Vyhláška č. 431/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992
Účinnosť od 07.09.1992

431

Vyhláška

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 30. července 1992

o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky stanoví podle § 13 písm. c) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Vyhláška se vztahuje na soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže“) organizované pro děti v předškolních zařízeních, žáky základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, speciálních škol a konzervatoří a pro děti a mládež ve školských výchovných zařízeních (dále jen „žáci“).

(2) Soutěže žáků jsou součástí výchovně vzdělávací práce předškolních zařízení, škol a školských zařízení uvedených v odstavci 1 (dále jen „školy“). Jejich posláním je podporovat a rozvíjet cílevědomou výchovnou a vzdělávací práci se žáky a účelné využívání volného času žáků a jejich talent.

Organizování soutěží

§ 2

(1) Účast na soutěžích je pro žáky a školy dobrovolná.

(2) Soutěže jsou organizovány podle věkových kategorií žáků, odborného zaměření, případně podle druhu školy, a to zpravidla formou postupových kol.

§ 3

(1) Ředitel školy vyhlašuje soutěže, jejichž odborné zaměření je v souladu se zaměřením školy; soutěže jsou pořádány v době mimo vyučování.

(2) Školské úřady vyhlašují soutěže, které nepřesahují rámec jejich územní působnosti.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje soutěže celorepublikového charakteru, případně soutěže s mezinárodní účastí společně s ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky soutěže celostátního charakteru, soutěže s mezinárodní účastí a mezinárodní soutěže

a) v dohodě se školskými úřady, pokud budou organizována okresní kola, nebo

b) společně s ústředními orgány státní správy, občanskými sdruženími a dalšími právnickými osobami, pokud se podílejí na realizaci soutěže včetně jejího finančního zabezpečení; pokud budou organizována okresní kola, postupuje ministerstvo v dohodě se školskými úřady.

(4) Vyhlašovatelé soutěží uvedení v odstavcích 1, 2 a 3

a) určují tématické okruhy soutěží a jejich odborné zaměření,

b) stanoví podrobnosti o organizaci jednotlivých soutěží v organizačních řádech nebo pokynech, a to včetně stanovení podmínek pro vyhodnocení soutěží a určení cen.

(5) Ředitel školy povoluje žákům jejich účast v době vyučování na soutěžích vyhlášených podle odstavců 2 a 3.

(6) Ministerstvo doporučuje školám účast na dalších soutěžích, které nebyly vyhlášeny podle odstavců 1, 2 nebo 3. Ředitel školy může povolit žákům účast na těchto soutěžích i v době vyučování s přihlédnutím k jejich studijním výsledkům.

(7) Vyhlašovatelé uvedení v odstavci 2 nebo 3 mohou pověřit organizováním soutěží školu, popřípadě jinou právnickou osobu (dále jen „organizátor“).

(8) Ministerstvo každoročně vydává přehled soutěží vyhlášených podle odstavce 3 včetně systému postupových kol a přehled soutěží, které doporučuje. Tyto přehledy zveřejní vždy do 30. června příslušného roku ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

§ 4

Dozor nad žáky

(1) Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola nebo rodiče, popřípadě jiný zákonný zástupce žáka, a to v dohodě s organizátorem příslušného postupového kola soutěže s výjimkou doby vlastní soutěže, kdy dozor nad žáky přejímá organizátor. Počátek a konec tohoto dozoru určí vyhlašovatel.

(2) Osoby pověřené dozorem nad žáky zabezpečují dozor po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání soutěže.

§ 5

Finanční zabezpečení soutěží

(1) Do celkových výdajů se zahrnují výdaje na přípravu, propagaci a vlastní realizaci soutěže.

(2) V soutěžích se poskytují věcné odměny, jejichž cena nesmí přesahovat částku

a) v okresním kole

200 Kčs pro vítěze - jednotlivce nebo

400 Kčs pro vítězný kolektiv,

b) v oblastním kole

300 Kčs pro vítěze - jednotlivce nebo

500 Kčs pro vítězný kolektiv,

c) v ústředním kole

400 Kčs pro vítěze - jednotlivce nebo

800 Kčs pro vítězný kolektiv.

(3) Věcné ceny pro žáky, kteří se umístí na druhém a třetím místě, nesmějí přesáhnout hodnotu ceny vítěze.

(4) U soutěží, u kterých se neurčuje přesné pořadí všech účastníků, součet celkových hodnot poskytnutých věcných odměn nesmí přesáhnout trojnásobek hodnoty ceny uvedené v odstavci 2.

(5) Organizátor poskytuje žákům úhradu jízdného při cestě na okresní nebo oblastní nebo ústřední kolo soutěží v ceně jízdenky ve 2. třídě vlaku nebo autobusem takto:

a) do vzdálenosti 100 km - osobní vlak, popřípadě autobus s místenkou,

b) do vzdálenosti 100-300 km - rychlík s místenkou nebo autobus s místenkou,

c) nad vzdálenost 300 km - rychlík s místenkou a lehátko nebo lůžko nebo autobus s místenkou.

(6) Organizátor může, pokud to bude z ekonomických nebo organizačních důvodů výhodnější, zajistit k dopravě do místa konání soutěže zvláštní autobus.

(7) Výdaje na stravování žáků se řídí zvláštním předpisem.1)

§ 6

Úhrada výdajů

(1) Výdaje spojené se soutěžemi vyhlašovanými podle § 3 odst. 1, 2 a 3 hradí organizátor. Potřebné prostředky musí mít zajištěny ve svém rozpočtu.

(2) Na výdajích spojených se soutěžemi vyhlašovanými podle § 3 odst. 3 písm. b) se podílejí vyhlašovatelé předem smluvně dohodnutými podíly.2)

(3) Výdaje spojené s účastí soutěžících na mezinárodních soutěžích, kteří jsou vybíráni na základě výsledků ústředních kol uvedených v § 3 odst. 3 písm. a), hradí ze svého rozpočtu ministerstvo.

§ 7

Na pracovníky a další osoby podílející se na zabezpečení soutěží se vztahují obecně závazné právní předpisy o cestovních náhradách.3)

§ 8

Ustanovení této vyhlášky se použijí přiměřeně i pro soustředění pořádaná pro vybrané účastníky ústředních kol před jejich vysláním na mezinárodní soutěže.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. Pátý v. r.

náměstek

Poznámky pod čiarou

1) Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 6. ledna 1983 č. j. 34669/82/14 o školním stravování, registrované v částce 3/1983 Sb.
Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví české socialistiké, republikz ze dne 22. července 1985 č. j. 22275/85-40, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotníctví české soaicalistické republiky ze dne 6. ledna 1983 č. j. 34699/82-44, registrované v částce 18/1985 Sb.

2) § 829 a násl. občanského zákoníku.

3) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.