Opatrenie č. 367/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení zákona č. 236/1992 Zb.

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992
Účinnosť od 15.07.1992

OBSAH

367

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 15. júna 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení zákona č. 236/1992 Zb.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení zákona č. 236/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 1 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

(4) Kancelária si môže zriaďovať na plnenie úloh uvedených v odseku 3 rozpočtové a príspevkové organizácie.1) Takto zriadené organizácie sú právnickými osobami.“.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a jej účelových zariadení“.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 a 25 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.