426

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 27. července 1992

o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky po dohodovacím řízení s Českou lékárnickou komorou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a po projednání se zástupci smluvních zdravotnických zařízení a profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 4 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna (dále jen „pojišťovna“) hradí zařízením lékárenské péče léčiva a prostředky zdravotnické techniky na základě předloženého lékařského předpisu vystaveného smluvními zdravotnickými zařízeními.1)

(2) Výše úhrad podle odstavce 1 vyplývá ze seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky uvedeného v příloze, která je součástí této vyhlášky.2) Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky obsahuje soubor léčiv a prostředků zdravotnické techniky s uvedením

a) cen stanovených příslušnými cenovými orgány,3)

b) výše úhrady pojišťovnou.

(3) Rozdíl mezi cenou léčiva nebo prostředku zdravotnické techniky stanovenou podle předchozího odstavce a výší její úhrady pojišťovnou hradí osoba, pro kterou byly předepsány.

(4) Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky je uložen k nahlédnutí u

a) pojišťoven a jejich organizačních složek,

b) okresních (obvodních) úřadů,

c) Magistrátního úřadu hl. m. Prahy, magistrátů v územně členěných statutárních městech a úřadů ostatních statutárních měst.

§ 2

Zásady hrazení léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou

(1) Pojišťovny hradí pouze léčiva a prostředky zdravotnické techniky uvedené v jejich seznamu v rozsahu jím stanoveném s výjimkami uvedenými v § 4 písm. d).

(2) V plném rozsahu hradí pojišťovna pouze prostředky zdravotnické techniky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(3) Pojišťovna nehradí

a) léčiva, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak,

b) prostředky zdravotnické techniky, které osoba požaduje, aniž jsou z lékařského hlediska indikovány nebo v indikovaných případech překračují rámec základního provedení, pokud revizní lékař pojišťovny nerozhodne jinak. Hodnota základního provedení se v indikovaných případech odečítá, jestliže poskytnuté prostředky zdravotnické techniky překračují rámec základního provedení.

(4) Jestliže příslušné cenové orgány3) stanoví novou cenu léčiv, popřípadě prostředků zdravotnické techniky hrazených plně pojišťovnou, hradí pojišťovna takto dotčená léčiva, popřípadě prostředky zdravotnické techniky ve výši nově stanovené ceny, a to od nabytí účinnosti příslušného výměru.3)

Úhrada léčiv a prostředků zdravotnické techniky pojišťovnou ve zvláštních případech

§ 3

(1) Jestliže lékárna nemá předepsané léčivo k dispozici a nelze takové léčivo v době platnosti předloženého lékařského předpisu (výpisu) obstarat, popřípadě je-li nezbytné jeho okamžité vydání, nahradí je v souladu se zvláštním předpisem4) jiným léčivem hrazeným stejným způsobem.

(2) V zařízeních ústavní péče poskytnutá léčiva a prostředky zdravotnické techniky osobám z řad

a) pojištěnců5) hradí pojišťovna, která s tímto zdravotnickým zařízením uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče pojištěncům,

b) jiných osob než pojištěnců se hradí podle zvláštních předpisů.6)

§ 4

Pojišťovny rovněž hradí

a) individuálně připravovaná léčiva, a to ve výši sjednaných cen mezi zařízením lékárenské péče a pojišťovnou podle zvláštních předpisů,7)

b) náklady spojené s úpravou radioaktivních léčiv (do jejich aplikační formy),

c) krev a krevní deriváty zpracovávané a dodávané transfúzními stanicemi do výše sjednané ceny mezi jimi a pojišťovnou; u krevních derivátů, pro které nebyla ministerstvem financí České republiky a pojišťovnami stanovena jednotná úhrada, hradí cenu sjednanou podle zvláštních předpisů,7)

d) prostředky zdravotnické techniky dovážené ze zahraničí, jestliže tuzemskými je nelze nahradit tak, aby odpovídaly zdravotnímu stavu osob, kterým byly předepsány, a to jen do výše ceny přiměřeného tuzemského prostředku v základním provedení,

e) protetické náhrady v plném rozsahu, jestliže jsou zhotoveny ze standardních materiálů

1. osobám mladším 18 let,

2. osobám, u nichž je tato náhrada nutná v důsledku pracovního úrazu,

3. vojákům v základní službě, jestliže důvody k poskytnutí těchto náhrad souvisejí s výkonem vojenské základní služby,

f) drahé dentální kovy použité v případech

1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,

2. rekonstrukce klinické korunky zubů a vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,

3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,

4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,

a to ve výši 500 Kčs na jeden gram ryzího zlata obsaženého ve slitině,

g) snímací ortodontické náhrady osobám mladším 18 let; podíl těchto osob na úhradě činí 100 Kčs na jeden ortodontický aparát.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1992.


Ministr:

MUDr. Lom CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) § 13 odst. 1, 2 a 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

2) Seznam se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydán jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha).

3) Výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČR a ministerstva financí SR vydaný podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
Výměr ministerstva financí ČR vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.
Výměr ministerstva financí SR vydaný podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona SNR č. 127/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky v oblasti cen.

4) § 8 odst. 7 vyhlášky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

5) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

6) § 30 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
Cenový výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČR a ministerstva financí SR č. 02/1992, část II.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.