530

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. mája 1991 bola v Oslo podpísaná Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XI dňom 6. augusta 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o vzájomnej podpore a ochrane investícií

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Kráľovstvo Nórska, ďalej len „zmluvné strany“

vedené prianím rozvíjať hospodársku spoluprácu medzi oboma štátmi;

v záujme podpory a vytvorenia priaznivých podmienok pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany na základe rovnoprávnosti a vzájomného prospechu;

vedomé si, že vzájomná podpora a ochrana investícií v súlade s touto Dohodou povedie k povzbudeniu iniciatívy v tejto oblasti;

majúc na zreteli Záverečný akt Konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci, dohodli sa na nasledujúcom:

Článok I

Definície
Na účely tejto Dohody:

1. Pojem „investície“ označuje každú majetkovú hodnotu investovanú investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, za predpokladu, že investícia sa uskutočnila v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä:

(I) Hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky vlastnícke práva, ako sú hypotéky, zálohy, záruky a podobné práva;

(II) Akcie, dlžné úpisy alebo všetky ostatné formy účasti na spoločnostiach;

(III) Pohľadávky, ktoré sa použili na vytvorenie hospodárskej hodnoty alebo nároky na plnenie podľa zmluvy, majúce hospodársku hodnotu;

(IV) Autorské práva, priemyselné práva (ako sú patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory alebo modely, obchodné známky alebo známky služieb, obchodné mená, označenia pôvodu), know-how a good-will;

(V) Obchodné koncesie vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy v súlade so zákonom včítane koncesií na prieskum, kultiváciu, ťažbu a využitie prírodných zdrojov.

2. Pojem „výnosy“ znamená zákonné sumy plynúce z investícií, ako je zisk, úrok, licenčné poplatky, poplatky, dividendy a iné zákonné výnosy plynúce z investícií.

3. Pojem „investor“ označuje pri každej zmluvnej strane:

A) Fyzickú osobu majúcu občianstvo tejto zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom;

B) Každú spoločnosť, firmu, podnik a združenie zapísané alebo zriadené podľa platného právneho poriadku na území tejto zmluvnej strany, so sídlom na jej území.

4. Pojem „územie“ znamená pri každej zmluvnej strane:

Územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a územie Kráľovstva Nórska včítane teritoriálnych vôd a včítane kontinentálneho šelfu, v ktorých vykonáva Kráľovstvo Nórska v súlade s medzinárodným právom zvrchované práva za účelom skúmania a využívania prírodných zdrojov týchto oblastí.

Článok II

Podpora a ochrana investícií

Každá zmluvná strana bude podporovať a povzbudzovať na svojom území investície investorov druhej zmluvnej strany a bude povoľovať také investície v súlade so svojím právnym poriadkom a bude im poskytovať rovnoprávne a spravodlivé zaobchádzanie a ochranu.

Článok III

Doložka najvyšších výhod

1. Investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, ako aj výnosy z nich budú požívať zaobchádzanie nie menej výhodné, než aké sa priznáva investíciam uskutočneným investormi ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Zaobchádzanie priznané podľa tohto článku sa nebude vzťahovať na:

- akúkoľvek výhodu poskytnutú druhou zmluvnou stranou investorom z tretieho štátu, ktorá je založená na existujúcej alebo budúcej colnej alebo hospodárskej únii, dohode o zriadení oblasti voľného obchodu alebo na obdobnej medzinárodnej dohode, ktorej členom ktorákoľvek zmluvná strana je alebo sa môže stať;

- akúkoľvek výhodu poskytnutú druhou zmluvnou stranou investorom z tretieho štátu podľa zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia alebo podľa iných dohôd týkajúcich sa daňových záležitostí alebo na základe vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti zdanenia.

Článok IV

Náhrada škôd

S investormi jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia na území druhej zmluvnej strany škody následkom vojny, revolúcie, iného ozbrojeného konfliktu, stavu národného ohrozenia alebo následkom inej obdobnej udalosti, sa bude zaobchádzať nie menej výhodne ako s investormi ktoréhokoľvek tretieho štátu, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, urovnanie alebo iné nahradenie majetku. Také platby budú voľne prevoditeľné.

Článok V

Vyvlastnenie a odškodnenie

1. Investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany nemožno vyvlastniť, znárodniť alebo podrobiť iným opatreniam majúcim obdobný účinok (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou splnenia nasledujúcich podmienok:

(I) vyvlastnenie sa urobí vo verejnom záujme a v súlade s právnym poriadkom danej zmluvnej strany;

(II) nebude diskriminačné;

(III) vykoná sa iba proti odškodneniu.

2. Také odškodnenie bude zodpovedať trhovej hodnote investície bezprostredne pred dátumom vyvlastnenia a vyplatí sa bez meškania. Odškodnenie bude zahŕňať úrok vypočítaný od prvého dňa nasledujúceho po dátume vyvlastnenia do dátumu výplaty. Výška úroku sa vypočíta na základe sadzby LIBOR. Platba takého odškodnenia bude efektívne uskutočniteľná a voľne prevoditeľná v zameniteľnej mene.

Článok VI

Prevody

1. Každá zmluvná strana zaručuje s ohľadom a v rozsahu umožnenom svojím právnym poriadkom investorom druhej zmluvnej strany vo vzťahu k ich investíciám bez zbytočného omeškania prevod:

(I) Výnosov, licenčných poplatkov a ďalších príjmov z investícií;

(II) Investovaného kapitálu alebo výťažku z celkovej alebo čiastočnej likvidácie alebo predaja investície;

(III) Súm na splatenie pôžičiek uskutočnených v súvislosti s investíciou a príslušného úroku;

(IV) Kapitálu a dodatočných súm na udržiavanie alebo rozšírenie investície;

(V) Zárobkov občanov druhej zmluvnej strany, ktorí pracujú v rámci investície.

2. Prevody peňažných prostriedkov podľa odseku 1 tohto článku sa budú uskutočňovať bez meškania v tej zameniteľnej mene, v ktorej sa uskutočnila investícia alebo v akejkoľvek inej zameniteľnej mene, pokiaľ s tým investor súhlasí, v úradnom výmennom kurze platnom v deň prevodu.

Článok VII

Postúpenie práv

Zmluvná strana alebo ňou splnomocnená inštitúcia, ktorá poskytla platbu jednému zo svojich investorov na základe poskytnutej záruky na investíciu uskutočnenú na území druhej zmluvnej strany, je na základe postúpenia práv oprávnená vykonávať práva a činnosti, rovnako ako preberať záväzky uvedeného investora. Vstup do práv a záväzkov poisteného investora zahŕňa takisto práva na prevody uvedené v článku VI tejto Dohody. Zmluvná strana vykonávajúca platbu nemôže nadobudnúť viac práv alebo prevziať viac záväzkov, než koľko ich mal poistený investor.

Článok VIII

Spory medzi zmluvnou stranou a investorom

Akýkoľvek právny spor medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúci sa investície tohto investora na území druhej zmluvnej strany, ktorý sa nevyriešil priateľsky počas troch mesiacov od písomného oznámenia nároku, možno na žiadosť investora v spore predložiť na vybavenie buď:

A) Miestne príslušnému súdu zmluvnej strany ktoréhokoľvek stupňa;

B) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií na použitie rozhodcovského konania upraveného Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov, otvoreným na podpis vo Washingtone D. C. 18. marca 1965, pokiaľ sa obe zmluvné strany stanú členom tohto Dohovoru; alebo

C) Medzinárodnému rozhodcovskému súdu ad hoc zriadenému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné právo obchodné. Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na zmene týchto pravidiel. Rozhodcovský nález uznajú a vykonajú zmluvné strany v súlade s Dohovorom o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov, New York, 1958.

Článok IX

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Zástupcovia zmluvných strán sa stretnú kedykoľvek to bude potrebné, aby posúdili vykonávanie tejto Dohody. Tieto stretnutia sa uskutočnia na návrh jednej zmluvnej strany na mieste a v termíne dohodnutom diplomatickou cestou.

2. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto Dohody, sa pokiaľ možno urovnajú rokovaním medzi zmluvnými stranami.

3. Ak nemožno spor medzi zmluvnými stranami vyriešiť rokovaním do šiestich mesiacov od začiatku rokovania, predloží sa na žiadosť jednej zmluvnej strany rozhodcovskému súdu.

4. Taký rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto:

Počas troch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie vymenuje každá zmluvná strana jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia potom zvolia občana tretieho štátu, ktorý bude po schválení oboma zmluvnými stranami vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu. Predseda bude vymenovaný do dvoch mesiacov od dátumu vymenovania ďalších dvoch členov.

5. Ak sa potrebné vymenovanie neurobí v lehote uvedenej v odseku 4 tohto článku, môže každá zmluvná strana, pokiaľ sa nedosiahne iná dohoda, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby urobil potrebné vymenovania. Ak je predseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo ak má akúkoľvek prekážku vo výkone tejto funkcie, požiada sa o potrebné vymenovania podpredseda. Ak je podpredseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo ak má aj on prekážky vo výkone tejto funkcie, požiada sa o potrebné vymenovania ďalší služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zmluvnej strany.

6. Rozhodcovský súd sám ustanoví svoje procesné pravidlá. Súd rozhoduje na základe ustanovení tejto Dohody a na základe všeobecných zásad a pravidiel medzinárodného práva. Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je konečné a záväzné pre obe zmluvné strany.

7. Každá zmluvná strana znáša trovy svojho vlastného člena súdu a jeho vystupovania v rozhodcovskom konaní; trovy predsedu a zostávajúce trovy budú znášať zmluvné strany rovnakým dielom.

Článok X

Použitie Dohody

Táto Dohoda sa bude vzťahovať na investície uskutočnené po 1. januári 1950 na území zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom.

Článok XI

Nadobudnutie platnosti

Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie náležitostí požadovaných svojím právnym poriadkom pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po dôjdení neskoršieho oznámenia.

Článok XII

Trvanie a ukončenie platnosti

1. Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu desiatich rokov. Jej platnosť sa mlčky predĺži na ďalších desať rokov, pokiaľ ju písomne nevypovie jedna zmluvná strana najmenej jeden rok pred ukončením platnosti.

2. Na investície uskutočnené pred prijatím oznámenia o ukončení platnosti sa budú vzťahovať ustanovenia článku I až X tejto Dohody ešte desať rokov od dátumu prijatia oznámenia o ukončení platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, na to náležite splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Oslo 21. mája 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, v českom, nórskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade nejasnosti je rozhodujúce anglické znenie.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:

Ing. Václav Valeš v. r.

podpredseda vlády ČSFR

Za Kráľovstvo Nórska:

Eldrid Nordbo v. r.

ministerka obchodu a námornej plavby

Kráľovstva Nórska

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.