých považujú za nežiadúcich.

5. Každá zmluvná strana môže úplne alebo čiastočne zrušiť túto dohodu z dôvodu verejného poriadku, národnej bezpečnosti alebo zdravia. Toto zrušenie sa musí okamžite oznámiť diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

6. Každá zmluvná strana si vyhrádza právo vypovedať túto dohodu po upozornení 90 dní vopred.

7. Táto dohoda nadobudne platnosť pätnásty deň od dátumu, keď si obe strany oznámia diplomatickou cestou, že sú splnené nevyhnutné ústavné formality.

Pokiaľ uvedené ustanovenia sú prijateľné pre Vašu vládu, mám česť navrhnúť, aby tento list a odpoveď naň vytvorili dojednanie o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám, Excelencia, opätovne vyjadril prejavy mojej najhlbšej úcty.

Jeho Excelencia
Dr. Joao de Deus Pinheiro
minister zahraničných vecí Portugalskej republiky

Lisabon

Ivan Remenec v. r.

veľvyslanec Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

29. 8. 1991

Excelencia,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z 29. augusta 1991, v ktorom mi oznamujete toto:

„Excelencia,

s odvolaním sa na nedávne rokovania predstaviteľov vlád Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Portugalskej republiky s cieľom uľahčiť cesty občanov oboch krajín mám česť Vám oznámiť, že som bol poverený svojou vládou navrhnúť uzavretie dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky za týchto podmienok:

1. Portugalskí občania držitelia platného pasu vydaného kompetentnými portugalskými orgánmi sú zbavení povinnosti mať vstupné vízum na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na dobu nepresahujúcu 90 dní, ak ide o tranzit, turistickú alebo obchodnú cestu.

2. Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky držitelia platného pasu vydaného orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú zbavení povinnosti mať vstupné vízum na portugalské územie na dobu nepresahujúcu 90 dní, ak ide o tranzit, turistickú alebo obchodnú cestu.

3. Predchádzajúce ustanovenia nezbavujú občanov ktoréhokoľvek zo štátov povinnosti dodržiavať zákony a predpisy druhého štátu súvisiace so vstupom, pobytom a vycestovaním cudzincov a nemožno ich aplikovať na portugalských alebo česko-slovenských štátnych príslušníkov, ktorí sa chcú trvalo usadiť alebo vykonávať pracovnú činnosť buď na česko-slovenskom, alebo na portugalskom území.

4. Kompetentné orgány každého štátu si vyhrádzajú právo odmietnuť vstup alebo zakázať pobyt občanom druhého štátu, ktorých považujú za nežiadúcich.

5. Každá zmluvná strana môže úplne alebo čiastočne zrušiť túto dohodu z dôvodu verejného poriadku, národnej bezpečnosti alebo zdravia. Toto zrušenie sa musí okamžite oznámiť diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

6. Každá zmluvná strana si vyhrádza právo vypovedať túto dohodu po upozornení 90 dní vopred.

7. Táto dohoda nadobudne platnosť pätnásty deň od dátumu, keď si obe strany oznámia diplomatickou cestou, že sú splnené nevyhnutné ústavné formality.

Pokiaľ uvedené ustanovenia sú prijateľné pre Vašu vládu, mám česť navrhnúť, aby tento list a odpoveď naň tvorili dojednanie o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky.

Excelencia, využívam túto príležitosť, aby som Vám vyjadril moju hlbokú úctu.“

Mám česť oznámiť Vašej Excelencii, že vláda Portugalskej republiky súhlasí s obsahom uvedenej nóty, ktorá spolu s týmto oznámením bude tvoriť Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti medzi našimi dvoma vládami.

Využívam túto príležitosť, aby som znovu ubezpečil Vašu Excelenciu svojou hlbokou úctou.

Jeho Excelencia
pán Ivan Remenec
veľvyslanec ČSFR

Joao de Deus Pinheiro v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňujú slovenské preklady.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.