Vyhláška č. 399/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992
Účinnosť od 24.07.1992

399

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 7. července 1992,

kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., (dále jen „zákon“) v dohodě s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky:


§ 1

Tato vyhláška upravuje bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi úřady práce a zaměstnavateli o omezení provozní činnosti a poskytnutí příspěvku na základě těchto dohod k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů (dále jen „příspěvek“) v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program podle zákona.1)

§ 2

(1) Dohodu lze sjednat jen na základě písemné žádosti zaměstnavatele (dále jen „žádost“).

(2) Žádost musí obsahovat:

a) název zaměstnavatele, adresu, identifikační číslo, předmět činnosti,

b) rozsah a dobu omezení provozní činnosti,

c) rozsah části stanovené týdenní pracovní doby, po kterou nebude přidělována práce, vyjádřený v průměru na jednoho zaměstnance za kalendářní měsíc,

d) počet zaměstnanců, kterých se toto omezení bude týkat a jejich profesní skladbu; zároveň se uvedou opatření přijatá k pracovnímu uplatnění pracovníků na jiné práci,

e) organizační opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby opět zahájil provozní činnost v plném rozsahu; uvede se zejména charakteristika nového podnikatelského programu včetně finančních předpokladů na jeho přechod, předpokládaný rozsah výroby a analýza odbytových možností, změna v počtu a kvalifikační struktuře pracovních sil a opatření k zabezpečení realizace nového podnikatelského programu,

f) dohodu zaměstnavatele s odborovým orgánem podle § 130 odst. 3 zákoníku práce, byla-li taková dohoda uzavřena,

g) výši náhrady mzdy, která by měla být poskytnuta zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů z důvodu omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program,

h) výši příspěvku a důvody, proč náklady na náhrady mezd nemůže zaměstnavatel uhradit ze svých finančních zdrojů.

(3) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2, vyzve úřad práce zaměstnavatele, aby v určené lhůtě žádost upřesnil. Neupřesní-li zaměstnavatel žádost, úřad práce ji zamítne.

§ 3

Úřad práce po vyjádření poradního sboru2) může uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu. Na uzavření dohody není právní nárok.

§ 4

Dohoda vedle náležitostí podle § 20 odst. 4 zákona obsahuje:

a) náležitosti podle § 2 odst. 2 písm. a) a g),

b) výši příspěvku, dobu a způsob jeho poskytování,

c) závazek zaměstnavatele, že úřadu práce vrátí příspěvek nebo jeho část, nedodrží-li zcela nebo zčásti dohodnuté podmínky, nebo, že vrátí tento příspěvek, použije-li prostředky poskytnuté úřadem práce neoprávněně.

§ 5

(1) Příspěvek může být dohodnut maximálně ve výši:

a) 40 % úhrnu náhrad mezd, které náleží podle § 130 odst. 1 zákoníku práce zaměstnancům, jde-li o omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program,

b) 75 % úhrnu náhrad mezd, které náleží podle § 130 odst. 3 zákoníku práce zaměstnancům z důvodů uvedených v písmenu a).

(2) Příspěvek se poskytne formou dotace.

(3) Příspěvek nemůže být poskytnut za dobu před sjednáním dohody.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 20 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 231/1992 Sb.
§ 130 odst. 1 a 3 zákoníku práce.

2) § 7 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 272/1992 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.