Vyhláška č. 484/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu

Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992
Účinnosť od 26.10.1992

484

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 10. září 1992

o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 6 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících:1)


§ 1

Území lednicko-valtického areálu na jižní Moravě se prohlašuje za památkovou zónu (dále jen „zóna“).

§ 2

Hranice území zóny je vymezena v příloze této vyhlášky a je vyznačena v plánech, které jsou uloženy u ministerstva kultury České republiky, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Památkového ústavu v Brně, u Okresního úřadu v Břeclavi a u obecních úřadů příslušných podle územního vymezení zóny.

§ 3

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou osobitost místa, historické vazby sídel, jednotlivých historických objektů v krajině, krajiny a terénních útvarů a krajinný obraz daného území, se stanoví tyto podmínky:

a) programy rozvoje obcí a programy obnovy vesnice se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých objektů;

b) při přípravě programů rozvoje obcí, programů obnovy vesnice a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny;

c) využití jednotlivých objektů, prostorů i území musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny;

d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu;

e) při terénních úpravách, budování technické infrastruktury, při nové výstavbě a při výsadbě dřevin musí být brán zřetel na charakter, prostorové uspořádání a měřítko jednotlivých nemovitostí, sídel a krajiny v zóně;

f) zemní a výkopové práce v zóně musí být prováděny se zřetelem na ochranu a záchranu archeologických nálezů a na zachování a zhodnocení jejich dokumentární funkce;

g) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Kabát v. r.


Příloha 01

Příl.

Hranice území lednicko-valtického areálu

Na jihu sleduje hranice zóny státní hranici. V kótě 255 na Syslím vrchu se odklání na sever, sleduje komunikaci směrem k Valticím až k odbočce na Úvaly, kde se obrací k západu a po silničním tělese vede 600 m na křižovatku s polní cestou. Podél polní cesty vede na sever k Úvalskému potoku, po jehož pravém břehu směřuje k železnici Břeclav-Hrušovany n. J. Dále sleduje tuto železnici a v místě železničního přejezdu se odklání a vede podél komunikace Břeclav-Mikulov k obrysu obce Sedlec. Po východním obrysu této obce směřuje ke komunikaci Sedlec-Bulhary, kterou sleduje až k obci Bulhary. Poté hranice zóny sleduje východní obrys obce Bulhary a pravý břeh řeky Dyje, podél něhož vede ke kótě 163, kde přechází na levý břeh a sleduje část zavlažovacího kanálu až k lesu Koza. Tento les hranice zóny obchází po hospodářských cestách směrem k jezeru Kutnar a podél zavlažovacího kanálu dále pokračuje ke hrázi u říčky Trkmanka, podél které směřuje k silnici Lednice-Podivín. Po silničním tělese postupuje k městu Podivínu a po 400 m přechází na druhou stranu, obchází korytem vodního kanálu lesy pod Podivínem, Kačenárnu a lesy pod Ladnou a vrací se zpět k toku řeky Dyje. Podél Dyje hranice zóny směřuje k východnímu obrysu města Břeclavi, sleduje odlehčovací rameno Dyje až k soutoku s potokem Včelínkem. Podél Včelínku sleduje obrys městských částí Poštorné a Charvátské Nové Vsi. Po obrysu Charvátské Nové Vsi vede k železnici Břeclav-Lednice a po železničním tělese směřuje k železničnímu přejezdu, kde přechází na silnici Břeclav-Valtice. Dále sleduje tuto komunikaci až k východnímu okraji Bořího lesa, podél něhož směřuje k železničnímu přejezdu, kde přechází na silnici Břeclav-Rheintal. Po 700 m odbočuje k východu, vede lesním průsekem a protíná kótu 161. Na této kótě se odklání k severovýchodu, obchází zahrádkářskou kolonii a opět se připojuje na pravou stranu železničního tělesa. Za mostem přes Starou Dyji sleduje ochrannou hráz a pokračuje na sever až na okraj areálu Tatran Poštorná. Dále sleduje jižním směrem polní cestu a vrací se k mostu přes Dyji na okraji nádraží Československých státních drah a poté sleduje pravý břeh Dyje až k dalšímu železničnímu mostu. Podél železničního tělesa hranice zóny směřuje k přítoku řeky Svodnice, sleduje tento přítok až k ústí do Svodnice, kde splývá s hranicí katastrálního území Břeclav. Pod zámečkem Lány hranice zóny tuto katastrální hranici opouští, odklání se na polní cestu a přes kótu 156 se po východním obrysu lesa vrací na státní hranici.

Poznámky pod čiarou

1) Bod 4 přílohy II.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.