444

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 4. srpna 1992

o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 8 odst. 2 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 321/1992 Sb.:


§ 1

Vyhlášení výběrového řízení

(1) Výběrové řízení na funkci přednosty okresního úřadu vyhlašuje ministr vnitra České republiky vyvěšením na úřední desce příslušného okresního úřadu a zveřejněním v týdeníku vlády České republiky Státní správa a samospráva.

(2) Vyhlášení výběrového řízení obsahuje:

a) označení okresního úřadu, v němž má být funkce vykonávána,

b) předpoklady pro výkon funkce, stanovené zvláštními předpisy,1)

c) náležitosti přihlášky,

d) adresu, na kterou má být odeslána přihláška,

e) termín pro podání přihlášky.

§ 2

Náležitosti přihlášky

(1) Přihláška uchazeče musí obsahovat označení okresního úřadu, v němž má být funkce vykonávána, datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

(2) K přihlášce se připojují tyto doklady:

a) vyplněný osobní dotazník,2)

b) stručný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,

c) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců,

e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

§ 3

Výběrová komise

(1) Pro konání výběrového řízení se zřizuje nejméně sedmičlenná komise. Komise se skládá z předsedy, tajemníka a dalších členů; jmenuje je a odvolává ministr vnitra České republiky.

(2) Předseda komise odpovídá za její činnost a dodržení pravidel výběrového řízení.

(3) Organizačně průběh jednání zajišťuje tajemník komise.

(4) Jednání komise svolává a řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí činnost komise tajemník.

(5) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jmenovaných členů.

(6) Návrh je přijat, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

§ 4

Průběh výběrového řízení

(1) Tajemník komise shromáždí a vyhodnotí došlé přihlášky s přiloženými doklady. Uchazeče, jehož přihláška obsahuje formální nedostatky, které je možno odstranit, písemně vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil. V případě potřeby může tajemník vyžádat od uchazeče i další doklady.

(2) Uchazeči, který nesplňuje požadované předpoklady pro výkon funkce [§ 1 odst. 2 písm. b)], nebo který po výzvě neodstranil nedostatky přihlášky (§ 4 odst. 1), komise sdělí, které podmínky uchazeč nesplňuje, a vrátí mu předložené doklady. Uchazeči, který podmínky výběrového řízení splňuje, komise písemně oznámí přijetí jeho přihlášky a současně jej pozve k pohovoru.

(3) Před zahájením pohovoru s uchazeči předseda komise stanoví způsob provádění pohovorů a hodnocení uchazečů.

(4) Posouzení uchazečů probíhá formou pohovoru s cílem ověřit osobní předpoklady, znalosti a schopnosti uchazečů pro výkon funkce přednosty. Součástí pohovoru může být i písemné zpracování stručného tématického úkolu či testu ve vymezeném čase.

(5) Po ukončení pohovorů a vyhodnocení získaných informací o uchazečích stanoví komise pořadí uchazečů.

(6) O průběhu výběrového řízení vyhotoví tajemník komise zápis, který ověřují dva zvolení členové komise. Zápis musí obsahovat:

a) složení a funkce členů komise,

b) vyhodnocení průběhu výběrového řízení,

c) stanovené pořadí uchazečů.

(7) Zápis o průběhu výběrového řízení s podklady, z nichž komise vycházela, předá její předseda ministrovi vnitra České republiky do pěti dnů po skončení výběrového řízení.

(8) Uchazečům, kteří nebyli do funkce jmenováni, ministerstvo vnitra České republiky tuto skutečnost písemně oznámí a vrátí jim předložené doklady.


§ 5

Závěrečná ustanovení

(1) Náklady spojené s činností komise hradí ministerstvo vnitra České republiky.

(2) Vlastní výdaje spojené s účastí ve výběrovém řízení si hradí každý uchazeč sám.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Např. nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

2) SEVT 301029.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.