Oznámenie č. 436/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatoku k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992
Uzavretie zmluvy 25.05.1992
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť na základe svojho článku 3 dňom podpisu.

436

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. mája 1992 bol v Kyjeve podpísaný Dodatok k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci z 30. júla 1991. Dodatok nadobudol platnosť na základe svojho článku 3 dňom podpisu.

České znenie Dodatku sa vyhlasuje súčasne.*)

DODATOK

k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci z 30. júla 1991

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli takto:

Článok 1

Každá zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod v obchode výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na:

a) výhody, ktoré poskytuje jedna zo zmluvných strán susedným štátom s cieľom uľahčiť prihraničný obchod alebo medziregionálny obchod s inými štátmi,

b) výhody, ktoré vyplývajú z účasti zmluvných strán v colných úniách alebo pásmach voľného obchodu.

Článok 3

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a bude platiť v súlade s článkom 13 Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci z 30. júla 1991.

Dané v Kyjeve 25. mája 1992, vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Jozef Bakšay v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Ukrajiny:

A. Voronkov v. r.

minister vonkajších ekonomických

vzťahov a obchodu

Poznámky pod čiarou

)

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.