Nariadenie vlády č. 48/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov

Čiastka 11/1992
Platnosť od 31.01.1992
Účinnosť od 31.01.1992

OBSAH

48

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. decembra 1991

o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva a podľa § 39 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani nariaďuje:


§ 1

(1) Od dane z príjmov obyvateľstva sa oslobodzujú dotácie a príspevky poskytované zo štátneho rozpočtu.

(2) Pri zdaňovaní príjmov samostatne hospodáriacich roľníkov,1) ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe v roku 1990 a neskôr na pozemkoch v ich vlastníctve alebo užívaní (v nájme), sa poskytuje úľava z dane z príjmov obyvateľstva tak, že pri určení základu tejto dane sa nepoužije druhá a tretia veta § 6 ods. 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva. Úľava sa poskytuje za zdaňovacie obdobie, v ktorom na týchto pozemkoch začali vykonávať podnikateľskú činnosť, a za nasledujúce zdaňovacie obdobie.

§ 2

Samostatne hospodáriaci roľníci1), ktorí začali podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe v roku 1990 a neskôr na pozemkoch v ich vlastníctve alebo užívaní (v nájme), sa oslobodzujú od dane z pozemkov na dobu dvoch rokov od začatia činnosti.

§ 3

Ustanovenia § 1 a 2 sa po prvý raz použijú pre zdaňovacie obdobie roku 1991.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 12a - § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.