Vyhláška č. 398/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992 do26.05.1993
Účinnosť od 01.08.1992 do26.05.1993
Zrušený 119/1993 Z. z. (nepriamo)

398

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. júna 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 28 ods. 2 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie, § 36 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 21 ods. 3 zákona č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy, v znení zákona č. 82/1990 Zb., Ministerstvo financií Českej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona Českej národnej rady č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky a obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky) v znení zákona Českej národnej rady č. 579/1991 Zb. a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c); čiarka na konci písmena b) sa nahrádza bodkou.

2. § 1 ods. 2 znie:

(2) Vyhláška sa vzťahuje na družstevnú bytovú výstavbu začínanú podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. augusta 1992 a na individuálnu bytovú výstavbu začínanú na základe stavebného povolenia vydaného od 1. augusta 1992.“.

3. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „socialistických organizácií“ nahrádzajú slovami „právnických osôb“.

4. § 2 ods. 2 písm. a) znie:

a) stavba rodinného domu, v ktorom aspoň dve tretiny podlahovej plochy všetkých miestností pripadajú na byty a v ktorom je najviac päť obytných miestností, nepočítajúc do toho kuchyne; väčší počet obytných miestností môže mať, ak úhrn ich podlahovej plochy nepresahuje 120 m2; z obytných kuchýň sa do tohto úhrnu započítavajú iba plochy, o ktoré výmera kuchyne presahuje 12 m2 (ďalej len „rodinný domček“);“.

5. V § 2 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) stavba obytného domu s bytmi vo vlastníctve;5)“.

Doterajšie písmená b), c) a d) sa označujú ako písmená c), d) a e).

6. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

7. V § 3 ods. 1 druhej vete sa slová „po dohode s Ministerstvom financií Českej republiky, resp. Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Českej republiky, resp. Ministerstva financií Slovenskej republiky“.

8. V § 5 sa vypúšťajú odseky 2, 5, 8 a 9, doterajšie odseky 3, 4, 6 a 7 sa označujú ako odseky 2, 3, 4 a 5.

9. V § 5 novom odseku 2 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

10. V § 5 nový odsek 4 znie:

(4) Osobitný príspevok sa ďalej poskytne na úhradu zvýšených nákladov výstavby družstevných bytov vyvolaných osobitnou úpravou bytov pre invalidov alebo iným zariadením vyvolaným všeobecnou potrebou, pokiaľ vybudovanie takého zariadenia bolo družstvu uložené na základe osobitného právneho predpisu.7a)“.

11. V § 6 ods. 1 sa slová „z účelovej štátnej subvencie“ nahrádzajú slovami „z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu príslušnej republiky“.

12. V § 6 ods. 5 sa slová „§ 5 ods. 6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4 a 5“.

13. § 9 včítane nadpisu znie:

㤠9

Pomoc miestnych orgánov

Náklady na vybudovanie objektov základnej technickej vybavenosti bytovej výstavby,12) včítane pripojenia bytového domu družstva na verejnú sieť tejto vybavenosti, môže obec uhradiť zo svojich príjmov, prípadne z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu príslušnej republiky.“

14. § 11, 12 a 13 sa vypúšťajú.

15. V § 16 v úvodnej časti vety a v písmene d) sa slová „štátny, prípadne aj stabilizačný príspevok“ nahrádzajú slovami „štátny príspevok“.

16. V § 16 písm. e) sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „súčasťou potvrdenia je súhlas družstva so vznikom záložného práva podľa § 17 ods. 6 písm. a).“.

17. § 17 ods. 4 písm. a) znie:

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s príslušným úradom zmluvu o vzniku záložného práva,32f) ktorou sa pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok vrátenie tohto príspevku zabezpečuje; predmetom záložného práva je aspoň nehnuteľnosť, na ktorú sa štátny príspevok poskytuje; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenie štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva stavebníkom - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že zmluvu o vzniku záložného práva uzavrú obaja manželia,“.

18. V § 17 ods. 4 písm. b) sa slová „obmedzení prevodu nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „vzniku záložného práva“.

19. § 17 ods. 6 písm. a) znie:

a) pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku (§ 18) uzavrie s príslušným úradom zmluvu o vzniku záložného práva,32f) ktorou sa pre prípad vzniku povinnosti vrátiť štátny príspevok vrátenie tohto príspevku zabezpečuje; predmetom záložného práva je aspoň rodinný domček, ktorého výstavbu družstvo pre člena zabezpečuje; ak sa štátny príspevok podľa odseku 1, prípadne zvýšenie štátneho príspevku podľa odseku 2 poskytuje za trvania manželstva členom družstva - manželom, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku, že uvedenú zmluvu o vzniku záložného práva uzavrú obaja manželia,“.

20. V § 18 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

21. V § 18 ods. 4 sa na konci vety vypúšťajú slová „a na stavbu sa už vydalo kolaudačné rozhodnutie“.

22. § 18 ods. 5 znie:

(5) V prípade, že po zániku manželstva alebo dohodou manželov32g) sa vlastníkom rodinného domčeka alebo bytu vo vlastníctve stane manžel stavebníka, s ktorým sa uzavrela zmluva o poskytnutí štátneho príspevku, nevyžaduje sa vrátenie štátneho príspevku, ak sa vlastník rodinného domčeka alebo bytu vo vlastníctve písomnou zmluvou zaviaže do uplynutia pôvodnej doby ustanovenej v zmluve o poskytnutí štátneho príspevku plniť podmienky uvedené v § 17 ods. 3 a ak uzavrie s príslušným úradom zmluvu o vzniku záložného práva obdobne podľa § 17 ods. 4. Pri požadovaní vrátenia štátneho príspevku poskytnutého členovi družstva sa postupuje obdobne.“.

23. § 19 a 20 sa vypúšťajú.

24. V nadpise § 21 sa vypúšťajú slová „a stabilizačných“.

25. V § 21 ods. 1 sa slová „obmedzení prevodu nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „vzniku záložného práva“.

26. V § 21 sa vypúšťajú odseky 3 a 4, doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.

27. V § 21 novom odseku 3 sa v tretej vete vypúšťajú slová „prípadne stabilizačného“ a slová „z družstevného do osobného vlastníctva“ sa nahrádzajú slovami „z vlastníctva družstva do vlastníctva občana“.

28. V § 21 v novom odseku 4 prvej vete sa číslica „5“ nahrádza číslicou „3“; za slovami „štátneho príspevku“ sa vypúšťajú čiarka a slová „prípadne stabilizačného príspevku“. V druhej vete sa čiarka za slovami „štátneho príspevku“ nahrádza bodkou a zvyšná časť vety sa vypúšťa. V poslednej vete sa vypúšťajú slová „a stabilizačného“.

29. V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú tretia až piata veta.

30. V § 22 ods. 3 a 6 sa slová „z družstevného do osobného vlastníctva“ nahrádzajú slovami „z vlastníctva družstva do vlastníctva občana“.

31. V § 22 ods. 5 sa vypúšťajú prvá a druhá veta. V tretej vete sa vypúšťa slovo „výnimočne“ a slová „nespĺňajúcu uvedené technické požiadavky“.

32. V § 23 sa vypúšťajú odseky 1 až 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov. Slová „z účelovej dotácie“ sa nahrádzajú slovami „z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu príslušnej republiky,“.

33. V § 24 v druhej vete sa vypúšťajú slová „a § 19“; v poslednej vete sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.

34. Štvrtá časť sa včítane nadpisu vypúšťa (§ 26 až 29).

35. V § 32 v prvej vete sa slová „podľa § 12 ods. 8, § 18 ods. 1, § 20 ods. 1 a § 27 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 18 ods. 1“.

36. V § 33 ods. 1 znie:

(1) V odôvodnených prípadoch sa môžu na návrh príslušného úradu,32ea) v hlavnom meste Prahe Magistrátneho úradu, ustanoviť odchýlky, prípadne pre jednotlivé prípady povoliť výnimky z ustanovenia § 17 ods. 1. V jednotlivých spoločensky odôvodnených prípadoch sa môže na návrh príslušného úradu, v hlavnom meste Prahe Magistrátneho úradu, povoliť výnimka z ustanovenia § 18 ods. 3, ak nejde o prípady uvedené v § 18 ods. 4 a 5. Odchýlky z ustanovenia § 17 ods. 1 a výnimky z ustanovení § 17 ods. 1 a § 18 ods. 3 povoľuje príslušné ministerstvo financií. V prípade, že podmienka uvedená v § 16 písm. a) nebola splnená v dôsledku nesprávneho úradného postupu na strane stavebného úradu a stavba sa dodatočne povolila,34b) môže príslušné ministerstvo financií na návrh príslušného úradu povoliť výnimku z § 16 písm. a).“.

37. § 33a sa vypúšťa.

38. § 34 ods. 1 znie:

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. augustom 1992 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. augustom 1992 sa použijú doterajšie predpisy; pri družstevnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 2, 3, 4, 6, 10, 11 a v § 34a a pri individuálnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 5, 7, 8, 9, 10, 11 a v § 34a. Pre modernizáciu rodinných domčekov povolenú pred 1. augustom 1992 sa použijú predpisy platné v čase vydania stavebného povolenia s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 10, 11 a v § 34a.“.

39. § 34 ods. 10 znie:

(10) Právnické osoby, ktoré uzavreli so svojimi pracovníkmi zmluvy o poskytnutí

a) stabilizačného príspevku alebo stabilizačnej pôžičky, prípadne bezúročnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt,

b) stabilizačného príspevku, prípadne bezúročnej pôžičky na individuálnu bytovú výstavbu, alebo

c) príspevku na modernizáciu podľa prv platných predpisov,39) nevyžadujú vrátenie stabilizačného príspevku v prípade, že pracovník v dôsledku pracovného úrazu, za ktorý právnická osoba zodpovedá, alebo v dôsledku choroby z povolania zomrie alebo sa stane invalidným, alebo v prípade, že pracovník sa stane vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilým na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce, a to pre ochorenie na chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície40) alebo pracovný úraz, za ktorý právnická osoba zodpovedá, alebo iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia. Pokiaľ k nesplneniu stabilizačného záväzku došlo v dôsledku organizačných zmien, môžu právnické osoby postupovať obdobne. V ostatných prípadoch nesplnenia stabilizačného záväzku možno od vymáhania splnenia povinnosti vrátiť stabilizačný príspevok alebo stabilizačnú pôžičku, prípadne bezúročnú pôžičku na zloženie členského podielu na družstevný byt, alebo stabilizačný príspevok, prípadne bezúročnú pôžičku na individuálnu bytovú výstavbu alebo príspevok na modernizáciu, úplne alebo sčasti upustiť po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. Podmienka, že občan rodinný domček (obytnú časť poľnohospodárskej usadlosti, byt vo vlastníctve) neprevedie na iného a bude ho užívať na trvalé bývanie, však musí byť plnená a jej plnenie sledované do uplynutia pôvodne dohodnutej doby stabilizačného záväzku, s výnimkou prípadov úmrtia stavebníka. Pre zmluvy o poskytnutí stabilizačného príspevku alebo stabilizačnej pôžičky, prípadne bezúročnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt platí plnenie podmienky členstva v družstve a užívania družstevného bytu obdobne.“.

40. V § 34 ods. 11 sa vypúšťajú čiarka za číslicou 10 a slová „§ 12 a 13“; slovo „vzťahujú“ sa nahrádza slovom „vzťahuje“.

41. Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý znie:

㤠34a

(1) Rodinným domčekom, na ktorý možno poskytnúť finančnú, úverovú a inú pomoc na individuálnu bytovú výstavbu, na modernizáciu, prípadne na nákladnejšie opravy a stavebné úpravy podľa doterajších predpisov, včítane pôžičiek sporiteľní, sa rozumie stavba41) nadobúdaná výstavbou do vlastníctva občanov, prípadne stavba vo vlastníctve občanov zodpovedajúca vymedzeniu uvedenému v § 2 ods. 2 písm. a).

(2) Pokiaľ sa na individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. augustom 1992 neposkytla finančná, úverová a iná pomoc podľa doterajších predpisov, postupuje sa pri poskytovaní tejto pomoci podľa doterajších predpisov s tým, že podmienkou poskytnutia štátneho príspevku je namiesto uzavretia zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 131/1982 Zb. uzavretie zmluvy o vzniku záložného práva v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) tejto vyhlášky. U členov družstiev sa postupuje obdobne podľa § 17 ods. 6 písm. a). Ustanovenie § 21 ods. 1 platí obdobne.

(3) Pokiaľ boli podľa doterajších predpisov uzavreté zmluvy o poskytnutí štátnych príspevkov a zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 131/1982 Zb., ktoré neboli registrované, je podmienkou poskytnutia štátneho príspevku podľa uzavretej zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku uzavretie zmluvy o vzniku záložného práva v zmysle § 17 ods. 4 písm. a), prípadne § 17 ods. 6 písm. a) tejto vyhlášky. Ustanovenie § 21 ods. 1 platí obdobne.

(4) Na individuálnu bytovú výstavbu začatú na základe stavebného povolenia vydaného do 31. júla 1992, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, nemožno poskytnúť stabilizačný príspevok podľa doterajších predpisov občanovi, ktorý sa stal stavebníkom od 1. augusta 1992. Pre členov družstiev platí ustanovenie predchádzajúcej vety obdobne.

(5) Pri porušení zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku, prípadne bezúročnej pôžičky na individuálnu bytovú výstavbu uzavretej podľa doterajšieho, prípadne prv platného predpisu,42) stavebníkom-manželom

a) v dôsledku úmrtia stavebníka-manžela, s ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí štátneho príspevku, môže sa pri vymáhaní vrátenia štátneho príspevku postupovať obdobne podľa § 18 ods. 4 a 5,

b) z iných dôvodov môže sa po vrátení sumy štátneho príspevku zodpovedajúcej rozdielu medzi výškou pôvodne poskytnutého príspevku a výškou príspevku, ktorý sa mohol poskytnúť jednotlivému stavebníkovi, pri vymáhaní vrátenia štátneho príspevku postupovať obdobne podľa § 18 ods. 4 a 5 v prípade, že pôvodné záväzky bude plniť manžel stavebníka.

(6) U členov družstiev, ktorým bol poskytnutý štátny príspevok na individuálnu bytovú výstavbu, sa postupuje podľa odseku 5 obdobne.

(7) Ak sú splnené podmienky pre poskytnutie príspevku na modernizáciu rodinného domčeka ustanovené predpismi platnými v čase vydania stavebného povolenia a podmienky ustanovené v § 2 ods. 2 písm. a), možno tento príspevok poskytnúť iba za predpokladu, že zmluva o poskytnutí príspevku na modernizáciu rodinného domčeka sa uzavrie najneskôr do 31. decembra 1992.

(8) Ustanovenie § 6 ods. 6 tejto vyhlášky o povinnosti družstva vrátiť štátny príspevok v prípade zmeny vlastníctva objektu sa nepoužije v prípade, že družstvo prevedie byt podľa osobitného predpisu43) do vlastníctva fyzickej osoby - člena družstva, ktorý je nájomcom prevádzaného bytu a ktorého nájomný vzťah k bytu vznikol po splatení členského podielu týmto členom alebo jeho právnym predchodcom.

(9) Ustanovenia doterajších predpisov o poskytovaní stabilizačných príspevkov na zloženie členských podielov do družstva na družstevný byt sa od 1. augusta 1992 nepoužijú.“.

42. V texte vyhlášky sa výraz „byt v osobnom vlastníctve“ nahrádza výrazom „byt vo vlastníctve“44) a výraz „byt do osobného vlastníctva“ sa nahrádza výrazom „byt do vlastníctva“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1992.


Minister financií ČSFR:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií ČR:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií SR:

v z. Ing. Bosák CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

5) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., zákona č. 509/1991 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.

7a) Napr. zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 43/1976 Zb., zákona č. 90/1990 Zb. a zákona č. 383/1990 Zb.

12) § 1 ods. 1 písm. a) výnosu Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra 1991 č. 577/1991 Zb., uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1992 pod č. 1.

32f) § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

32g) § 143a Občianskeho zákonníka.

34b) § 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.

39) § 12, 14 a 15 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva vydané na základe § 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
§ 11 vyhlášky Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva vydané na základe § 17 vyhlášky č. 137/1968 Zb.
§ 12, 17 a 18 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.
§ 12, 17, 18 a 24 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb.
§ 12, 19, 20, 26 a 27 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.

40) § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.

41) § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

42) § 12 vyhlášky č. 137/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb.
§ 19 vyhlášky č. 160/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.
§ 19 vyhlášky č. 1/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb.
§ 18 vyhlášky č. 136/1985 Zb. v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.

43) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.

44) § 872 ods. 7 Občianskeho zákonníka.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.